ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 18.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети и   април                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 667 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Й.К.- редовно  уведомен,  се явява лично и с адв. Н.А., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА Областен управител на област Бургас – редовно  уведомен,  се явява ю.к.И., с представено  по делото пълномощно.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА АгенцияПътна инфраструктураСофия-  редовно уведомена, се явява ю.к.Л., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице Т.Ч.

Адв.А. –Да се даде  ход на делото

         ю.к.И. - Да се  даде ход на делото.

ю.к.Л. - Да се даде  ход на делото

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото е представено допълнително  заключение на допусната  съдебно-оценителска експертиза  с вх.№ 3863/12.04.2016г. - в рамките на законоустановения срок  по  Закона за държавната собственост.

Съдът пристъпи към изслушване на заключението на вещото лице Т.Ч., със снета по делото самоличност, по изготвената допълнителна съдебно-оценителска експертиза, 

Предупредена е за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

Вещо лице Ч. – Представила съм допълнително заключение, което изцяло поддържам.

Адв.А.- аз имам  въпрос към вещото лице по повод  отговор на въпрос №3 в т.3.3 - Да се определи пазарната цена за периода 29.05.2015г.- 29.05.2014 година,  като Вие сте включили само една сделка. След справка от наша страна се установи,  че за относимия  период  има открита и друга сделка,  сделка вписана на 19.02.2015 година за отстъпено право на строеж върху общинска земя.Тя не е изключена от параграф 1а, Вие не сте я включили. Защо не сте включили тази сделка?

Вещо лице Ч. - В  този период  имаше две такива сключени сделки – отстъпено право на строеж между  общината  и частни лица, но в самото село. Селото  е жилищна територия,  ние правим оценка за    курортно рекреационен   обект,  то е много  малко това  застрояване.

Адв.А. - Къде в закона има разграничаване?

Вещо лице Ч. - В закона има такова  разграничаване, когато е в урбанизирана територия,  трябва да бъдат в един квартал.

Адв А.-  Освен  тази сделка,  вещото лице  не е включило  и други сделки.

Вещо лице Ч. -Много от сделките са за сгради,  другите са за застрояване.

Адв.А.- Има  три сделки, едната е за отстъпено право на строеж, а другите са апорти.

Вещо лице Ч. –За апортите не е записано  кога е  извършена оценката.

Адв.А. -  Считам, че  вещото лице следваше да вземе  предвид всички относими сделки. Моля  да допуснете    въпрос  към вещото лице, което да бъде задължено да включи относимите сделки, тъй като в момента  по т.3  вещото лице счита, че няма сделки. 

ю.к.И. – Възразявам за допускане на допълнителни въпроси. Сделките с  апортни  вноски са неотносими, не могат да служат за еталон. При оценявана на апорта се използва  друг  пазарен метод, изключен от ЗДС, в който  е посочено точно кои сделки  да бъдат взети. Колкото до сделката, с която се учредени  права  за строеж между  Община Поморие и  частно  лице,  не отговаря на условието   едната страна да бъде търговец. Става въпрос за имот, който е в урбанизирана територия,  а по определението за сходни имоти, това са такива, които се намират за   в един квартал. Считам, че вещото лице правилно  е изключило  съответните  сделки и изготвеното  заключение е законосъобразно.

Адв.А.- Аз възразявам. Считам, че апорта  не е изключен, считам, че съгласно разпоредбата на закона се отнася за сделки, чрез  покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, продажба чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавни институции и общини, както и други възмездни сделки, по които поне една от страните е търговец. Считам, че апорта   следва да се включи в  периода.

Вещо лице Ч. -Оценките за апорт се правят по други  методи, като сравнителния метод  и се слагат корекционни  коефициенти, там цената   е несъвместима    с цената по ЗДС.

Съдът след като изслуша вещото лице и изразените  становища на страните, във връзка  с представеното  заключение по допълнителната съдебно- оценителска експертиза. 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА заключението на вещото лице  по допълнителната съдебно- оценителска експертиза. 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото  лице  200 лева  възнаграждение от внесения  по делото депозит, от страна на жалбоподателя.

Съдът по отношение направеното  искане от страна  на процесуалния  представител на жалбоподателя за назначаване  на допълнителна съдебно-оценителска експертиза, по която  да бъде отговорена на поставените  от нея въпроси в днешно съдебно заседание намира, че същото е неоснователно предвид изложените в дн.с.з.  аргументи и становища от страна на вещото лице изготвило експертизата,   поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането  на жалбоподателя за назначаване на допълнителна съдебно-оценителска експертиза.

Съдът  намира  за необходимо,  че следва  да укаже  на ответната  страна, че не е представила доказателства  по отношение  на твърдените  от нея факти  и обстоятелства,  а именно   обстоятелството  за  твърдяното от нея, че възложената оценка на процесния  имот в рамките на административното  производство  по издаване  на  оспорената заповед  е с дата 29.05.2015 година.

Адв.А. - Аз нямам доказателствени  искания.

ю.к.И. - Моля да ни предоставите много кратък срок, в който да представите  заверено копие от  договора за възлагане на  оценителския доклада от АПИ  към оценителя  Сървей груп”.

Адв.А.- Нямам  възражение, да им се даде възможност да го представят.

Съдът намира, че с оглед изясняване на фактическата обстановка  по делото  е необходимо  ответната  страна  да представи  посоченото от нея писмено доказтелство.

Ю.к.Л.-  Аз имам  доказателствено  искане. Представям и моля да се приеме придружително писмо на фирмата за това, че е изготвен и представен  доклада, удостоверяващ датата  на изготвяне на доклада.

Съдът намира, че  представеното  в днешното съдебно заседание  писмено доказателство, заверено надлежно от процесуалния  представител на заинтересованата страна е от значение за изясняване на фактическата обстановка,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото писмо изх.№108/07.12.2015 година  на „Сървей груп” ЕООД  до Агенция „Пътна инфраструктура”.

 Съдът, с оглед необходимостта от събиране на допълнителни  доказателства по делото и с оглед изясняване на фактическата  обстановка   счита, че делото не е изяснено напълно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 25.04.2016 година от 13:00 часа, за която дата и час страните са уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:25  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: