О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

       622

             Бургас, 7.04.2017г.                                                                                                                                                                                                                

Бургаският административен съд, XІІ-ти състав, в закрито заседание на седми април две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Ганева

след като разгледа докладваното от съдия Ганева  адм. дело №  666  по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.158 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от „Стройкомерс“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Българово, ул.“Васил Априлов“ ** , представлявано от управителя С.Д.К. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-34-0227128/8.03.2017г. на Директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП –Бургас.

С Разпореждане на съда от 20.03.2017г. жалбата е оставена без движение като на жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението следва да представи по делото доказателство за внесена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Административен съд – Бургас. На жалбоподателя изрично е указано, че при неизпълнение жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

От приложеното по делото съобщение е видно, че същото е получено на посочения от жалбоподателя адрес за кореспонденция на 22.03.2017г. лично от управителя, с което същият е уведомен, че следва да заплати държавна такса в размер на 50/десет/ лева по сметка на Административен съд – Бургас и да представи като доказателство съответния платежен документ. На жалбоподателя е разяснено, че при неизпълнение на дадените указания в определения срок жалбата му ще бъде оставена без разглеждане и производството по делото ще бъде прекратено.

Видно от доказателствата по делото жалбоподателят не е изпълнил дадените му от съда указания в посочения в съобщението срок, поради което жалбата му следва да бъде оставена без разглеждане.

Видно от изготвената служебна справка и в счетоводството на съда няма постъпила държавна такса от жалбоподателя.

Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3, вр. с чл.151 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Стройкомерс“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Българово, ул.“Васил Априлов“ **, представлявано от управителя С.Д.К. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-34-0227128/8.03.2017г. на Директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП –Бургас.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 666 по описа на Административен съд - Бургас за 2017г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: