Р Е Ш Е Н И Е

 

        834                                          28.04.2016г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на двадесет и пети април две хиляди и шестнадесета година, в състав

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

                                              

при секретаря И.Л., като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 667 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с  чл.38, ал.2 от Закона за държавната собственост.

Административното дело е образувано по жалба от Б.Й.К., ЕГН **********, с адрес: *** против Заповед № РД-09-4 от 20.01.2016г. на Областния управител на област Бургас, с която е наредено да бъдат отчуждени за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06 и изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV  „Равда“ при км. 207+ 680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+ 011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212 + 120  части от имоти-частна собственост, намиращи се в землищата на с.Равда, Община Несебър и гр.Ахелой, Община Поморие, Област Бургас, съгласно подробен устройствен план-парцеларен план, одобрен със Заповед №РД-02-15-138 от 09.10.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязла в законна сила, съгласно писмо, изх.№АУ14-4 от 19.11.2015 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта й, с която е определено обезщетение в размер на 13 804.00 лева за отчуждените му 8.630/41 990 дка идеални части от собствения му поземлен имот е идентификатор № 11.109, съгласно ПУП - ПП, находящ се в землището на с. Ахелой, община Поморие.

По подробно изложени в жалбата съображения се иска отмяна на  заповедта в оспорената й част като незаконосъобразна по отношение на размера да определеното обезщетение, като установено в противоречие с материалноправните разпоредби на закона.  Иска се увеличение размера на дължимото обезщетение, съобразно реалната пазарна цена.

В съдебно заседание жалбоподателят Б.Й.К., редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител адвокат Н.А., която поддържа жалбата на основание изложените в нея съображения. Моли за присъждане на направените по делото разноски. На процесуалния представител е дадена възможност да представи писмени бележки, но същият не го е направил в определения от съда срок.

         За ответната страна Областен управител на област Бургас се явява като процесуален представител старши юрисконсулт А.С.И., която оспорва жалбата като неоснователна. Твърди, че оспорената заповед е законосъобразна, като издадена от компетентен орган и при спазване на процесуалните правила и материалния закон. Процесуалният представител на ответника е представил по делото писмени бележки, в които  са изложени допълнителни аргументи относно неоснователността на жалбата и за законосъобразността на оспорения  административен акт.

         За заинтересованата страна Агенция пътна инфраструктура – гр.София се явява юрисконсулт С.П.Л., която оспорва жалбата и излага становище за законосъобразност на атакуваната заповед.

         Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и  прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено следното:

Със Заповед № РД-02-15-138 от 09.10.2015г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.129, ал.3, т.2, б. „в във вр. с чл.110, ал.1, т.5 и чл.128, ал.2, 5 и 6 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план за обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”, участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06 и изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV „Равда“ при км.207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км.212+011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км.212+120, на територията на  гр.Ахелой, Община Поморие и с.Равда, Община Несебър,  Област Бургас, която е влязла в сила, съобразно писмо, изх.№ АУ 14-4 от 19.11.2015г.

На 07.12.2015г. председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е отправил искане, изх.№ 04-16-2116 от 07.12.2015г. до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите за одобряване отчуждаването на засегнатите имоти или части от тях за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06, изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV  „Равда“ при км.207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км.212+011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км.212+120, засягащ землищата на  гр.Ахелой, Община Поморие и  с.Равда, Община Несебър,  Област Бургас, и да се предложи областния управител на област Бургас да издаде заповед в този смисъл.

Със съвместна Заповед № РД-02-14-1413 от 22.12.2015г./ЗМФ-1286 от 17.12.2015г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите е одобрено отчуждаването на части от имоти - частна собственост и части от имоти-общинска собственост, намиращи се в землищата на гр.Ахелой, Община Поморие и  с.Равда, Община Несебър,  Област Бургас, засегнати от изграждането на цитирания обект.

За имотите, предмет на отчуждаване по Заповед № РД-09-4 от 20.01.2016 г. на областен управител на Област Бургас е изготвен оценителски доклад от независим оценител за определяне на равностойно парично обезщетение на поземлени имоти в земеделска и урбанизирана територия, засегнати от ПУП-парцеларен план, в частност и процесните/л.95-125 от делото/. Видно от доклада наличието на предоставени сделки с поземлени имоти в земеделска територия е довело до определяне на осреднена цена за землището на гр.Ахелой и с.Равда, съобразно чл.32 и пар.1а, т.2 ДР от ЗДС, която на база предоставените пазарни аналози от съответните Служби по вписванията, възлиза за землището на с.Равда на 887.43 лева за дка. Въз основа на тази осреднена цена е определено равностойното парично обезщетение на процесния имот.

На 20.01.2016г. е издадена  Заповед № РД-09-4 на областния управител на област Бургас, с която наредено да бъдат отчуждени за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06 и изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV  „Равда“ при км. 207+ 680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+ 011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212 + 120  части от имоти-частна собственост, намиращи се в землищата на с.Равда, Община Несебър и гр.Ахелой, Община Поморие, Област Бургас, съгласно подробен устройствен план-парцеларен план, одобрен със Заповед №РД-02-15-138 от 09.10.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязла в законна сила, съгласно писмо, изх.№АУ14-4 от 19.11.2015 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която в оспорената й от жалбоподателя част е определено обезщетение в размер на 13 804.00 лева за отчуждените му 8.630/41 990 дка идеални части от собствения му поземлен имот е идентификатор № 11.109, съгласно ПУП - ПП, находящ се в землището на с. Ахелой, община Поморие.

По делото са допуснати и изготвени първоначална и допълнителна съдебно – оценителски експертизи.

Съгласно заключението на първоначалната съдебно-оценителска експертиза, размерът на „Равностойното парично обезщетение“/пазарната цена/ на 8.630/41.990 дка идеални части от ПИ с идентификатор 00833.11.109/поземлен имот с номер 011109 в землището на с. Ахелой, местност „Давалията“, с ЕКАТТЕ 00833, община Поморие/, при условията на чл.32, ал.2, ал.3 от ЗДС, във връзка с разпоредбата на пар.1а от ДР на ЗДС е 13 808.00 лева.

Съгласно заключението на допълнителната съдебно-оценителска експертиза „Равностойното парично обезщетение“ на 8.630/41.990 дка идеални части от ПИ с идентификатор 00833.11.109 при сключени сделки за земеделски земи за периода от 07.09.2014г. до 07.09.2015г. е 290 519.00 лева.

Съгласно заключението на допълнителната съдебно-оценителска експертиза „Равностойното парично обезщетение“ на 8.630/41.990 дка идеални части от ПИ с идентификатор 00833.11.109 при сключени сделки за ПИ в урбанизирани територии за периода от 07.09.2014г. до 07.09.2015г. е 361 478.00 лева.

Съгласно заключението на допълнителната съдебно-оценителска експертиза „Равностойното парично обезщетение“ на 8.630/41.990 дка идеални части от ПИ с идентификатор 00833.11.109 при сключени сделки за ПИ в урбанизирани територии за периода от 29.05.2014г. до 29.09.2015г., трябва да се определи по реда на ППЗДС, т.е. в съответствие с нормите на Приложение 2 към чл.20 от Закона за местните данъци и такси, като получената стойност се удвоява.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

