ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,28.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и осми април                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 668 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Й.К., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв.А. с представено пълномощно, находящо се на лист 200 от делото.

                 

ОТВЕТНИКЪТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И. с представено пълномощно, находящо се на лист 190 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – СОФИЯ, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Л., която представя пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Т.Д.Ч., която е извършила второ допълнително заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

         Адв.А.: От обстоятелствената част на второто допълнително заключение е видно, че вещото лице не е дало отговор на допуснатия от съда въпрос. Същото прави изводи, в резултат на които не дава отговор на въпроса, който беше поставен, поради което моля това второ допълнително заключение да не се приема.

 

         Юрисконсулт И.: Вещото лице правилно е изготвило заключението, съобразило е и гледало още 13 сделки, които не отговарят на критериите и цената, която ще се намери само между двете сделки няма да е реална.

         Считам второто допълнително заключение за правилно и моля да се приеме.

 

         Юрисконсулт Л.: Считам второто допълнително заключение законосъобразно изготвено в съответствие с така поставената задача. Присъединявам се към становището на процесуалния представител на областния управител затова, че за този период и съгласно зададените критерии са били налице още такива сделки, с оглед на което, за да се определи реалната цена, би следвало да се вземат предвид и тези, които са изключение.

 

         По направеното искане съдът ще се произнесе след като изслуша вещото лице, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДОПУСКА до разпит вещото лице инж.Ч. със снета по делото самоличност.

 

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм второ допълнително заключение, което поддържам.

 

                                                           

           Съдът, след като се съобрази със становищата на страните и с представеното по делото заключение намира, че вещото лице не е отговорило на поставената задачата, а е направило правен извод и изследвало факти, които не са поставени в задачата от жалбоподателката, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

           НЕ ПРИЕМА заключението на вещото лице инж.Ч., тъй като задачата не е изпълнена така, както е поставена от жалбоподателката.

                                                           

          ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ внесеният от жалбоподателката депозит за изготвяне на второ допълнително заключение в размер на 50 лева.

                                                                 

           

Адв.А.: Нямам други искания по доказателствата.

Юрисконсулт И.: няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Л.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.          

Дава думата по същество. 

 

         Адв.А.: Моля да постановите решение, с което да измените заповедта на областния управител  на област Бургас. Считам, че 12-месечният срок започва да тече в момента на възлагане на оценката, но не по-рано от три месеца преди датата на искането за отчуждаване, каквото тълкуване налага разпоредбата на чл.34, ал.2, т.3 от ЗДС. Считам, че нарушаването на който и да е от тези срокове е съществено нарушение на административно производствените правила, определени от закона като гаранция, че определеното обезщетение за отчуждаването трябва да бъде равностойно.

         Моля да ни се присъдят направените по делото разноски.

 

         Юрисконсулт И.: Считам заповедта за законосъобразна, а жалбата неоснователна и недоказана. Считам, че определеният 12-месечен период, в който са изследвани сделките е законосъобразен и отговаря на изискванията, посочени в ЗДС, като и считам, че не е нарушена разпоредбата на чл.34, ал.2, т.3, според който по искане на заинтересованото ведомство следва да бъде приложена изготвената пазарна оценка направена не по-рано от 3 месеца от подаване на искането. По делото е представен оценителски доклад, получен от заинтересованото  ведомство с писмо от 07.12. и същото на тази дата е отправило искането за отчуждаване.

         Според съдебната практика оценката е направена тогава, когато е предадена на възложителя, поради което считам, че 3-месечният срок е спазен и моля да оставите в сила заповедта на областния управител.

 

         Юрисконсулт Л.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и постановите решение, с което оставите в сила издадената от областния управител заповед за принудително отчуждаване. Същата е издадена от компетентен орган, в рамките на правомощията, за което бяха представени доказателства в настоящото производство.

         Считам, че следва да се кредитира заключението на вещото лице изготвено в настоящото съдебно производство, както и оценителския доклад, изготвен в административното производство по принудителното отчуждаване на процесния имот. В случая експертът по административното производство, както и експертът, така и вещото лице в настоящото съдебно производство са се съобразили изцяло с изискванията заложени в чл.32, ал.2 и ал.4 от ЗДС, както и §1а от ДР на същия закон с оглед определяне на равностойностно парично обезщетение и пазарните цени изготвени по метода на сравнителния аналог. В случая спазени са сроковете изрично регламентирани и разписани в §1а, т.2 от ДР от ЗДС, където изрично е указано, че срокът за взимане впредвид вписани сделки в съответната Служба по вписване е 12 месеца, считано от датата на възлагане на оценката. Именно този срок е съобразен от административния орган при изготвяне на оцентилеския доклад.

 

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна.

 

         ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

 

          

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: