ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,21.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и първи април                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 668 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Й.К., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв.А. с представено пълномощно, находящо се на лист 200 от делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И. с представено пълномощно, находящо се на лист 190 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА – СОФИЯ, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.Т.Д.Ч., която е депозирала допълнително заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

         Адв.А.: Не възразявам да се изслуша вещото лице в днешно съдебно заседание.

         Юрисконсулт И.: Да се изслуша вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДОПУСКА до разпит вещото лице със снета по делото самоличност.

 

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм допълнително заключение, което поддържам.

 

           Адв.А.: По отношение на въпрос № 3, т.3 и Вашият отговор в обстоятелствената част, казвате, че поради липса на достатъчен брой сделки съгласно § 1а, т.2  от ЗДС, преминавате по реда на Правилника за определяне на пазарна оценка, т.е. по данъчна оценка.  Защо от последния период не сте включили други сделки? След справка в Службата по вписванията открихме договор за отстъпено право на строеж за общинска земя. Вещото лице не е включило тези сделки. Ако ги беше включило, нямаше да мине по този ред. В т.3 от отговора на този въпрос вещото лице казва „поради един единствен аналог и поради неоткрити сходни сделки”.

 

           ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изследвала съм всички сделки в този период от 29.05.2014-29.05.2015г. Освен посочените такива от служебния оценител, съм открила още две сделки - две за апортни вноски и за продажба на отстъпено право на строеж от общината. Апортните вноски по ЗДС не влизат в еталоните. Оценката за апорт става по друг метод, а не по този, по който се правят оценките за обезщетение и отчуждаване.

            Другите две сделки за продажба на отстъпено право на строеж не съм ги взела предвид, тъй като основанието за продажбата не е чрез търг, а директна продажба, което също противоречи на § 1 от ЗДС.

 

           Адв.А.: Нямам други въпроси.

 

           Юрисконсулт И.: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че заключението е изготвено законосъобразно и действително тези сделки не следва да бъдат включени в изследването.

 

   По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

             ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 150 лева платими от внесения депозит.

 

            

 

              Адв.А.: Считам, че този договор за право на строеж не е изключен от приложното поле на § 1 от ЗДС, както и апортите. Затова моля да допуснете допълнителен въпрос към вещото лице, което да включи в изследването към периода 29.05.2014-29.05.2015г. сделките по  този евентуален типов договор за отстъпено право на строеж и апортните вноски.

 

              Юрисконсулт И.: Възразявам. Считам, че определянето на цената на недвижими имоти като апортни вноски е по друг ред и не следва същите да се включват в изготвянето на настоящата експертиза. Относно типовият договор за право на строеж: По този договор едната страна е физическо лице, а другата страна е община и не отговаря на условията.

 

             Адв.А.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото типов договор за отстъпено право на строеж и сделки с апортни вноски. Представям и Протокол № 3 на заседание на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОСВ, с който протокол се променя предназначението на процесния терен.

 

             Юрисконсулт И.: Възразявам срещу представения протокол, тъй като считам, че същият не съдържа необходимите реквизити за официален документ. За приключване на процедурата по промяна на предназначение на земя е необходимо решение на Министерството на земеделието и храните, каквото нито пред административния орган, нито в настоящото съдебно производство не е представено.

 

             Адв.А.: Моля съдът да приеме този протокол, а дали ще се цени като доказателство, предоставям на Вас.

 

             Юрисконсулт И.: Във връзка с оспорения срок, в който е изготвена оценката по административното производство, представям договор от Агенция „Пътна инфраструктура”, по който е възложено на оценителя „Сървей груп” да извърши оценката на имоти и да определи равностойно обезщетение, както и писмо, с което оценителският доклад е изпълнен и предаден на възложителя. Това е относимо за доказване на срока за възлагане на пазарната оценка. Договорът е от 29.05.2015г. и на 07.12.2015г. е изготвен оценителския доклад и представен на възложителя.

 

 

 

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА извършване на допълнителна съдебно-техническа експертиза.

 

ПРИЕМА като доказателство представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.          

Дава думата по същество. 

 

         Адв.А.: Моля да постановите решение, с което да измените заповедта на областния управител. Считам, че 12-месечният срок, за който се изследват сделки със сходни характеристики на отчуждаваните имот по § 1 от ЗДС започва да тече в момента на възлагане на оценката, но не по-рано от три месеца преди датата на искането за отчуждаване, каквото тълкуване налага разпоредбата на чл.34, ал.2, т.3 от ЗДС. От събраните по делото доказателства, а именно писмо № 04-16-2116 от 07.12.2015г. от председателя на Управителния съвет на АПИ е видно, че искането за отчуждаване на заинтересованото от отчуждаването ведомство е направено на 07.12.2015г.. Следователно най-ранния момент за възлагане на оценката е следвало да бъде 07.09.2015г. Считам, че нарушаването на който и да е от тези срокове е съществено нарушение на административно производствените правила, определени от закона като гаранция, че определеното обезщетение за отчуждаването трябва да бъде равностойно.

         Моля да ни се присъдят направените по делото разноски. Представям договор за правна помощ.

 

         Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана и считам заповедта на областния управител за законосъобразна.

         Относно срокът за възлагане на оценката, считам, че същият е спазен и предвид възлагането на 29.05.2015г. той е правилно определен 12 месеца по-рано. Оценката изготвена от оценителите е направена в началото на месец декември и представена на представителя на АПИ, който е спазил 3-месечния срок и отправил искането към съответното ведомство.

         Считам, че не следва да се приеме от съда изготвената оценка относно имотите в урбанизирана територия, тъй като нито пред административния орган, нито в настоящото съдебно производство не се доказа категорично, че имотът от земеделска земя е станал урбанизирана територия. Няма решение на Министерството на земеделието и храните, че процедурата е завършена.   Това се потвърди и от вещото лице в даденото заключение, че процедурата не е завършена. С оглед на което считам, че обезщетението определено за процесния имот следва да бъде като такъв за земеделска земя.

         Моля да оставите в сила заповедта на областния управител.

         Ще представя в срок писмени бележки.

 

        

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна.

 

         ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

 

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 1-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.06 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: