Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

            993                             05.06.2014 година                         гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на осми май                                        две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 666 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Димар 01” ЕООД с ЕИК 202221907, представлявано от управителя Д.С.Г., против решение № 263 от 17.02.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 5146/2013г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона и явна несправедливост на наложеното наказание- касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т. 3 от НПК. Направено е искане за преквалифициране на деянието като маловажен случай, като се сочи, че акцизната декларация е подадена с незначително закъснение и не е ощетен фиска. По същество се иска да бъдат отменени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С обжалваното решение № 263 от 17.02.2014 г. по н.а.х.дело № 5146/2013г. БРС е потвърдил наказателно постановление № 306/ 2013г./15.11.2013 г., издадено от началника на Митница Бургас, с което за нарушение по чл.110, ал.1, вр. чл.87, ал.3 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ е наложена на касатора имуществена санкция в размер на 500 лева.

От фактическа страна по делото е установено, че като регистрирано лице, съгласно чл. 57а, ал.1, т.1 от ЗАДС, жалбоподателят „Димар 01“ ЕООД не е подал в законоустановения срок- до 15.05.2013 г. акцизна декларация за обект с удостоверение за регистрация № BG001000С0095, находящ се в гр. ***, за данъчния период 01.04.2013 г. – 30.04.2013 г. Акцизната декларация е била подадена на 03.06.2013 г., въведена в системата за управление на акцизите (СУА 2.1) и регистрирана под № BG001000/01-005532/03.06.2013 г.

Касаторът по същество не оспорва фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд, но счита, че в случая следва да намери приложение разпоредбата на чл.28, б. „а” от ЗАНН, поради което моли да бъде преквалифицирано деянието като маловажен случай. В тази връзка сочи липсата на други нарушения; невъзможността на управителя да изпълни задължението си за подаване на декларацията в срок, поради командировка извън страната; оказаното пълно съдействие на контролните органи и предприетите, макар и със закъснение, действия за подаване на акцизната декларация. Наред с това сочи, че с несвоевременното изпълнение на задължението не е ощетил фиска. Тези доводи са неоснователни и правилно първоинстанционният съд не е намерил основание да приеме така предложената квалификация на деянието. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на опасност в сравнение с други нарушения от този вид. Изложените от касатора обстоятелства са съобразени от наказващия орган при определяне размера на наказанието и не са от естество да обосноват извод за маловажност на случая, доколкото се касае за формално нарушение.

Неоснователни са също доводите за явна несправедливост на наказанието. Същото е определено съобразно изискванията на чл. 27 от ЗАНН в законоустановения минимум и напълно съответства на тежестта на нарушението.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. Не са налице и сочените в жалбата основания за отмяна първоинстанционното решение. Ето защо, обжалваното решение следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, седемнадесети състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 263 от 17.02.2014 г., постановено по н.а.х.д. № 5146/2013г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

                                

2.