ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 03.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На трети юли                                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 666 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен се явява юрисконсулт С., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К.-Г., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 32-24988/11.02.2015г. на началника на Митница Бургас към ЕАД 14BG001013H0000018 с дата на приемане 02.07.2014г., ЕАД 14BG001013H0000042 с дата на приемане 10.07.2014г., ЕАД 14BG001013H0000109 с дата на приемане 21.07.2014г., потвърдено с Решение № Р-132/03.04.2015г./32-59813 на зам.директора на Агенция Митници. Към делото е приложена административната преписка по която е издадено оспореното решение.

В жалбата е направено искане за допускане извършването на съдебно-икономическа експертиза, по което съдът не се е произнесъл, предвид липсата на поставени въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Поддържам жалбата.

Представям нарочна писмена молба с поставен един въпрос, като правя искане да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза. Така формулираният въпрос към съдебно-икономическата експертиза има за цел да установи, че към датата на издаване на обжалвания административен акт, въпросното ДДС не само е било начислено, но е било и реално заплатено, като целта на този въпрос е установяване на този факт. Ако ответната страна счете и приеме, че това е факт, който не се нуждае от доказване, ще оттеглим молбата за експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам жалбата изцяло. Считам същата за неоснователна. Във връзка с възраженията направени в жалбата представям и моля да приемете два броя решения издадени от началника на Митница Бургас, от които е видно, че това ДДС, което начисляваме с решението и което е било начислено в данъчната основа по фактурите описани в процесното решение е определено като „недължимо взето под отчет”. В тази връзка и тъй като тези решения не са обжалвани, считам, че поради тази причина жалбата е неоснователна, тъй като в решенията ние определяме ДДС и начисляваме ДДС с процесното решение по съответното ЕАД, където е трябвало да бъдат включени фактурите в данъчната основа. В тази връзка представям и фактурите ведно с приложение към тях, от които е видно по кои доставки е следвало да бъде включена тази сума по фактурата, а в самата фактура от страна на жалбопадателя е записано по кое ЕАД е включена цялата сума. Едната фактура е с № 665/30.06.2014 г ведно приложение  и другата 675/31.07.2014 г. Върху нея също има отбелязване, че цялата стойност по фактурата е била включена в друго ЕАД. Представям и моля да приемете приложенията, които са били към жалбата при висшестоящия орган, поради което ги представям сега.

По искането за експертиза, считам искането за неоснователно. Ние не оспорваме, че ДДС е било заплатено на Митница Бургас. Считаме, че е некоректно начисляването по митническата декларация. Същото следва бъде осъществено от митническия орган и той след като събере тези суми следва да бъдат приведени по републиканския бюджет. Оспорвам допускането на експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оттегляме искането за експертиза.

Да се приемат представените в днешно съдебно заседание доказателства. Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Няма да соча други доказателства.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, включително и тези представени в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалвания административен акт изцяло.

Моля да ни присъдите направените разноски по делото, включително юрисконсултско възнаграждение и да ни предоставите срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам жалбата изцяло. Считам същата за неоснователна и необоснована, поради което моля да я отхвърлите по следните съображения:

Оспорвам наведените доводи в жалбата за процесуално нарушение по чл. 84 и следващите от ЗМ, като считам, че жалбоподателят не е направил разлика между проверката извършена по настоящия казус на основание чл. 88, §1 от Регламент 2913/92 г. и на основание чл. 84, ал. 1 от ЗМ, която по своята същност представлява „повторна проверка” на декларираното, извършено след разрешение за вдигане на стоките, като цитираните в жалбата разпоредби касаят чл. 84а и следващите от ЗМ. Процедурата „повторна проверка” и „последващ контрол” са коренно различни и в този смисъл не се е налагало да бъде издадена заповед за извършване на повторна проверка, като закона не предвижда такова задължение. Самата проверка е приключила с Доклад за служебно ползване, който не е необходимо да бъде връчван на страната, която е проверявана.

По отношение на спора по същество считам, че при определяне на данъчната основа при внос на стоки, в настоящия случай административният орган е съобразил разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от ЗДДС, съгласно която данъчната основа при внос на стоки по чл. 16 е митническата стойност увеличена с митните сборове, акциз и други такси, които са дължими при внос на територията на страната, както и свързани с вноса разходи за комисионна, опаковка, транспорт, които са направени до местонахождение на стоките, в рамките на страната. Съответно, начисляването на данъка при внос на стоки по чл. 16 от ЗДДС се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под отчет по Закона за митническите задължения – чл. 56 от ЗДДС, като в съответствие с разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от ЗДДС начисления от митническите органи данък се внася в републиканския бюджет по реда и сроковете предвидени за заплащане на митните сборове. В конкретния случай считам, че няма спор, че дължимото ДДС е заплатено. Дължимият ДДС не е включен в данъчната основа на процесните стоки. Същият е включен в данъчната основа на стоки, за които не е относим и във връзка с тези констатации, началникът на Митница Бургас е издал 2 броя решения, които представих в днешно съдебно заседание, с които е определена на основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДС нова данъчна основа при внос на стоките доставени под митнически режим, допускане за свободно обращение и съответно отложено плащане на акциз с цитираните в решенията по 4 броя ЕАД-та е определен ДДС в съответния размер. В тези две решения са определени размерите на ДДС като „недължимо взети под отчет” на основание чл. 56 от ЗДДС по реда на чл. 217 от Регламент 2913/92 г. и заплатени по ЕАД. Тези решения не са били обжалвани от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и са влезли в законна сила, което потвърждава нашата теза, че ДДС е било начислено коректно. В настоящия случай решението, което е обжалвано по това дело, считам, че е издадено от надлежен орган, в рамките на неговите компетенции, в предвидения за това срок и след като се запознаете с цялата преписка, моля да постановите решение, с което да го потвърдите изцяло.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: