ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 08.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми   април две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 667 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Й.К.- редовно и своевременно  призован,  се явява лично и с адв.Л.Р., преупълномощена редовно  по делото.

За ОТВЕТНИКА Областен управител на област Бургас – редовно и своевременно призован,  се явява ю.к.И..

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция „Пътна инфраструктура“ София-  редовно и своевременно призована, се явява ю.к.Л.

Явява се вещото лице Т.Ч.

адв.Р. –Да се даде  ход на делото

         ю.к.И. - Да се  даде ход на делото.

ю.к.Л. - Да се даде  ход на делото

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  вр.с  чл.144 от АПК извърши доклад по делото.

Производството е по реда на чл.145 и с. от АПК във вр. с чл.38, ал.2 от ЗДС.

Образувано е по жалба от Б.Й.К., ЕГН ********** с адрес: *** против Заповед № РД-09-4 от 20.01.2016г. на Областния управител на област Бургас, в частта й, с която е определено обезщетение в размер на 13804.00лв. за отчуждените му 8.630/41.990 дка идеални части от собствения му поземлен имот с идентификатор № 11.109, съгласно ПУП-ПП.

С жалбата се иска отмяна на оспорения административен акт в оспорената му част и увеличаване размера на дължимото обезщетение, съобразно реалната пазарна цена.

Съдът указва на жалбоподателя,  че е в негова тежест да представи  доказателства, относно  незаконосъобразност  на оспорения административен акт,  посочени в чл.146 от АПК.

Съдът указва по отношение  на ответната  страна, че в нейна тежест е да докаже фактическите  и правни основния  по издаването на оспорената заповед и нейната законосъобразност.

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, Съдът  дава възможност на страните  да изложат съображенията си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

адв.Р.- Нямам възражения по доклада. Поддържам становището,  което е депозирано. Моля за допускане на допълнителна  експертиза по делото,  която да отговори на поставените   в становището въпроси.

ю.к.И.- Нямам възражения  по доклада. Във връзка  с компетентността  на областният управител,  моля да се приеме  по делото становището, което представям.

Ю.к.Л.- Нямам възражения по доклада.

Съдът докладва, че докладва, че по делото е представено заключението на допусната  съдебно-техническа експертиза  с вх.№ 3471/04.04.2016г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

Съдът пристъпи към изслушване на заключението по изготвената съдебно-оценителска експертиза,  като за целта сне  самоличността на вещото лице

Т.Д.Ч.- 68 години, българка, български гражданин, неосъждана, висше образоваие, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена е за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

Вещо лице Ч. – Представила съм заключение, което изцяло поддържам.

адв.Р.- Нямам въпроси  към вещото лице, поддържам искането за допълнителна експертиза.

ю.к.И.- На стр.2 в най-долния  абзац, където се посочили, че няма представено решение от МЗП, предполагам, че е грешка и се отнася до МЗГ.

Вещо лице Ч.-Да се чете Министерство на земеделието и горите /МЗГ/

Съдът, след изслушване на вещото лице и с оглед становищата  на страните

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице Т.Ч. по назначената  съдебно- оценителска  експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на  вещото лице в размер на 300 лева, от които 200 лева да бъдат изплатени от внесения по делото депозит от жалбоподателя.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателят да довнесе сумата от 100 лева  за доплащане  на възнаграждението на вещото  лице Т.Ч..

адв.Р.-  Представям и моля да приемете протокол № 8 за промяна предназначението на имота на комисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ.

ю.к.И.- Възразявам  срещу представения  протокол като считам, че същия е неотносим към делото, не доказва промяна на предназначението, тъй като  е необходимо   решение на МЗГ. Не сме се запознали с искането за допускане на допълнителна експертиза.

Съдът даде възможност  на процесуалните  представители  на ответната и заинтересованата страна да се запознаят с постъпилото по делото становище  от името на процесуалния  представител на жалбоподателя, с искане да бъде допуснато по делото извършване на  допълнителна съдебно-оценителска експертиза, с посочени в становището въпроси.

ю.к.И. – Възразявам  срещу  доказателственото  искане. Срокът,  който се посочва в него е неотносим към предмета на настоящето производство. Експертизата,  представена  в днешното съдебно заседание обхваща период от 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в  доклада, а именно 29.05.2015 година. Оценката направена в административното производство  преди издаването  на заповедта е за същия период, и изготвянето  на същата  е на 01.12.2015 година, което отговаря на периода  от три  месеца посечен в чл.34 ал.2 т.3 от ЗДС,  тъй като искането на  заинтересованото ведомство  е направена на 07.12. Изискуемият  три месечен срок от извършване на оценката преди подаването на искането от АПИ  е спазен. Спазен е и 12 месечния срок по параграф 1а от ДР. Ето защо считам, че не са налице основанията  за допускане на допълнителна  експертиза, която да обхваща  периода  от 07.09.2015 г. до 07.09.2014 г. По отношение  на поставения допълнителен въпрос да се направи  пазарна оценка, като се има предвид влязъл в сила  ПУП твърдя, че процедурата  не е завършила, тъй като за да има промяна предназначението на имота не представено  доказателство нито пред административния орган, нито в хода на настоящето производство, а именно решение  на МЗГ. Видно от представената  с жалбата скица от страна на жалбоподателя,  скица №15- 46288,  издадена на 02.02.2016 година, от която е видно,  че и към момента имота  е земеделска земя, с начин на трайно ползване  нива. Ето защо, моля съда  да отхвърли искането за допускане на допълнителна  експертиза,  което ще доведе да забавяне  на делото, но няма да  даде отговор. Иска се оценка на земя, за които има сключени сделки, но с други характеристики.

адв.Р.- Моля да допуснете  допълнителна експертиза, която да даде отговор  на въпросите поставени в представеното становище. И двата  срока преди датата на искането на  отчуждаването и 12 месечния срок от датата  на възлагане имат една и съща цел, извършената  оценка да бъде доближена до момента на отчуждаване и да отрази пазарните условия. Считам,  че тримесечния  срок не е спазен,   респ.  не е спазен и 12 месечния срок.

Съдът намира, че с оглед  правилното решаване на спора  и пълно изясняване на фактическата  обстановка  по делото  е необходимо да бъде назначена   допълнителна съдебно-техническа (СОЕ),  която  да отговори  на поставените въпроси  в депозираното по делото  становище,  поради което

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА и  ВЪЗЛАГА по делото допълнителна съдебно-техническа (СОЕ), която да отговори  на поставените от оспорващата  страна въпроси  в представеното  от нея становище вх.№3627 от 06.04. 2016 година.

НАЗНАЧАВА за експерт  вещо лице Т.Д.Ч.

Съдът ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в двудневен  срок от днес, за изплащане възнаграждението на вещото лице по допусната допълнителна съдебно-техническа (СОЕ).

След внасяне  на депозита  делото да се предостави на вещото лице Т.Ч.,  за изготвяне  на   заключението.

По отношение  на представения  в днешно съдебно заседание  протокол  от заседание на комисия по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ намира, че има отношение  към предмета  по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото протокол № 8  от заседанието на Комисията  по чл.17, ал.1, т.1  от ЗОЗЗ от 22-23.10. 2008 година

Съдът намира, че делото не  е изяснено от фактическа  срана, с оглед необходимостта от събиране на допълнителни  доказателства  по него, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА  и НАСРОЧВА делото за 18.04.2016 година от 13.00 часа, за която дата и час страните са уведомен  в днешното съдебно заседание.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

   Заседанието приключи в  13:55 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: