ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              дата 07 април 2010 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в открито заседание на 15 март 2010 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Галина Дразова

Прокурор:………………..

                                            

разгледа адм. дело 66  по описа за 2010  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от Р.Р.Б. *** против мълчалив отказ на директора на Регионална дирекция по горите - гр.Бургас да предостави информация по реда на ЗДОИ относно имената на магистрати, за които РДГ – гр.Бургас е установила, че ловуват в разрез с действащата нормативна уредба.

         Жалбоподателят твърди, че е подал заявление до РДГ – гр.Бургас за достъп до обществена информация, изпратено по пощата с писмо с обратна разписка, получено от административния орган на 11.11.2009 год. В предвидения в чл.28, ал.1 от ЗДОИ срок административният орган не се е произнесъл по заявлението, с оглед на което жалбоподателят счита, че е формиран мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация, поради което се иска неговата отмяна, както и да бъде задължен директора на РДГ – гр.Бургас да предостави достъп до исканата информация.

         В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща представител.

         Ответникът – директор на РДГ – гр.Бургас се представлява от юрисконсулт, който счита жалбата за недопустима, тъй като непроизнасянето в срок по реда на ЗДОИ не представлявало индивидуален административен акт, поради което не е налице и мълчалив отказ по смисъла на АПК. Алтернативно, изразява становище за неоснователност на жалбата.

         Съдът, след като обсъди съдържащите се в обстоятелствената част на жалбата фактически основания и доводи, както и след като прецени събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане поради липса на предмет, респ. липса на формиран мълчалив отказ от административния орган, който да бъде годен за обжалване.

         Жалбоподателят твърди, че е подал заявление за достъп до обществена информация, адресирано до директора на РДГ – гр.Бургас, изпратено по пощата, за което представя оформено известие за доставяне с код ИД PS 1000 003018 U, получено на дата 11.11.2009 год. Видно от съпроводителното писмо на административния орган, с което жалбата е препратена до Административния съд, копие от административната преписка не се изпраща, тъй като няма заведена такава преписка. С разпореждане на съда от 14.01.2010 год. административният орган е задължен в 3-дневен срок да посочи изпратеното до него писмо с обратна разписка (известие за доставяне) с код ИД PS 1000 003018 U под какъв номер е заведено във входящия му регистър и какво е неговото съдържание. В изпълнение разпореждането на съда по делото е постъпило писмо изх. № 11-00-001/21.01.2010 год., в което директора на РДГ – гр.Бургас посочва, че в деловодството на дирекцията няма заведена преписка по повод писмо, изпратено с посочената обратна разписка.

         При тези данни, съдът приема, че не са налице доказателства, установяващи надлежното сезиране на административния орган за предоставяне на достъп до администрирана от него обществена информация. За да е налице мълчалив отказ, необходимо е административният орган да е надлежно сезиран, т.е. за административния орган да е възникнало задължение за предоставяне на исканата обществена информация. Отказ за издаване на индивидуален административен акт е налице, когато хипотезата на правна норма свързва с настъпването на определени факти, възникването (за администрацията) на задължение да издаде акт с определено от нормата съдържание, на основание заявено от жалбоподателя искане. Необходимо е да се отбележи, че мълчаливият отказ е отказ по същество, докато в случая, при липса на доказателства за сезиране на директора на РДГ – гр.Бургас, следва, че не е формирана воля (изрично или мълчаливо) по съществото на искането, поради което не е налице твърдяния мълчалив отказ. В подкрепа на твърдението си жалбоподателят е представил копие на посочената обратна разписка с код ИД PS 1000 003018 U, но само въз основа на нея не може да се направи обоснован и категоричен извод, че административният орган е сезиран именно с посоченото заявление, а още по-малко носи информация за съдържанието на твърдяното заявление.

         Отделно от това, по делото не се съдържат доказателства за самото заявление, материализирано под формата на документ, за да бъде възприето неговото съдържание и адресата, към който е насочено. В този смисъл, обективно невъзможно е да се прецени с оглед естеството и характера на търсената информация, дали е сезиран компетентния за предоставянето й орган, тъй като при липса на материална компетентност също не се формира мълчалив отказ. Липсата на заявление като документ в кориците на делото прави обективно невъзможно също така да се обсъди исканата информация, с оглед квалифицирането й като обществена такава по смисъла на чл.2 от ЗДОИ и макар, че това би било обсъждане по съществото на спора, е допълнителна индиция за това, че в случая липсва мълчалив отказ, който да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност.

         На основание изложените мотиви, следва да бъде отменено четеното в съдебно заседание протоколно определение за даване хода на делото по същество, жалбата като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, поради което и на основание чл.253 от ГПК и чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТМЕНЯ протоколно определение, четено в съдебно заседание на 15.03.2010 год. за даване ход на делото по същество.

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.Р.Б. *** против мълчалив отказ на директора на Регионална дирекция по горите, гр.Бургас за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 66/2010 год. на Административен съд – Бургас.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                                  СЪДИЯ: