Р Е Ш Е Н И Е

      820           05.05.2017г. гр.Бургас,

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - гр.Бургас IІІ състав

На деветнадесети април две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:Чавдар Димитров

При Секретаря: И.Л.,

като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело № 667 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), във вр. чл. 145-178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

   Образувано е по жалба на М.Д.Н.-Д. *** с адрес ***, чрез адв. К., БАК против мълчалив отказ на Директора на Регионална Дирекция на Комисия за защита на потребителите, гр. Бургас, с който е отказан достъп до обществена информация, чрез предоставяне на информация в писмен вид и по електронен път относно:

„- брой жалби, постъпили в Комисията за периода 01.01.2015г. – 31.12.2016г. срещу Мобилтел ЕАД. 

- брой проверки, извършени от Комисията за периода 01.01.2015г. – 31.12.2016г. по повод жалби, подадени срещу Мобилтел ЕАД. 

- посочените в жалбите потребителски права, нарушени от Мобилтел ЕАД за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2016г.

- брой жалби, относно неспазване на гаранцията, предоставена от Мобилтел ЕАД за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2016г., във връзка с констатациите по т.5 от заявлението.

- брой и видове неравноправни клаузи, констатирани от Комисията в договори, издадени от Мобилтел ЕАД, както и констатирани неравноправни клаузи при извършени проверки във връзка с получените в комисията жалби за периода 01.01.2015г. до 31.12.2016г.

- предприети мерки от страна на Комисията, по повод констатираните неравноправни клаузи за периода  01.01.2015г. до 31.12.2016г. във връзка с констатациите по горната точка от заявлението.

- брой издадени от комисията актове и наказателни постановления по повод жалби срещу мобилтел ЕАД за периода 01.01.2015г. – 31.12.2016г.

- брой и номера на решенията , с които компетентния съд е потвърдил или отменил наказтелни постановления , издадени от комисията във връзка с проверки, извършени на Мобилтел ЕАД за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2016г.“

    В жалбата се твърди, че ответният орган притежава поисканата информация, като същата се претендира да е обществена такава, а ответникът да се явява задължен да я предостави субект. Излага се становище и за това, че в случай на отказ същият е следвало да бъде изричен, като на осн. чл.38 от ЗДОИ в решението за отказ на достъп до обществена информация се посочва праваното и фактическо основание за отказа, датата на приемане на решението и редът за обжалването му, което не е сторено от жалбоподателя.

    С оглед на това се иска от съда да отмени мълчаливия отказ за достъп до потърсената обществена информация, като бъде задължен административния орган да предостави исканата информация по реда на ЗДОИ. В съдебно заседание жалбоподателят, чрез упълномощения от нея адв. К., поддържа жалбата и пледира за уважаването й, като претендира заплащането на съдебно-деловодни разноски.

    Ответникът, редовно призован, не се явява в съдебна зала и не изразява становище по съществото на спора. Със свое уведомление, по повод служебно-изискана от съдебния състав информация, заявява, че оспорва жалбата, представя Заповед №231/03.04.2017г., постановена след образуване на настоящото производство, с която Председателят на Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София е наредил предоставяне на част от поискана от жалбоподателя със заявление вх. № Ц-03-1755/21.02.2017г. обществена информация, ведно с отговор-изпълнение на съшата заповед – изх.№ 1755/03.04.2017г.

    Административен съд Бургас в настоящия си състав, като взе предвид доводите на страните, събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено следното:

    Жалбата е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от направеното оспорване.

    Разгледана по същество жалбата е основателна.

    Административното производство е започнало във връзка с подадено заявление за достъп до обществена информация с вх.№ 6-03-258/17.02.2017г., жалбоподателката поискала от Директора на КЗП – РД Бургас, като представител на съответната териториална структура на КЗП да й предостави информация относно: „- брой жалби, постъпили в Комисията за периода 01.01.2015г. – 31.12.2016г. срещу Мобилтел ЕАД. 

- брой проверки, извършени от Комисията за периода 01.01.2015г. – 31.12.2016г. по повод жалби, подадени срещу Мобилтел ЕАД. 

- посочените в жалбите потребителски права , нарушени от Мобилтел ЕАД за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2016г.

- брой жалби, относно неспазване на гаранцията, предоставена от Мобилтел ЕАД за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2016г., във връзка с констатациите по т.5 от заявлебието.

- брой и видове неравноправни клаузи, констатирани от Комисията в договори, издадени от Мобилтел ЕАД, както и констатирани неравноправни клаузи при извършени проверки във връзка с получените в комисията жалби за периода 01.01.2015г. до 31.12.2016г.

- предприети мерки от страна на Комисията, по повод констатираните неравноправни клаузи за периода  01.01.2015г. до 31.12.2016г. във връзка с констатациите по горната точка от заявлението.

- брой издадени от комисията актове и наказателни постановления по повод жалби срещу мобилтел ЕАД за периода 01.01.2015г. – 31.12.2016г.

- брой и номера на решенията , с които компетентния съд е потвърдил или отменил наказтелни постановления , издадени от комисията във връзка с проверки, извършени на Мобилтел ЕАД за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2016г.“

    По подаденото заявление ответникът не е издал изричен административен акт.

При така установената фактическа обстановка, съобразно разпоредбата на чл.146 АПК, във връзка с чл.168 АПК, се налагат следните правни изводи:

    Жалбата е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима за разглеждане.

     Съгласно текста на чл.58, ал.1 от АПК, непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът, с искането за издаване на който е сезиран административният орган.

    Съгласно чл. 28, ал.1 от ЗДОИ заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

    Процесното заявление е подадено на 17.02.2017 г. и според посочената разпоредба административният орган е следвало да се поизнесе по нея най-късно до 03.03.2017г. вкл. Доколкото посочената дата е неприсъствен ден то срокът за произнасяне е изтекъл фактически на 06.03.2017г.

    Според чл. 149, ал.2 от АПК мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. В случая този срок е започнал да тече от 07.03.2017г. и е изтекъл на 07.04.2017г. Жалбата, сезирала съда, е подадена до съда на 17.03.2017г., т.е. в рамките на срока по чл. 149, ал.2 АПК.

    Законът за достъп до обществената информация регламентира един от правните способи за упражняване на конституционното право на достъп до информация. В чл. 2, ал.1 ЗДОИ законодателят е дал легална дефиниция на понятието обществена информация, достъпът до която законът регламентира.

    По смисъла на чл. 2, ал.1 ЗДОИ, обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти. Понятието "обществена информация" следва да бъде тълкувано като данни, сведения или знания за някого или нещо, свързани с обществения (публичния) живот в страната. Тези сведения, данни и/или знания могат да се съдържат в документи или да са обективирани в други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти.

    Именно за тази информация законодателят е създал и изричното задължение на задължените, по смисъла на чл. 3, ал.1 ЗДОИ, правни субекти да я предоставят. Но ЗДОИ не е средство за получаване на всякаква информация от държавните органи, тъй като в неговия чл. 4, ал.1 се определя, че този закон се прилага тогава, когато в друг закон не е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация. В настоящия случай съдебният състав намира, че няма такъв ред за предоставяне на исканата информация

    В чл. 9, ал.1 от ЗДОИ е регламентирано, че обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации е официална и служебна като в чл. 10 и чл. 11 от ЗДОИ са дадени легалните дефиниции на понятията "официална обществена информация" и "служебна обществена информация" и е определен предметния обхват и съдържанието на видовете обществена информация по ЗДОИ. По см. на чл. 10 от ЗДОИ "официална обществена информация" е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия, а съгласно чл. 11 от ЗДОИ "служебна обществена информация" е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации. В разпоредбата на чл. 3 от ЗДОИ са определени кои са задължените субекти за предоставяне на достъп до обществена информация - държавни органи, техните териториални звена, органи на местното самоуправление, публичноправни субекти и т.н., които създават или съхраняват обществена информация.

    Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.2 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите при Министъра на икономиката и нейната администрация „Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с регионални звена на територията на страната“. Чл.13 от правилника педвижда Специализираната администрация да е организирана в две дирекции, като  Главна дирекция "Контрол на пазара" е с 6 регионални дирекции, сред които в б.“д“ е посочена регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас; Съгласно чл.19 от Устройствения правилник Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция в съответствие с определените с правилника функции. В този смисъл няма спор, че като представител на териториалното звено на колективен държавен орган, Директорът на местната дирекция е процесуалнолегитимиран да предостави търсената информация или да откаже да стори това.

    Редът и условията за предоставяне на достъп до обществена информация са подробно регламентирани в глава ІІ и глава III на ЗДОИ. В чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ е установено изрично задължение на субектите по чл. 3 да разгледат подадените до тях заявление за достъп до търсената информация, като това задължение е скрепено със срок - не по-късно от 14 дни след датата на регистриране на заявлението. Съгласно ал. 2 на цитираната разпоредба в определения от закона срок органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, за което уведомяват писмено заявителя. Разпоредбите на чл. 37 - 39 от ЗДОИ императивно регламентират основанията за отказ, съдържанието на решението за отказ, както и редът за неговото съобщаване на заявителя.

    С оглед на изложеното следва да се приеме, че единствената призната от закона възможност за процедиране на отправеното до него искане за достъп до обществена информация от задължения по смисъла на чл.3 от ЗДОИ субект, е да постанови изричен акт - решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата информация. Изискването за мотивирано произнасяне е гаранция за законосъобразност на акта. Предвид характера на уредените обществени отношения и целта на приложимия материален закон, при условие, че разпоредбата на чл. 38 от ЗДОИ императивно задължава субектите по чл. 3 да се произнасят с мотивирано решение, особено в случаите на отказ да бъде предоставена исканата информация, то Дуректора на Регионална дирекция на КЗП за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас при Главна дирекция "Контрол на пазара" е бил длъжен изрично да се произнесе в законоустановения срок по така подаденото от заявителя заявление за достъп до обществена информация - Вх.№ Б-03-258/17.02.2017г. като издаде или акт по чл. 34 от ЗДОИ, или акт по чл. 38 от ЗДОИ. Не може да се приеме за произнасяне отговорът, с който се предоставя частично информация от името на КЗП, изготвен в изпълнение на Заповед №231/03.04.2017г. на Председатееля на КЗП, доколкото той касае самостоятелно заявление, цитираано в заповедта и представено в препис по делото, същото с вх.№ Ц-03-1755/20.02.2017г. Както уточнява това в о.с.з. процесуалният представител на жалбоподателя, търсената от местната регионална дирекция информация касае данни от местен характер, т.е. касаещи работата единствено на местното звено на органа, които следва да са различни по съдържание от тези, касаещи цялата територия на страната. В допълнение и подкрепа на изразеното становище следва да бъде изложено и това, че в срока за отговор жалбоподателят не е уведомен по реда на чл.29 ЗДОИ да направи уточнение и конкретизация на търсената обществена информация или в съответствие с разпоредбата на чл.32 ЗДОИ, в случай че органът не е разполагал с исканата информация, но е имал данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението да е препратил съответно заявлението и да е уведомил за това заявителя.

    Така, като не се е произнесъл в законоустановения срок по подаденото до него заявление Директорът на Регионална дирекция на КЗП за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас при Главна дирекция "Контрол на пазара" е допуснал съществено нарушение на административно производствените правила, установени в чл. 38 и чл. 39 от ЗДОИ.

    Съгласно цитираните разпоредби отказът да бъде предоставен достъп до обществена информация може да бъде само изричен и се постановява с мотивирано решение, в което се посочват правното и фактическо основание на отказа и което се връчва лично срещу подпис на заявителя. Мълчалив отказ по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание същият подлежи на отмяна. Предвид така изложените мотиви, преписката следва да бъде върната на задължения субект за произнасяне по заявлението с надлежен акт, удовлетворяващ изискванията за съдържание по чл. 34 от ЗДОИ, в случай, че органът реши да предостави достъп до поисканата информация или по чл. 38 от ЗДОИ, в случай че органът реши да постанови отказ за предоставяне на информация.

    С оглед горното настоящата съдебна инстанция намира, че така подадената жалба е основателна и доказана и като такава следва да бъде уважена, отказът като незаконосъобразен следва да бъде отменен, а преписката върната на административния орган за произнасяне.

    С оглед този изход на делото и на основание чл. 143, ал.1 от АПК, на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените по делото съдебни и деловодни разноски, съгласно представения списък на разноските, общо в размер на 510 лева, които разноски следва да бъдат заплатени от ответната страна.

    Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 и чл. 174 от АПК Административен съд Бургас, III-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

    ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Директора на Регионална дирекция на КЗП за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас при Главна дирекция "Контрол на пазара" за достъп до обществена информация, поискана със заявление Вх.№ Б-03-258 от 17.02.2017г.

    ВРЪЩА административната преписка на Регионална дирекция на КЗП за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас при Главна дирекция "Контрол на пазара"  за произнасяне, съобразно мотивите на настоящото решение, в 14-дневен срок от получаване на преписката.

    ОСЪЖДА Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София, чрез председателя си – второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката да заплати на М.Д.Н.-Д. *** с адрес *** сумата от 510.00  /петстотин и десет/ лева, представляващи направени съдебни и деловодни разноски по делото.

    Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

СЪДИЯ: