Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

     926                                  28.05.2014 година                                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на осми май                                        две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 668 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН. Образувано е по повод постъпила касационна жалба от ЕТ „Магданели- Н.Л.” с ЕИК 102940638, против решение № 267 от 17.02.2014г., постановено по н.а.х.д. № 4796/2013 по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона и съществени нарушения на процесуалните правила- касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 НПК. По същество се иска да бъде отменено решението на първоинстанционния съд и измененото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа касационната жалба. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, е неоснователна.

 

С наказателно постановление № 02-02023980/26.06.2013г. на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас е наложено на касатора ЕТ „Магданели- Н.Л.” на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда административно наказание- имуществена санкция в размер на 2000 лева, за това, че на 18.02.2013г. в 11.20 часа, в качеството на работодател по смисъла на § 1, т.1 от ДР на КТ, не е уредил като трудово правоотношение, отношенията при предоставяне на работна сила, като не е сключил трудов договор в писмена форма с лицето Д. Я. Г. с ЕГН **********, в нарушение на  чл.62, ал.1 от КТ.

С оспореното решение № 267/17.02.2014г. по н.а.х.д. № 4796/2013 БРС е изменил наказателното постановление в частта относно наказанието, като е намалил размера на наложената имуществена санкция от 2000 лева на 1 500 лева. За да постанови този резултат, съдът е приел, че на 18.02.2013 г. в 11.20 часа лицето Д. Г. е осъществявала трудова дейност в търговския обект на ЕТ „Магданели- Н.Л.”, без сключен договор в писмена форма с него в качеството му на работодател, с което е бил осъществен съставът на нарушението по чл. 414, ал.3 от КТ. Приел е също така, че размерът на наказанието е неоснователно завишен, поради което е намалил същия до законоустановения минимум.

Касационната инстанция извършва проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд при спазване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателствата.

От фактическа страна по делото е установено, че на 18.02.2013 г. Д. Г. с ЕГН ********** е била заварена от проверяващите лица в търговския обект, експлоатиран от жалбоподателя ЕТ „Магданели- Н.Л.”. Същата извършвала фактически действия, сочещи осъществяване на трудова функция, характерна за длъжността “продавач-консултант”- намирала се зад щанда, предоставила на проверяващите касов бон, а в справка по чл. 402, ал.1, т.3 и чл. 402, ал.2 от КТ саморъчно отразила длъжността си и работното време. При тези данни следва да се приеме, че Г. е предоставяла работната си сила за изпълнение на задълженията, произтичащи от заеманата длъжност, и съобразно императивната разпоредба на чл. 62, ал.1 от КТ работодателят ЕТ „Магданели- Н.Л.” е следвало да сключи с нея трудов договор в писмена форма. С неизпълнението на това задължение последният е осъществил състава на административното нарушение по чл. 414, ал.3, вр. чл. 62, ал.1 от КТ и правилно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Неоснователни са доводите за прекомерност на наложеното наказание, с оглед имотното състояние на едноличния търговец. Наказанието е определено при превес на смекчаващите обстоятелства, в минималния предвиден от закона размер. Не са налице и основания за приложение разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Съгласно изричната разпоредба на чл.415в, ал.2 от КТ, не са маловажни нарушенията на чл.62, ал.1 от КТ.

В производството пред БРС са събрани всички относими и допустими доказателства, като оценката на същите е извършена в съответствие с изискванията на чл. 107, ал. 5 от НПК. БРС е обсъдил всички доказателствени източници както самостоятелно, така и в съпоставка помежду им, и е извел значението на гласните доказателства според точното им съдържание. Отделил е специално внимание на показанията на свидетелите Г. и Д., като е отчел противоречието им с останалите доказателства по делото, поради което доводите на касатора, че при изграждане на фактическите констатации първоинстанционният съд едностранчиво и избирателно е оценил само част от доказателствените източници, са неоснователни.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата касационни основания за отмяна първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, седемнадесети състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №  267 от 17.02.2014г., постановено по н.а.х.д. № 4796/2013 по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

 

                                

2.