Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1012           07.05.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Огнян Стоянов като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 669 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Д.И.И. в качеството му на ЕТ „Миро – Н. – Д.И.”, ЕИК ***; с адрес за призоваване гр.*** против Решение № 228/09.02.2012г., постановено по НАХД №3921/ 2012г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 652/19.09.2012г. на Зам.Директора на ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 25, ал. 1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на жалбоподателя е наложена  имуществена санкция от 500 лева на основание чл.185, ал.1 и чл.186, ал.1 от ЗДДС. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като неправилен и незаконосъобразен поради нарушение на материалния закон  и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – зам.директор на ТД на НАП-гр.Бургас, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на „Д.И.И. в качеството му на ЕТ „Миро – Н. – Д.И.” против наказателно постановление № 652/19.09.2012г. на Зам.Директора на ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 25, ал. 1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. е наложена  имуществена санкция от 500 лева на основание чл.185, ал.1 и чл.186, ал.1 от ЗДДС. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че търговецът не е изпълнил задълженията си, визирани в чл.185, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г., като не е издал касова бележка за извършената продажба. Според районния съд санкцията е определена, съобразявайки тежестта на нарушението, следователно същата е адекватна и съответстваща с целите на административните наказания, а оспореното наказателното постановление е законосъобразно и обосновано.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд  само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съгласно нормата на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1. Административния орган е провел наблюдение върху дейността на едноличния търговец, като е установил, че в негово присъствие са издадени фискални бележки за две продажби на обща стойност 8,10 лева, а касовата наличност към момента на покупката е 108 лв. От тази наличност административният орган е направил извод, че търговеца не е издавал регулярно фискални бонове за отчитане на извършените продажби. Съдът намира този извод за недоказан – липсва описание на конкретното нарушение, например установената касова наличност може да е постигната чрез една или няколко продажби, за които не са издадени фискални бонове. На следващо място касовата наличност може да е формирана от покупка или от авансово плащане. Отделно от това самата разлика между касовата наличност и финансовия отчет е нарушение, различно от това, за което е наказан търговеца.

За пълнота на разглеждането, настоящата инстанция намира, че трябва да вземе становище по изразените от жалбоподателя доводи. На първо място, законът за съдебната власт не установява работно време за магистратите, нито определени дни в които е допустимо/недопустимо произнасянето на решение. Посоченият закон изисква спазването на определени срокове за постановяване на съдебни актове. След като първоинстанционното решение е постановено в срок, не е налице нарушение. Искането на И. районният съдия да постави друга дата, различна от тази на изготвянето на съдебното решение, на практика е искане за съставяне на документ с недостоверна дата.

Не е налице нарушение в процедурата по съставяне и връчване на процесния АУАН, тъй като АУАН е връчен на пълномощник на търговеца. Последният не оспорва представителната власт на пълномощника, а иска съответните действия да са предприети лично спрямо него. Съдът намира, че връчването на съставения АУАН на пълномощник не нарушава правата на нарушителя. Отделно от това И. твърди липсата на екземпляр от съставения АУАН едва в края на първоинстанционното производство, но не излага подобно твърдение при подаване на жалбата.

 

Касационната инстанция намира, че обжалваното решение е постановено при неизяснена фактическа обстановка и в противоречие с материалния закон, поради което същото като неправилно следва да се отмени.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 228/09.02.2013г., постановено по НАХД №3921/ 2012г. на Районен съд - Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 652/19.09.2012г. на Зам.Директора на ТД на НАП-гр.Бургас

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      

 

        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.