При проверка по реда на чл. 168 от АПК съдът констатира, че оспорената заповед отговаря на изискванията за законосъобразност. Същата е издадена от компетентен орган – областния управител на област Бургас, съгласно правомощията му по чл.34а, ал.2 от ЗДС. Съдът намира, че в случая процесните имоти не са отчуждени за нуждите на национален обект по смисъла на разпоредбата на пар.1 от ДР на ЗДС, тъй същите са отчуждени за изграждането и строителството на обект, който не е част от съществуващия главен път I-9/Е-87/, който е национален обект, определен с Решение на Министерски съвет № 302/20.04.2012г. Това е така защото обектът предмет на процесната заповед представлява отделен път – обход, който макар и да се пресича в две точки с главен  път I-9/Е-87/ не става автоматично част от него и не придобива статут на национален обект с изграждането му, а би могъл да придобие такъв с последващ акт на МС. Дори да се приеме, че при реализиране на обекта е необходимо да бъде извършена реконструкция на част от I-9/Е-87/ в точките на пресичане с ново изградения обект – обходен път Ахелой, то отчуждените имоти не са необходими за осъществяването й и в този смисъл не са необходими за изграждането на I-9/Е-87/, който е със статут на национален обект. Заповедта е издадена при спазване на административно производствените правила и в предписаната от закона форма, съдържаща всички необходими реквизити.

 „Равностойното парично обезщетение“ на процесния имот е определен с експертна оценка, изготвена от „Сървей груп“ ЕООД, по възлагане от Агенция „Пътна инфраструктура“ по договор с изх.№ Д-82/29.05.2015г.

Редът за изготвяне на оценката за размера на равностойното парично обезщетение е определен с разпоредбите на ЗДС. Съобразно чл.32, ал.2 от ЗДС равностойното парично обезщетение следва да е в съответствие назначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план, съответно преди одобряването на подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект и за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, въз основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания, а „пазарни цени, съобразно легалното определение, посочено в пар.1а, т.2 ДР ЗДС, са осреднените цени от всички сделки с имоти за покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека – обезпечаваща покупко-продажба на имот, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки, с изключение на тези с предмет идеални части от имоти, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от 20 сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните 20 вписани сделки. Осредняването се извършва въз основа на не по-малко от две относими сделки.

Съдът не споделя изразеното от жалбоподателя и процесуалния му представител становище, че административният акт е незаконосъобразно издаден в оспорената му част, тъй като определеният размер на обезщетението за отчуждения му имот е занижен, поради противоречие с материалноправните разпоредби на закона и не отговарящ на критерия за определяне на „пазарна цена", тъй като не са съобразени характеристиките на имота.

Основното възражение на жалбоподателя е, че в рамките на административното производство при издаване на оспорената заповед, при изготвяне на оценката за размера на обезщетението на отчуждения имот в оценителския доклад неправилно и в противоречие с разпоредбата на пар.1а, т.2 от ДР на ЗДС и чл.34, ал.2, т.3 от ЗДС е прието, че 12 месечния срок, за който са изследвани сделки със сходни характеристики на отчуждавания имот е в периода от 29.05.2014 до 29.05.2015г. Твърдението на жалбоподателя е че този срок следва да е в периода от 07.09.2014г. до 07.09.2015г., тъй като съобразно изискването на чл.34, ал.2, т.3 от ЗДС би следвало да започва да тече не по-рано от три месеца преди датата на искането за отчуждаване, което в конкретния случай е направено от председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите с писмо изх.№ 04-16-2116 от 07.12.2015г.

 Изразеното от жалбоподателя тълкуването на посочените разпоредби е неправилно, тъй като предвид представения по делото Договор за възлагане на оценка № Д-82/29.05.2015г. 12 месечният срок, съгласно пар.1а, т.2 от ДР на ЗДС започва да тече от датата на възлагане на оценката и продължава до 29.05.2014г., както правилно е прието при изготвяне на оценителския доклад от „Сървей груп“ ЕООД. Периодът на изследване на пазарни аналози следва да е от 29.05.2014г.  до 29.05.2015г, което изцяло отговаря на посоченото в пар.1а, т.2 от ДР на ЗДС изсикване да бъде съобразен с датата на възлагане на оценката.

При издаването на заповедта не е била нарушена и разпоредбата чл. 34, ал. 2, т. З от Закона за държавната собственост, според която към искането на заинтересованото ведомство за отчуждаване на имоти за държавна нужда следва да е приложена оценка, направена не по-рано от три месеца от датата на подаване на това искане. От доказателствата по делото се установява, че искането за отчуждаване от председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите е направено с писмо вх. № 04-16-2116/07.12.2015г. Видно от приложеното по делото писмо вх.№ 53-00-13652/07.12.2015г. дружеството оценител е предало изготвената оценка на възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“ на посочената в него дата, която  следва да се приеме за дата на изготвяне на оценката. В този смисъл направеното искане за отчуждаване напълно съответства на посоченият в чл.34, ал.2, т.3 от ЗДС срок. Следва да се има предвид, че периодите посочени в чл.34, ал.2, т.3 от ЗДС и пар.1а, т.2 от ДР на ЗДС са различни и не са взаимно свързани, като няма посочено законово изискване изготвянето на оценката да отговаря и на двата срока. Тримесечният срок, изискуем по чл.34, ал.2, т.З от ЗДС се отнася и обвързва само отправянето на искането от заинтересованото ведомство.

Предвид изложеното съдът не възприема изготвеното по делото допълнително заключение на съдебно – оценителската експертиза по отношение на отговорите на първите два въпроса, тъй като размерът на „Равностойното парично обезщетение“ на процесния имот с площ 8.630/41.990 дка идеални части от ПИ с идентификатор 00833.11.109 е определен при сключени сделки за имоти за периода от 07.09.2014г. до 07.09.2015г., който не съответства на изискванията на разпоредбата на пар.1а, т.2 от ДР на ЗДС.

Не следва да бъде възприето заключението на допълнителната съдебно – оценителска експертиза и по отношение на отговора на третия въпрос, тъй като по делото не бяха представени доказателства относно промяната на предназначението на процесния имот. Представеният по делото Протокол на Комисия по чл.17, ал.Г от ЗОЗЗ не следва да се кредитира като доказателство, тъй като не представлява официален документ, поради липса на необходимите реквизити. От приложената по делото скица № 15-46288-02.02.2016г. е видно, че имотът е с начин на трайно ползване „нива" и трайно предназначение на територията „земеделска.

Предвид изложеното съдът възприема изцяло заключението на първоначалната съдебно-оценителска експертиза, тъй като е изготвено на база сключени сделки в района, в който се намират имотите, част от които се отчуждава, в съответствие с изискванията на пар.1а, т.2 и 4 от ДР на ЗДС. Видно от него размерът на „Равностойното парично обезщетение“/пазарната цена/ на 8.630/41.990 дка идеални части от ПИ с идентификатор 00833.11.109/поземлен имот с номер 011109 в землището на с. Ахелой, местност „Давалията“, с ЕКАТТЕ 00833, община Поморие/ е 13 808.00 лева, което съвпада с определеното в  изготвения оценителски доклад в хода на административното производство по издаване на оспорения акт.  

Предвид изложеното следва да се приеме, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в рамките на правомощията му, при липса на съществени нарушения на административно-производствените правила и в съответствие с материално-правните разпоредби и целта на закона, поради съдът намира, че жалбата против него е неоснователна и не следва да бъде уважена.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ  ЖАЛБАТА на Б.Й.К., ЕГН **********, с адрес: *** против Заповед № РД-09-4 от 20.01.2016г. на Областния управител на област Бургас, с която е наредено да бъдат отчуждени за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06 и изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV  „Равда“ при км. 207+ 680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+ 011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212 + 120  части от имоти-частна собственост, намиращи се в землищата на с.Равда, Община Несебър и гр.Ахелой, Община Поморие, Област Бургас, съгласно подробен устройствен план-парцеларен план, одобрен със Заповед №РД-02-15-138 от 09.10.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязла в законна сила, съгласно писмо, изх.№АУ14-4 от 19.11.2015 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта й, с която е определено обезщетение в размер на 13 804.00 лева за отчуждените му 8.630/41 990 дка идеални части от собствения му поземлен имот е идентификатор № 11.109, съгласно ПУП - ПП, находящ се в землището на с. Ахелой, община Поморие.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

СЪДИЯ: