ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 27.09                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД            VІІІ-ми административен състав

На двадесет и седми септември       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

 

                                                                                                   СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: М. В.

Прокурор: Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 669 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 10.15 часа се явиха:

Ищецът В.Д.В. - редовно уведомен, се явява лично. Не се явява назначения по реда на Закона за правната помощ/ ЗПП/ процесуален представител адвокат Р..

За ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието - София - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника – началника на Затвора гр. Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Манев

 

СЪДЪТ докладва, постъпилия писмен отговор по исковата молба от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - София, вх.№5997 от 13.06.2017 г. с приложените към него доказателства/л.55-174 от делото/.

СЪДЪТ докладва постъпила уточнителна молба с вх. № 7077/10.07.2017 г. от процесуалния представител на ищеца.

СЪДЪТ докладва постъпило становище с вх. № 7250/13.07.2017 г. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – София.

СЪДЪТ докладва постъпило становище с вх. № 7819/25.07.2017 г. от началника на Затвора Бургас.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА исковата молба на В.Д.В., понастоящем в Затвора гр. Бургас, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София и началника на затвора гр. Бургас, с която се претендира обезщетение с правно основание чл.284 от ЗИНЗС за неимуществени вреди в размер на 100 000.00 лв.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 от АПК, чл.154 от ГПК и чл.284, ал.5 от ЗИНЗС.

 

ИЩЕЦЪТ В.: Поддържам исковата молба. Искам да ми бъде присъдено обезщетение от 100 000лв. за болестите и условията в затвора Бургас.

В исковата молба имам посочени свидетели – 5 човека, които искам да разпитате. За посочените периоди съм сменял килиите, бях в болницата, До месец юни 2017г., а сега вече съм в Дебелт, където условията са много добри, но в жалбата ми говорим за условията в затвора Бургас. Искам в подкрепа на твърденията ми да бъдат разпитани свидетели, може и двама от тези, които са вписани в исковата ми молба. Това да са А.А.Т., ЕГН ********** и М.М.К., ********** и двамата понастоящем са в затвора гр. Бургас.

След освобождаването ми в началото на месец ноември тази година, моля да бъда призоваван и уведомяван на адрес с.Ч., община А., за В.Д.В..

Като доказателства ще изискам и епикризите ми от болницата в София. Два микроинсулта съм получил. Разболях се в затвора.

ПРОКУРОР МАНЕВ: Нямам забележки по доклада. Да бъдат приети писмените доказателства. Нямам нови искания по доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с отговора на ответника ГД“ИН“-София писмени доказателства - л. 55 – 174.

ДОПУСКА до разпит поисканите от ищеца свидетели А.А.Т. и М.М.К., двамата понастоящем в затвора гр. Бургас, които да бъдат доведени в следващото съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА процесуалния представител на ищеца в нарочна молба, с оглед твърденията в исковата молба, че ищеца желае обезщетение само за пребиваването си в затвора гр. Бургас и във връзка с отразеното в справката на началника на затвора гр. Бургас на л.55 от делото, да уточни периодът, за който се претендира обезщетението, неговия размер и законна лихва, в 7-дневен срок от уведомяването.

ЗАДЪЛЖАВА Директорът на ГД“ИН“-София да представи надлежно заверени доклада на КИП за процесния период и справка за изпълнение на указанията дадени с тях, в 7- дневен срок от уведомяването.

ЗАДЪЛЖАВА началника на затвора Бургас и ГДИН да представят доказателства или допълнителна информация, които имат значение за правилното установяване на фактите по делото, в 7-дневен срок от уведомяването.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.11.2017г. от 10.30 ч., за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

 

          СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: