ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 06.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шести юни                                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 666 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДИНАМО” АД, редовно уведомен, представлява се от адв.З.Г., която представя днес пълномощно и адв.Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 313 от делото; явява се лично управителят на дружеството г-н Д.К..

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., представя днес пълномощно.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Червеняков.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК да конституирате Бургаска окръжна прокуратура като страна в административния процес с оглед защита на държавен и обществен интерес.

 

Съдът, като взе предвид изявлението на прокурора и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в производството на прокурор от Окръжна прокуратура – гр.Бургас.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.   

 

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Г.: Поддържаме жалбата. Твърдим, че при издаването на ревизионния акт и на решението, с което той е потвърден, са допуснати съществени процесуални нарушения, касаещи процедурата по спиране и по продължаване извършването на ревизията. Отделно от процесуалните нарушения, нарушена е и формата на акта, тъй като решението, с което ревизионният акт е потвърден, не е мотивирано и решаващият орган не е обсъдил и не е отговорил на възраженията, които ревизираното дружество е подало срещу ревизионния доклад. Поддържаме и по същество направените подробно изложени оплаквания в жалбата. Моля да бъдат приети приложените към жалбата писмени доказателства.

В жалбата е направено искане за допускане на съдебна експертиза. Представям подробно формулирани въпроси към тази експертиза. Считаме, че експертизата следва да бъде комбинирана – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна, тъй като въпросите са много и с различно естество, но това по преценка на съда. Въпросите представям с копие за ответната страна.

 

Адв.Х.: Присъединявам се към казаното от колегата. Поддържаме жалбата и направените с нея оплаквания и извършените с нея искания. Присъединявам се към искането за допускане на експертиза. Желая да направя още едно доказателствено искане във връзка с нашите оплаквания за процесуална незаконосъобразност на оспорения ревизионен акт и по-специално във връзка с оплакването ни, че ревизионното производство е било спряно незаконосъобразно и продължило във времето извън регламентираното от закона време. С оглед доказване основателността на това наше оплакване Ви молим да задължите ответната страна - приходната агенция да представи писменото запитване, което е отправила към по-горна инстанция, ако по-горната инстанция също е отправила запитване до още по-горна инстанция във връзка с предмета на ревизията, тези запитвания да бъдат представени по делото, тъй като те са посочени като основание за постановяване на спиране на ревизионното производство със заповед от 06.04.2015г.

Другият мотив за това искане е, че е възможно в тях да се извършва позоваване на оповестени по реда на чл.13 от ДОПК вътрешни правила на приходната администрация.

 

         Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства.

По отношение искането за експертиза не мога да взема становище в момента, защото ми трябва доста време да изчета въпросите, които са около четири страници.

По отношение искането на адв.Х. за представяне на запитвания, не съм убедена в действителност дали тези неща са налични по преписката,  но мога да проверя и съответно да представя доказателства в тази връзка. Искам да посоча, че заповедта за спиране на едно производство подлежи на обжалване. Явно дружеството е приело, че тази заповед е правилна и не се е възползвало от възможността да обжалва същата. Ще проверя и ако не е налично в преписката, ще го представя.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Моля да приемете приложените до момента доказателства в административната преписка.

Считам, че искането за назначаване на експертиза следва да бъде уважено, а искането за представяне на доказателства от ответната страна следва да се прецизира.

 

Адв.Х.: Моля да ми дадете възможност да прецизирам искането си:

Нашият доверител също няма данни за вида, номерацията и изобщо за индивидуализацията на този акт, който искаме да бъде представен. По никакъв начин ние не сме запознати с него.

Моля да задължите приходната администрация да представи запитването, визирано в тяхна заповед № Р-02002014002237-023-001 от 06.04.2015г. на НАП-гр.Бургас, посочено в същата заповед като основание за постановяване на спирането.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания ревизионен акт.

 

 

Доказателственото искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза съдът намери за основателно, доколкото посредством същото биха се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства да отговори на поставените въпроси, съдържащи се в депозираната днес молба от пълномощниците на жалбоподателя.

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Ж. след внасяне на депозит в размер на 600 лева от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Доказателственото искане на пълномощниците на жалбоподателя свързано с попълване в цялост на ревизионната преписка съдът също счете за основателно, поради което намира за необходимо административният орган да бъде задължен в тази насока, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото писмено доказателство, представляващо направено запитване, същото подробно индивидуализирано в Заповед № Р-02002014002237-023-001 от 06.04.2015г. на НАП-гр.Бургас.

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът


           ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 10.10.2016г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: