ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 669 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 11:01 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Т., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник група в сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003145 от 01.11.2017 г., издадена от началник-група в сектор „Пътна полиция”-Бургас при ОД на МВР - Бургас, с която на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП е прекратена регистрацията на ППС за срок от шест месеца, и са отнети документите: 1 бр. регистрационна табела с рег. № А-0053-К и свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (СРМПС) № 008756235.

Ответникът е представил административната преписка, а по указание на съда на 05.04.2018 г. представи и допълнително изискани доказателства.

 

АДВ. М.: Поддържам жалбата и уточняващата молба към нея, както и представените с жалбата доказателства.

Да се приемат доказателствата представени с административната преписка.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи със събирането на доказателствата.

 

С оглед направените изявления и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и допълнително представените такива.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: Оспорената заповед за прилагане на принудителна административна мярка на жалбоподателя – „прекратяване на регистрацията за срок от 6 месеца“, е незаконосъобразна. От приобщените към делото писмени доказателства безспорно се установява, че жалбоподателят И.Т. спрямо когото е приложена ПАМ, не е собственик на описаното в заповедта пътно превозно средство, чиято регистрация се прекратява. Собственик на МПС е „Керенор“ ЕООД, което е видно от приложеното по делото свидетелство за регистрация на МПС и справка за МПС, в която е отразена собствеността на пътното превозно средство. В случая става въпрос за различни правни субекти, като единият от тях жалбоподателят е физическо лице, а ЕООД-то е юридическо лице, което е различно от физическото лице И.Т. - т.е., адресат на заповедта не е собственик на МПС, а такъв би следвало да бъде юридическото лице. В този смисъл заповедта е издадена при неизяснени обстоятелства относно собствеността на превозното средство, с което е нарушен чл. 35 от АПК.

С оглед на това, заповедта е постановена в противоречие с материалния закон – чл. 171, т. 2а от ЗДвП и при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което е нарушение на чл. 146, ал. 3 от АПК.

 Предвид изложеното, Ви моля да отмените като незаконосъобразна процесната заповед.

Моля да присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски, съгласно договора за правна помощ и съдействие, и съгласно списък за разноските по чл. 80 от ГПК, който представям на съда.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:08 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: