ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 16.06.                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юни                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

    ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

       2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар:  С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

Административно дело  номер 665 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯДамвент ООД, редовно призован, явява се лично управителя В.Д.Д. и с адв. С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Общински съвет Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено от днес пълномощно.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изразеното становище и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Дамвент” ООД против т. 4 от Раздел ІІІ от Приложение № 2 към Тарифата на цени на услуги и права, предоставени от общината към Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, прието с Решение на Общински съвет – Бургас, с последно изменение по т. 2 от проведено на 26.01.2016 г. и §1 от ДР към Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – Бургас, взето по т. 2 от проведеното на 26.01.2016 г. заседание (Протокол № 7) в сила от 15.02.2016 г.

 

Становище по касационната жалба и доказателствените искания: 

 

АДВ. С.: Поддържам депозираната жалба. Считам същата за основателна. Извън изложените доводи в нея, моля да имате предвид, че изменението е извършено въз основа на Докладна записка на кмета на Община Бургас, който съгласно чл. 10 от същата наредба няма такива правомощия да прилага изменение през текущата година. Съгласно чл. 10 от същата наредба, кметът има правомощия да изменя размера на местните такси и услуги не по-късно от 31.12. на предходната година.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото писмо от Община Бургас, видно от което към него е депозирано заявление и следва да се приложи изменения текст на въпросната наредба.

Нямам други доказателствени искания. Да се приеме административната преписка.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата.

Представям и моля да приемете по опис административната преписка на оспорената разпоредба, която представям с препис за ответната страна. В така представените допълнителни доказателства се съдържат и такива относно спазване на разпоредбата на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима.

Няма да соча писмени доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание от страна на жалбоподателя и на ответника документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата след като прецените незаконосъобразността на постановения административен акт.

Моля да ми дадете възможност да представя писмено становище. В случай, че уважите подадената жалба, моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски, за което представям списък по чл. 80 от ГПК.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ДАМЯНОВ: Общинският съвет въобще не спазва собствените си правила при определяне на тези такси. Това е първото, защото там е казано, че те трябва да покрият разходите. Никой не дава справка за реалните им разходи. Това е принципа и още нещо, на което искам да обърнете внимание - откакто идва това управление в общината, рязко скачат таксите. През 2006 г. и 2008 г. са били 700 лв., 800 лв., а в момента скачат на 30 000 лв. Това са абсурдни неща, които рекетират бизнеса.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаеми административни съдии, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и оставите в сила оспорената разпоредба. Същата е приета при спазване на материалните правила и закона.

Ще представя писмени бележки.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е основателна. Моля да я уважите по мотивите изложени в нея, тъй като в същата е посочено, че незаконосъобразно е определена цената на услуга за местна такса по ЗМДТ, а не както е посочено в чл. 143, ал. 2 от ЗУТ. Налице е противоречие с основен нормативен акт и на второ място не е ясно как точно е определен процента от 0.75% от проектната стойност.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в 7-дневен срок считано от днес, да изготвят и представят по делото писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: