Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер      837/28.04.2016                                       град Бургас

 

 

Административен съд – Бургас, първи състав, на двадесет и осми април две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 668 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.38, ал.2 от Закона за държавната собственост.

Образувано е по жалба на М.Й.К. *** против заповед № РД-09-4/20.01.2016г., издадена от областен управител на област с административен център – гр.Бургас. Иска се от съда да измени процесната заповед в частта, в която за отчуждените й 0,221/9,497 дка идеални части от поземлен имот с идентификатор 00833.10.72 е определено равностойно парично обезщетение в размер на 354,00 лева. В съдебно заседание жалбоподателката се представлява от адвокат А., която поддържа оспорването, ангажира доказателства, претендира разноски.

Ответната страна се представлява в процеса от юрисконсулт И., която представя приложените към административната преписка и служебно изискани писмени доказателства и пледира за отхвърляне на жалбата.

Заинтересованата страна – Агенция „Пътна инфраструктура” се представлява в процеса от юрисконсулт Л., която също пледира за отхвърляне на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено следното:

ФАКТИ:

От фактическа страна по делото е установено, че жалбоподателката М.Й.К. притежава право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 00833.10.72 от КККР на с.Ахелой, община Поморие, находящ се в землището на същото село, местността „Оранжериите” с площ от 9,500 дка с трайно предназначение земеделска земя. Със заповед № РД-02-15-138/09.10.2015г., издадена от заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.129, ал.3, т.2, б. „в”, вр. с чл.110, ал.1, т.5 и чл.128, ал.2, ал.5 и ал.6 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+233.06 и изпарител при км.207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV „Равда” при км.207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат ТВ” при км.212+011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км.212+120, на територията на гр.Ахелой, община Поморие и с.Равда, община Несебър, област Бургаска. Заповедта е обнародвана в ДВ, бр.79/13.10.2015г., не е оспорена в законоустановения 30-дневен срок и е влязла в сила на 12.11.2015г. (писмо изх.№ АУ-14-4/19.11.2015г.)

На 07.12.2015г. председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” прави искане изх.№ 04-166-2116/07.12.2015г. до министъра на регионалното развитие и благоустройството и до министъра на финансите да се одобри отчуждаването на засегнатите от плана имоти или на части от тях за държавна нужда и да се предложи на областния управител на гр.Бургас да издаде съответните заповеди. Със заповед № РД-02-14-1413/22.12.2015г., издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от министъра на финансите, е одобрено отчуждаването на части от имоти – частна собственост и на части от имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на гр.Ахелой, община Поморие и с.Равда, община Несебър. На 20.01.2016г. е издадена заповед № РД-09-4, с която областният управител на област с административен център – гр.Бургас отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас”, участък обход на Ахелой от км.207 + 726,37 до км.212 + 233,06, изпарител при км.207 + 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб до реконструкция на въздушна линия 20 kV „Равда” при км.207 + 680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат” ТВ при км.212 + 011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км.212 + 210” части от имоти – частна собственост, намиращи се в землището на с.Равда, община Несебър и гр.Ахелой, община Поморие, област Бургаска, подробно описани по вид, размер, местонахождение, собственици и размер на паричното обезщетение в приложение, представляващо неразделна част от заповедта. Отчуждаването се извършва съгласно влязъл в сила ПУП – парцеларен план, одобрен със заповед № РД-02-15-138/09.10.2015г. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството. Според записаното в т.65 от приложението към заповедта, от имота на жалбоподателката с идентификатор 00833.10.72 и площ 9,500 дка се отчуждават 0,221 дка, за които е определено парично обезщетение в размер на 354,00 лева. Паричното обезщетение е определено въз основа на оценителски доклад, извършен от „Сървей груп” ЕООД, в който пазарната стойност на един декар земеделска земя е оценен на 1 600 лева. За целите на оценяването са използвани два пазарни аналога от всички сделки, вписани в Служба по вписванията – гр.Поморие в периода от 29.05.2014г. до 29.05.2015г. Това са сделките по нотариален акт № 91, том 10, рег.№ 2823/04.11.2014г. и нотариален акт № 70, том 5, рег.№ 1224/02.04.2015г. Заповедта е публикувана във вестник „Сега”, вестник „24 часа” и вестник „Черноморски фар” на 25.01.2016г., обявена е на страницата на Областна управа – Бургас и е съобщена лично на жалбоподателката с писмо от 25.01.2016г.

В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство, М.К. твърди, че пазарните цени на отчуждените идеални части са многократно по- високи от определените в заповедта и настоява за определяне на по-високо обезщетение.

Въз основа на изложените фактически данни, които се подкрепят от представените към административната преписка писмени доказателства, съдът достига до следните:

ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Жалбата е подадена в законоустановения срок от надлежна страна, за която оспорената заповед поражда неблагоприятни правни последици, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Заповед № РД-09-4/20.01.2016г. е издадена от компетентен орган.

Съгласно разпоредбата на чл.34а, ал.1 от ЗДС отчуждаването на имоти и части от имоти – частна собственост, предназначени за изграждане на национални обекти се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите. Според ал.2 отчуждаването на имоти, които не са предназначени за изграждане на национални обекти, се извършва със заповед на областния управител по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на финансите. В конкретния случай, обектът, за чието изграждане се извършва отчуждаването, е участък обход на Ахелой от км.207 + 726,37 до км.212 + 233,06 към път I-9 „Слънчев бряг – Бургас”. Пътят I-9 в частта му „Слънчев бряг - Бургас” е обявен за обект с национално значение и за национален обект с решение № 302/20.04.2012г. на Министерски съвет, но обходът, за предстоящото изграждане на който се извършва отчуждаването, все още не е част от трасето на път I-9 и не представлява национален обект по смисъла на чл.34а, ал.1 от ЗДС. Поради това, компетентен да издаде заповедта за отчуждаване на процесния имот е областният управител на Бургаска област.

Заповед № РД-09-4/20.01.2016г. е издадена в предвидената от закона форма при спазване на административнопроизводствените правила. Процесуалните норми, които уреждат производството по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост за държавни нужди , са разписани в чл.34а, вр. с чл.33, чл.34в и чл.34 от Закона за държавната собственост. В настоящия случай отчуждителното производство е започнало по мотивирано искане на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, които със съвместна заповед № 02-14-1413/22.12.2015г./ЗМФ-1286/17.12.2015г. са одобрили отчуждаването на части от имоти – частна собственост и части от имоти – общинска собственост в землищата на гр.Ахелой и с.Равда за реализиране на процесните обекти. Въз основа на тази заповед, на заповедта, с която е одобрен ПУП – парцеларен план и на извършения оценителски доклад, областния управител е издал заповед за отчуждаване и е определили равностойното парично обезщетение при спазване на правилата в цитираните разпоредби.

Заповед № РД-09-4/20.01.2016г. е издадена при правилно приложен материален закон.

Съгласно разпоредбата на чл.32, ал. и ал.2 от ЗДС в редакцията, обн. в ДВ, бр.87/2010г. имоти и части от имоти – собственост на физически или юридически лица, могат да се отчуждават принудително за задоволяване на държавни нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, след предварително и равностойно обезщетение. Равностойното парично обезщетение се определя в съответствие с предназначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план, съответно преди одобряването на подробния устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект и за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, въз основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания. Понятието „пазарни цени” е дефинирано в нормата на §1а, т.2 от ДР на ЗДС. Това са осреднените цени от всички сделки с имоти за: 1. покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека – обезпечаваща покупко-продажба на имот, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините; 2. други възмездни сделки, с изключение на тези с предмет идеални части от имоти, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от 20 сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните 20 сделки. Осредняването се извършва въз основа на не по-малко от две относими сделки. Според §1а, т.4, б. „в” от ДР на ЗДС имоти, намиращи се в близост до отчуждавания са имотите, които са разположени в едно и също землище, в земеделските територии и горските територии.

За установяване на релевантните за спорното правоотношение юридически факти по делото са извършени и приети основно и допълнително заключение на съдебно-техническа експертиза. От основното заключение на вещото лице Ч., което настоящият съдебен състав кредитира като обективно и компетентно извършено, се установява, че в периода от 29.05.2014г. до 29.05.2014г. в Службата по вписванията – гр.Поморие са вписани само сделките, които административният орган е използвал при определяне на паричното обезщетение. Това са сделките, обективирани в нотариален акт № 91, том 10, дело № 1754/2014г. и нотариален акт № 70, том 5, дело № 342/2015г. В първия случай пазарната стойност на 1 декар е 1 700 лева, а във втория – 1 500 лева. Определени върху тази основа, средната пазарна стойност на 1 декар възлиза на 1 600 лева, а равностойното парично обезщетение на отчуждените части на 354,00 лева. От допълнителното заключение на съдебно-техническата експертиза се установява, че в периода от 07.09.2014г. до 07.09.2015г. в Службата по вписвания – гр.Поморие са вписани общо три сделки – първите две сделки, върху които е изчислено обезщетението от административния орган и още една сделка, която е обективирана в нотариален акт № 19, том 10, дело № 1225/2015г. Пазарната стойност на 1 дка земеделска земя по тази сделка възлиза на 97 791,50 лева. Определено върху тази основа, равностойното парично обезщетение на един декар земеделска земя в периода от 07.09.2014г. до 07.09.2015г. възлиза на 33 663,83 лева, а на отчуждените идеални части на 7 439,71 лева. С допълнителното заключение е определена и пазарната цена на отчуждените идеални части в периода от 07.09.2014г. до 07.09.2015г. като са изследвани вписаните сделки за поземлени имоти в урбанизирани територии. Равностойното парично обезщетение в този случай възлиза на 9 257 лева. Настоящият съдебен състав кредитира основното заключението на вещото лице по съдебно-техническата експертиза, защото то е извършено при изследване на период, чиято законосъобразност е установенd по делото с договор за възлагане № Д-82/29.05.2015г. и отчита всички сделки, които са сключени в този период с имоти, чиито характеристики са сходни с тези на процесния. Възражението на жалбоподателката, че обезщетението трябва да се определи чрез средната пазарна цена на имоти в урбанизирани територии, е неоснователно. Действително, в настоящия случай е установено по делото, че за имота на жалбоподателката е одобрен ПУП- ПЗ за ваканционно селище с височина до 10 метра, но от представените по делото доказателства се установява също, че промяна в предназначението на земята не е извършено и същата има характера на земеделска. Поради това, оценяването й се извършва като земеделска земя.

 

По изложените съображения, жалбата на М.К. се явява неоснователна и трябва да се остави без уважение.

 

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, първи състав,

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Й.К. *** против заповед № РД-09-4/20.01.2016г., издадена от областен управител на област с административен център – гр.Бургас в частта, в която са отчуждени 0,221/9,497 дка идеални части от поземлен имот с идентификатор 00833.10.72 и е определено равностойно парично обезщетение в размер на 354,00 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:………………………………