ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи март                           две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 669 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

Ищецът В.Д.В. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Р., назначена по реда на ЗПП.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието - София - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - началника на Затвора гр. Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Колев.

Не се явява свидетелят А.А.Т..

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. Р.: Уважаема г-жо съдия, за днешно съдебно заседание сте допуснали и трябваше да водим свидетеля А.А.Т., като доверителят ми тази сутрин е установил, че детето му е прието по спешност в болницата. Отишъл е на място и се е уверил, че свидетелят Т. е там, като същият е заявил, че не може да остави детето си и да се яви пред настоящия съдебен състав, за да свидетелства.

С оглед горното и за да докажем претенцията си Ви молим за още една възможност в следващо съдебно заседание да доведем А.А.Т., а в случай, че той е в невъзможност и да не ставаме причина за ново отлагане на делото, моля да разпоредите да бъде доведен от затвора гр. Бургас посочения още в исковата молба И.Е.К.. Току що доверителят ми представи доказателства, които ще представя по делото в указан от съда срок.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че са относими исканите свидетелски показания към предмета на доказване, поради което следва да се даде възможност и да бъде разпитан в следващо съдебно заседание искания свидетел. Да се даде възможност на ищеца за представяне на писмени доказателства. 

Предвид направеното изявление от процесуалния представител на ищеца и направените доказателствени искания съдът намира, че следва да даде възможност на същия да ангажира такива, поради което и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

дава възможност на ищеца да представи  доказателства по опис, касаещи здравословното му състояние, в 7-дневен срок от днес.

указва на ищеца за следващо съдебно заседание да доведе за разпит А.А.Т..

допуска до разпит свидетеля И.Е.К., понастоящем в затвора гр. Бургас, който следва да бъде доведен за следващо съдебно заседание.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.05.2018 г. от 10,45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: