ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 03.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети юни                                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 669 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт С., редовно упълномощен от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт К.-Г., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Не възразяваме делото да бъде гледано 10 минути по-рано от часа, за който сме призовани.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да уважите направената от нас жалба и постановите решение, с което да отмените обжалвания административен акт.

Предоставям молба, в която съм формулирал въпроси за съдебно-икономическа експертиза, за която бяхме помолили в нашата жалба. Целим да докажем към момента на постановяване на решението дали „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е внесъл определения с решението ДДС, понеже твърдим, че с решението ни задължават да внесем повторно вече внесени суми.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам жалбата изцяло. Считам същата за неоснователна.

Представям 2 броя решения, които касаят ДДС, което е внесено с цитираните в решението фактури. В тези 2 броя решения е определено по определени декларации, че ДДС е внесено недължимо и недължимо взето под отчет. От решенията, които представям, е видно, че сумите, които са заплатени по фактурите, действително са заплатени, не оспорваме това, но са заплатени по други декларации, по които не е следвало да бъдат заплатени, затова сме издали тези решения като недължими взети под отчет. Тези суми следва да бъдат възстановени на дружеството. Решенията са изпратени в НАП.

Представям и 4 броя фактури, които са цитирани в решението, но не са били представени с преписката. Това са издадените от доставчика „Карго Инспекшън Сървисис” ООД. Цитирани са в таблица № 4 от решението. Представям също приложения на всички документи, които са били представени с жалбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и не сме представили към преписката.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Ако ответникът признае като факт, който не се нуждае от доказване, че към датата на постановяване на оспореното решение сумите, които са определени с последното, са били внесени от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и са се намирали при него (при ответника), то тогава няма да поддържам искането за експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: В решението, което е предмет на днешния спор, са определени задължения по изброените в него ЕАД. Това са митнически декларации, по които е следвало да бъде начислен ДДС. Видно от представените от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и от нас в днешно съдебно заседание и с преписката фактури това ДДС е било заплатено, но не по тези ЕАД. Не оспорваме, че към датата на издаване на оспореното решение – 11.02.2015 г., жалбоподателят е внесъл в Митница Бургас сума в размер на 49 376,58 лева така, както е определено с оспореното решение и според нас този факт не се нуждае от доказване. Твърдим, обаче, че тази сума е внесена за задължения по други ЕАД, различни от тези, които са посочени в оспореното решение, но за същите фактури.

 

СЪДЪТ ПРИЕМА за факт, който не се нуждае от доказване следното:

Сума в размер на 49 376,58 лева е била внесена от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД в Митница Бургас по фактури №665/30.06.2014 г., №651/30.04.2014 г.; №657/31.05.2014; №413/30.04.2014; №417/30.05.2014; №420/30.06.2014 г.; №423/31.07.2014 г.; №630/31.01.2014; №638/28.02.2014 г.; №641/31.03.2014; №400/31.12.2003; №402/31.01.2014 г.; №407/28.02.2014 г. и №410/31.03.2014 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оттеглям искането за експертиза с оглед приетия като факт, който не се нужда е от доказване, за внасяне на суми по процесното решение по всяка една от изброените по-горе фактури.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и документите, представени от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и заверени преписи от решение № 32-25013/11.02.2015 г.; решение № 32-24968/11.02.2015 г.; фактура №400/31.12.2013 г. и приложение към нея; фактура №402/31.01.2014 г. и приложение към нея; фактура №407/28.02.2014 г. и приложение към нея; фактура №410/31.03.2014 г. и приложение към нея; удостоверение №20150109114718/09.01.2015 г.; ЕАД 14BG001013H0000050/10.07.2014 г.; ЕАД 14BG001007H0021985/10.06.2014 г.; ЕАД 14BG001007H0016244 от 07.05.2014 г.; ЕАД 14BG001007H0011241/26.03.2014 г.; 11 бр. платежни нареждания;  2 бр. банкови извлечения и банкова гаранция №961DGI1150552201/24.02.2015 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите изцяло обжалвания административен акт.

Моля да ми присъдите направените разноски по делото, включително и юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля уважаемият съд да остави без уважение жалбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Считам същата за неоснователна. Изложените в нея възражения не съответстват на закона, тъй като в конкретния случай е извършена повторна проверка на основание чл. 78, § 1 от Митническия кодекс и чл. 84, ал. 1 от Закона за митниците. В конкретния случай повторната проверка е извършена след разрешение за вдигане на стоките и не е извършен последващ контрол на основание чл. 84а и сл.  от ЗМ, където процедурата е коренно различна. В конкретния случай тя е неприложима. При повторната проверка не е задължително дори издаването на заповед за извършване  на проверка, а камо ли връчване на лицето, което ще бъде проверявано.

По отношение на спора по същество считам, че от представените в днешно съдебно заседание и от представените с преписката писмени доказателства, ще установите, че Началникът на Митница Бургас е имал основание да издаде това свое решение. Същото е издадено от компетентен орган, в рамките на неговите компетентност. Спазени са всички законови изисквания и считам, че не са нарушени нито материалните, нито процесуалните разпоредби на закона. След като се запознаете с преписката, моля да потвърдите решението и моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Моля за срок за писмени бележки.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: