ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юли                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 668 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ю.Г.Д. не се явява, редовно уведомен. За него адвокат Андон А., надлежно упълномощен.

Ответникът И.П.П.- полицейски инспектор в Районно управление Карнобат при ОД МВР Бургас не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

 

Адвокат А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Ю.Г.Д. против заповед № 18-0282-000043/26.02.2018г. издадена от И.П.П. на длъжност „Полицейски инспектор“ към ОД МВР Бургас, РУ Карнобат, за налагане на принудителна административна мярка- временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от осемнадесет месеца.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат А.: Поддържам жалбата. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

СЪДЪТ счита, че приложените в административната преписка писмени доказателства са допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адвокат А.: В обстоятелствената част на заповедта за налагане на принудителна административна мярка е посочено, че моя доверител е управлявал МПС, но той не е спиран за проверка и не е управлявал автомобила, като при проверката е разтоварвал близо 10 минути багаж от автомобила, който автомобил се е управлявал от съпругата му. Свидетелството за управление на МПС на доверителя ми е отнето на 24.02.2018г., без да му се издаде някакъв документ, а заповедта е издадена на 26.02.2018г., като два дни свидетелството му е било незаконно отнетото, без какъвто ѝ да е документ. Моля съдът да постанови решение, с което да отмени и издадената заповед като незаконосъобразна. Има издадено наказателно постановление, което е обжалвано.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: