ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 15.09.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На петнадесети септември                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 668 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

 

         За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – редовно уведомен, се явява юк. С. - представя  пълномощно.

         За ответника Началника на Митница Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Т. – представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Лукойл Неефтохим Бургас” АД против решение на началника на Митница Бургас, с което на дружеството са определени допълнителни публично правни задължения за ДДС във връзка с извършена повторна проверка на реализирана митническа операция.

 

         Юк. С.: Поддържаме жалбата. Моля да допуснете съдебно-икономическа експертиза  с въпроси формулирани в нарочна писмена молба с препис за ответника. Към момента на издаване на обжалвания административен акт въпросното ДДС е било реално заплатено, макар не по сметката на Митница Бургас, а по сметка на доставчика на услугата „СЖС България” ЕООД. Ако страната не оспорва този факт ще оттеглим искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза.

 

         Юк. Т.: Оспорвам жалбата. Да се приемат писмените доказателства към административната преписка. По искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза така зададения въпрос не е относим към предмета на спора. Видно от събраните по административната преписка  писмени доказателства се установява, че двете фактури № 48683/27.06.2014г. и № 46507/04.04.2014г., издадени от „СЖС България” ЕООД не са били представени към датата на вноса. Дали са били с начислено ДДС и дали дружеството е заплатил тези фактури, въпросът е неотносим, тъй като към датата на вноса дружеството е длъжно да представи всички изисквани по закон документите касаещи вноса – фактури, сертификати за произход, фактури за извършени услуги, фактури за обработка на товари. От събраните доказателства се установява, че така цитираните фактури не са представени към датата на вноса, а едва пред проверяващия екип. ДДС е следвало да бъде начислено към датата на вноса като същото се начислява едва след като се определи митническа стойност, начисли се митото и други държавни вземания и чак тогава се начислява ДДС. Предвид размера на дължимия данък, считам че това е още един факт за недопускане на съдебно-икономическа експертиза  предвид ниския размер на публичните държавни вземания.

        

По направените искания и възражения, съдът счита, че следва да допусне поисканата експертиза, дотолкова доколкото тя ще установи факт, който жалбоподателят се стреми да докаже, а именно, че данъкът е заплатен. Този данък именно е обект на спор между страните, поради което съдът счита, че следва да установи наличието и ли липсата на този факт. Процесуалният способ, който е избран от жалбоподателя е допустим, затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза със задачата формулирани от юк. С. в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице А.К.А..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в размер на 100.00 лв., вносимо от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л. 20.

ПРИЕМА доказателствата приложени към жалбата на жалбоподателя, съгласно описа на л. 5.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.10.2015 година от 15,15  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: