ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и пети  април                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 667 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Й.К.- редовно  уведомен,  се явява лично и с адв. Н.А., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА Областен управител на област Бургас – редовно  уведомен  се явява ю.к.И., с представено  по делото пълномощно.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА АгенцияПътна инфраструктураСофия-  редовно уведомена, представител не се явява

 

Адв.А. – Да се даде  ход на делото

         ю.к.И. - Да се  даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Съдът докладва, че по делото е постъпила молба  вх.№4249/ 21.04.2016 година от името на процесуалния  представител  на  ответната  страна,  с която същата представя по делото  договор  за възлагане на оценка между Агенция пътна инфраструктура”   и „Сървей груп” ЕООД с изх.№ Д-82/29.05.2015 година

Адв.А.- Да се приеме представения договор.

Съдът намира, че представения с посочената молба  писмен договор надлежно  заверено копие има отношение  към предмета на разглеждане на делото,  породи което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА   и ПРИЛАГА по делото договор за възлагане  за изготвен оценителски доклад с изх. №Д-82/29.05.2015 година, сключен между Агенция пътна инфраструктура  и „Сървей груп” ЕООД.

Адв.А.- Имам доказателствено искане.След поредната справка в Агенция по вписванията  открихме  относим договор за периода, сега ще го представя на съда. Ако приемете по делото моля да допуснете  един въпрос към вещото лице, което да изготви заключение със следния  въпрос: Каква е пазарна цена на идеалните  части,  на имота предмет на отчуждаването   в периода 29.05.2015 година - 29.05.2014 година.Вещото лице да включи и тази  сделка, съгласно нотариален акт, който ще представя в  днешното съдебно заседание, касаещ земеделски земи в относимия период.

ю.к.И.- Представения  нотариален  акт  не  е включен в изготвената оценка, тъй като  е сключен   между физически  лица, а съгласно Закона за държавната собственост  една от страните следва  да  е търговец. Моля да не се приема като доказателство  по делото.

         Адв.А.- Моля да бъде приет,  дали ще се кредитира или не, предоставям  на Вас.

Съдът намира, че представения  по делото в днешно съдебно  заседание  нотариален  акт  е неотносим към предмета на разглеждане  на настоящето  дело предвид обстоятелството,  че същия е сключен между физически лица, като нито едно от тях няма  качество на търговец.Предвид горното,съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА представения  в днешното съдебно заседание  нотариален  акт  за покупко- продажба на недвижим  имот.

Адв.Атанасов- Нямам други доказателствени искания.

ю.к.И. - Нямам други доказателствени искания.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  срана, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства.

         ДАВА  ход на делото по същество.

Адв.А.-  Моля да постановите  решение, с което да измените  заповедта на Областен  управител, тъй като  считам,  че дванадесет месечния  срок по параграф 1а, т.2 от ДР на ЗДС  започва да тече  в момента  на възлагане на оценката, но не по-рано  от три месеца преди датата на искането за отчуждаване, каквото тълкуване налага разпоредбата  на чл.34 от ЗДС.  От събраните  по делото доказателства №4162116 от 7.12.2015 г от представените  на УС на АПИ  е видно, че искането за отчуждаване  е направено на 07.12.2015 г. В  случая  най-ранният момент следва да бъде 07.09.2015 година.Считам, че нарушаването,  на  който  и  от тези два срока  е нарушение, че определеното обезщетения  ще бъде равностойно.Моля да ни присъдите разноските. Представям договор за правна помощ.Желая да ми бъде даден срок за писмени бележки.

         ю.к.И.-  Моля да  отхвърлите  жалбата като неоснователна   и недоказана и да оставите в сила заповедта на Областен управител.Относно  определянето  на периода закона  е определил дванадесет месеца преди датата на оценката.Видно от приложения по делото  договор за възлагане  от 29.05 2015 година  е видно, че изискуемия  срок е спазен.Посоченият в  чл.34, ал.2, т.3 срок считам за спазен, тъй като искането на заинтересованото ведомство  е подадено в изискуемия тримесечен срок от извършването на оценката.Съгласно  наложената  съдебна  практика оценката е направена тогава,  когато  е предадена на възложителя. Това е станало с писмо с приемо-предавателен на 07.12.0215 година.Дата, отразена в протокола. Също  така моля да имате предвид, че  нито пред административния  орган, нито в хода на настоящето  производство  безспорно е доказано,  че процесния  имот  е в  урбанизирана  територия. Представеният по делото протокол не съдържа необходимите  реквизити  и не доказва промяна предназначението  на имота. Липсва  решение  на Министерство на земеделието  и храните, с което имота от земеделски  да е с променено  предназначение.В случай, че  приемете,  че характеристиката  на имота  е сменена  считам, че изготвеното допълнително  заключение в т.2  не отговаря на изискванията на закона,  тъй като са взети  имоти   от едно землище  в  урбанизирана територия, а следва  да се изследват  имоти  в един  и същ квартал.Считам,   че първоначалното  заключение на вещото лице изцяло препокрива оценката в хода на административното производство, която  административния орган  е ползвал, поради което моля да оставите в сила заповедта на Областен управител.

Съдът определя 3-дневен срок за представяне  на писмени бележки от страна на процесуалните  представители на оспорващия и ответника.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в  13:20 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: