Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1102 

 

град Бургас, 18.05.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осемнадесети април, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  С. ХРИСТОВ

                                                                                                                                ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                    ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар Й.Б. и с участието на прокурор Галина Колева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 668/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът директор на Регионална дирекция по горите Бургас, ул.”Цар Иван Шишман” №8, е оспорил решение № 335/21.02.2013г. постановено по АНД № 4657/2012г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 898/07.11.2012г., издадено от касатора. С наказателното постановление на С.Н.С. за нарушение на чл.213, т.1 от Закона за горите, на основание чл.275, ал.1, т.2 и чл.266, т.1 от същият закон е наложено наказание глоба в размер на 400 лв. В касационната жалба се твърди, че оспореното решение е неправилно като постановено в противоречие с материалния закон. Касаторът иска решението на районния съд да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призован, не се явяват и не се представляват.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за основателна, а обжалваното решение на районния съд - неправилно и предлага да бъде отменено.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Районният съд е приел, че наказващия орган е допуснал съществено нарушение на правилата по издаване на АУАН и наказателното постановление, изразяващи се в това, че не е изписал в цялост нарушената разпоредба, а е посочил само чл.213, т.1 от Закона за горите, което според районния съд е нарушение на чл.42, т.5 и чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН.

Процесното нарушение е извършено на 01.08.2012г., към който момент разпоредбата на чл.213 от ЗГ е притежавала друга редакция, различна от редакцията, която районния съдия е възприел, защото с ДВ бр.60/07.08.2012г. към предишния текст на чл.213 от ЗГ е добавена т.4 и ал.2. В редакцията на същата разпоредба приложима към момента на извършване на нарушението, чл.213 има само три точки, няма алинеи, поради което посочването на нарушената разпоредба като чл.213, т.1 от ЗГ е правилно и изчерпателно, не нарушава по никакъв начин правото на защита на лицето, защото точно очертава забраната на закона, която е нарушена. Районният съдия не се е съобразил с приложимото материално право, което е меродавно към датата на извършване на нарушението.

По изложените съображения възраженията на касатора се явяват основателни. От събраните по делото доказателства не се установяват извършени съществени нарушения на процесуалните правила по съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление. В жалбата, сезирала районния съд се съдържа общо заявление на жалбоподателя, че не е доволен от издаденото наказателно постановление и го счита за незаконосъобразно, без да е посочено в какво твърди, че се състои тази незаконосъобразност.

По делото се съдържа възражение от С.Н. *** относно същото нарушение, в което изрично субекта на нарушение е заявил, че служителите на РДГ Бургас са му съставили два акта – първия за липса на превозна марка, за който не възразява, и втория за липса на превозен билет, който оспорва. Процесното нарушение касае транспортирането на четири 4 куб.м. дърва за огрев, немаркирани с контролна горска марка, т.е. това е нарушението относно което в процеса на издаване на наказателно постановление С.С. изрично е заявил, че няма възражение и признава, че такова нарушение е извършено. По делото не са налице никакви доказателства, от които да се установява обратното, не са налице и доказателства, които да разколебават обвинението. По тази причина съдът счита, че обжалваното пред районния съд наказателно постановление, като законосъобразно издадено, е следвало да бъде потвърдено.

            По тези съображения решението на районния съд следва да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено наказателното постановление, издадено от директора на РДГ Бургас.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

               

ОТМЕНЯ решение № 335/21.02.2013г. постановено по АНД № 4657/2012г. по описа на Районен съд Бургас, вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №898/07.11.2012г. издадено от директора на РДГ Бургас, с което на С.Н.С. за нарушение на чл.213, т.1 от Закона за горите, на основание чл.266, ал.1 от същия закон е наложена глоба в размер на 400 лв.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: