ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,10.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На десети октомври                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 666 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ДИНАМО” АД, редовно уведомен, явява се лично изпълнителният директор на дружеството г-н Д.К. с адв.З.Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 330 от делото и адв.Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 313 от делото;

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, явява се лично и с юрисконсулт И. с представено пълномощно, находящо се на лист 331 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.Д.Ж..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                                                           

         Адв.Г.: Допълнително са постъпили доказателства по делото, изходящи от ответната страна, от които моля да бъдат приети като доказателства следните документи:

намиращо се на лист 470 писмо и съдържащият се от лист 471 до лист 473 протокол за писмено запитване, тъй като това са поисканите от нас документи и в изпълнение на Ваши указания следваше да бъдат представени.

         Адв.Х.: Подкрепям становището на колега.

 

         Юрисконсулт И.: Представила съм документите, които бяха изискани от страна на процесуалните представители на жалбоподателя и моля да бъдат приети по делото като доказателства.   

 

Съдът намира за необходимо извънсъдебно постъпилите доказателства да бъдат приети в тяхната цялост, като няма основание да бъдат приети частично само тази част от тях, които бяха отграничени от пълномощниците на жалбоподателя, без да се приеме постъпилия от Министерството на финансите отговор по запитването.

Поради което съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите извънсъдебно писмени доказателства, изпратени от ответната страна, същите подробно описани в съпроводително писмо находящо се на лист 460 от делото.

 

КОНСТАТИРА, че изготвената по делото съдебно-счетоводна експертиза е депозирана в определения от закона срок, не са налице пречки по изслушването на вещото лице, поради което съдът

ПРИСТЪПИ към изслушване на експерта, чиято самоличност снема, както следва:

 

Ж.Д.Ж. - 42г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Адв. Г.: Относно отговора на въпрос 5 на стр.7 от заключението:

Поддържате становището, че е налице реално реорганизиране на дейността на дружеството по смисъла на чл.130-134 от ЗКПО. В този случай коя е приложимата правна норма от счетоводна гледна точка при такава реорганизация на дейността? Следва ли да се приложи чл.150 от ЗКПО? Данъчното облагане как би следвало да изглежда? Дали се касае за облагане на свързани лица или на несвързани лица?

Юрисконсулт И.: Възразявам. Иска се вещото лице да отговори на въпрос, който е спорен между страните, и за който спор сме в съда. Първо  - дали са свързани или несвързани. Второ - дали има реорганизация или няма реорганизация.

 Адв.Г.: Ще задам въпроса по друг начин. При реорганизация и наличие на свързани лица как ще се отчитат приходи / разходи и  как ще се облага тази дейност в ревизираното дружество?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря на този въпрос. Не ми е достатъчно ясен като смисъл.

Адв.Г.: Нямам други въпроси.

Адв.Х.: Нямам въпроси.

 

Юрисконсулт И.: Експертизата е доста обемна, с отговори на много въпроси, които съдържат достатъчно счетоводни и правни  определения и термини. В тази връзка съм подготвила доста въпроси към вещото лице. С оглед спестяване на време и за по-голяма прецизност на отговорите, съм изложила въпросите в писмен вид, които предоставям на съда, на вещото лице и на жалбоподателя, като моля да дадете възможност на вещото лице да отговори писмено и евентуално да приемем заключението в следващото съдебно заседание.

Касае се за текстове и терминология, която е ползвало вещото лице  и е много специфична материята.

 

 Адв.Г.: Това представляват въпроси към една допълнителна експертиза.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От гледна точка на това, че материята е изключителна сложна, ще ми е доста трудно да отговоря на въпросите зададени от ответника.

Навсякъде се посочват определения, членове от ЗКПО и от Международните счетоводни стандарти (МСС). При тях детайлът е в една дума и понякога изискват по-голяма прецизност. Бих казала, че това доста ще ме затрудни, ако трябва да го направя в момента. Експертизата съм направила четейки конкретните международни стандарти и конкретни текстове от ЗКПО, а не въз основа само на общите ми познания, поради тази причина моля изслушването по тези въпроси да бъде отложено за друго съдебно заседание, за да мога да се снабдя и да разполагам на място с международните стандарти, които съм ползвала.

Моля да ми дадете възможност за следващото съдебно заседание да отговоря на въпросите, които ми бяха представени днес в писмен вид от ответната страна и ако в рамките на тези отговори възникнат допълнителни въпроси, чиито отговор е свързан с назначаване на допълнителна експертиза, по отношение на тези въпроси бих уведомила съда да бъде назначена такава експертиза.

 

Адв.Г.: Не възразявам.

Адв.Х.: Моля да ни се даде възможност да вземем с писмена молба становище по така зададените въпроси.

 

 

Съдът като съобрази изявлението на вещото лице в днешно съдебно заседание, видно от което експертът посочва, че по поставените днес въпроси от страна на ответника, конкретно описани в писмен вид, съществува значително затруднение те да бъдат обсъждани в днешно съдебно заседание, поради фактическата и правна сложност на правния спор. В този смисъл, съдът намира за необходимо и оправдано експертът да бъде изслушан в следващо съдебно заседание по така поставените от ответната страна въпроси, като в тази насока намира за необходимо също така и на жалбоподателя, в частност на неговите пълномощници, да бъде дадена процесуална възможност да се запознаят с поставените днес въпроси в писмен вид, да вземат становище по тях, а в случай на необходимост да поставят допълнителни въпроси към вещото лице.

 

С оглед необходимостта от изслушване на вещото лице в следващо съдебно заседание съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 05.12.2016г. от 14.00 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.51 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: