ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 15.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На петнадесети март                                           две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева 

Административно  дело номер  66 по описа за  2010 година. 

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Р.Б. - редовно уведомен, не се явява.

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Регионална дирекция по горите Бургас - редовно уведомен, представлява се от юк. М., който представя пълномощно.

 

ЮК. М.: Моля да не давате ход на делото.

Подадената жалба е недопустима, предвид следното: В ЗДОИ няма предвидена възможност за обжалване на непроизнасянето в срок  от страна на административния орган пред Административен съд – гр. Бургас. Съгласно чл. 40 от ЗДОИ обжалва се само решение за предоставяне на достъп до обществена информация и решение за отказ за достъп до обществена информация, като решението за отказ, за да подлежи на обжалване, трябва да е изрично и писмено, видно от разпоредбата на чл. 38 и 39 от същия закон. За непроизнасянето в срок от страна на един административния орган, в този случай, е предвидена административно наказателна отговорност по чл. 42 от същия закон.

В процесния случай не е налице и „мълчалив отказ” по смисъла АПК, защото непроизнасянето в срок по ЗДОИ не е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, не е и общ административен акт по смисъла чл. 65 от АПК, както и не е нормативно административен акт по смисъла на чл. 71 от АПК.

Съгласно чл. 58 от АПК, непроизнасянето в срок е отказ да бъде издаден акта, като под акт следва да се разбира административен акт по смисъла на АПК.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮК. М.: Оспорваме жалбата. Считаме същата за неоснователна и недоказана.

Представям обяснение от деловодителя при РДГ – гр. Бургас, относно реда за получаване и завеждане на получените писма с обратни разписки, в потвърждение на представеното по делото писмо от административния орган, че в деловодството на РДГ - гр. Бургас няма заведена преписка.

Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с жалбата писмени доказателства, както представеното от административния орган писмо, находящо се  на стр. 12 от делото, като приема за сведение и представеното в  днешното съдебно заседание писмено обяснение.

 

Като взе предвид, че по делото не са постъпили доказателствени искания и други доказателствени средства няма да бъдат ангажирани, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ЮК. М.: Моля да отхвърлите жалбата на жалбоподателя като неоснователна  и недоказана. В подкрепа на това свое твърдение ще подчертая следните факти:

На първо място обстоятелствата, изложени в жалбата са недоказани по следните причини:

От така представеното копие на обратна разписка не се доказва, че жалбоподателят е изпратил заявление за достъп до обществена информация до РДГ – гр. Бургас. Жалбоподателят твърди, че това е така, но твърдението не е подкрепено с нищо, дори напротив, същият не е представил копие от Заявление за достъп до обществена информация, което твърди, че е изпратил. Както вече писмено потвърдихме, след направена справка в деловодството на РДГ – гр. Бургас, няма заведено заявление от жалбоподателя за достъп до обществена информация.

Безспорно е, че от жалбоподателя е постъпило писмо в РДГ – гр. Бургас, но след като то не е заведено, и с оглед на представеното в  днешното съдебно заседание обяснение от деловодителя, най-вероятно това писмо е съдържало или някакви рекламни материали, или поздравителен адрес, евентуално лична покана до директора на предприятието за участие в някакво мероприятие.

Освен това считаме, че жалбата е неоснователна и по следните причини:

В конкретния случай, исканата информация не е обществена информация по смисъла на ЗДОИ. Съгласно чл. 2 от същия закон обществена е информацията, която е свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение, относно дейността на задължените по закона субекти, което от своя страна означава изпълнение на дейностите, вменени им със закон, които касаят служебна информация, а не лична, каквото е правото на лов по ЗЛОД. Съгласно чл. 5 от същия закон, правото на достъп не може да бъде насочено срещу доброто име и морала на други лица. Безспорно в случая, с оглед атакуваното изявление на директора на РДГ – гр. Бургас, ще бъдат накърнени както доброто име на лицата, за които се иска достъп до обществена информация, така и морала. В случая исканата информация в никакъв случай не е нито официална, тоест съдържаща се в актове на държавни органи, съгласно чл. 10 от ЗДОС, нито е служебна, която се събира, издава и съхранява във връзка със служебна информация, както и по повод дейността на органите, съгласно чл. 11 от същия закон. В конкретния случай, исканата информация не попада в двата вида обществена информация, визирани в закона, а именно официална и служебна.

Предвид на изложеното, моля, да прекратите производството по делото, или да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: