ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На единадесети юни                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 667 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД Бургас против Решение № 32-24994/11.02.2015 г. на Началника на Митница Бургас. 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка с доказателствата към нея.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Поддържам жалбата. Да се приемат доказателствата по преписката.

В подадената от нас жалба в съда формулирахме да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза. Представям Ви формулиран от нас въпрос към вещо лице. Целта на този въпрос и евентуалната експертиза е да установи факта, че към момента на издаване на обжалваното решение на административния орган, реално дължимият ДДС по конкретната фактура вече е бил внесен в държавния фиск.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата.

Представям и моля да приемете приложения към жалбата, които не са приложени към административната преписка.

Относно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, намирам същото за неоснователно, предвид обстоятелството, че към датата на допускане на стоката за свободно обръщение с ЕАД и представената впоследствие фактура от дружеството-жалбоподател не е представена към момента на оформяне на стоката, с оглед на което впоследствие административният орган е издал решение за досъбиране на публични държавни вземания.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Това са два отделни факта. Това е тезата на жалбоподателя, че към момента, в който е издадено обжалваното решение този данък вече ефективно е бил внесен. Всъщност целта на експертизата е да докаже този факт, който определено е относим към предмета на делото, така че моля да бъде допусната поисканата от нас експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: От представеното преводно нареждане в днешно съдебно заседание е видно на коя дата „Лукойл Нефтохим Бургас” АД е привело сумата по сметка на „СЖС България” София. Това е по фактура с включен ДДС към нея, а именно №51140/24.09.2014 година.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се приеме представеното доказателство от ответника.

 

СЪДЪТ счита, следва да бъде назначена исканата съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените в представената в днешно съдебно заседание молба от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроса, формулиран в писмена молба, представена от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице В.М..

Вещото лице да се уведоми след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.10.2015 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: