ОПРЕДЕЛЕНИЕ

66

гр.  Бургас, 19.01.2009 г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                             ХII състав

на деветнадесети януари две хиляди и девета година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Ю.Р.

 

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 66 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на “Черноморско злато” АД с адрес за кореспонденция гр. Поморие, Индустриална зона срещу Решение № 2602-0882/21.10.2008 г. на началника на Митница-гр. Бургас за отказ за възстановяване на акциз, потвърдено с Решение № РД-4402-1112/27.11.2008 г. на директора на Регионална митническа дирекция-гр. Бургас.

След служебно извършена проверка съдът констатира, че срещу същия административен акт и между същите страни е образувано адм. д. № 1869/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас. Съгласно чл. 159, т. 7 от АПК жалбата се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание. В случая установената в чл. 158, т. 7 от АПК абсолютна процесуална пречка за разглеждане на жалбата е налице, поради което жалбата се явява процесуално недопустима, същата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство - прекратено.

            Водим от горното и на основание чл. 159, т. 7 от АПК, вр. § 2 от ДР на ДОПК, Административен съд-гр. Бургас, ХII състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Черноморско злато” АД с адрес за кореспонденция гр. Поморие, Индустриална зона срещу Решение № 2602-0882/21.10.2008 г. на началника на Митница-гр. Бургас за отказ за възстановяване на акциз, потвърдено с Решение № РД-4402-1112/27.11.2008 г. на директора на Регионална митническа дирекция-гр. Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 66/2009 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.  

                                         

 

                                                              СЪДИЯ: