ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети юни                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 665 по описа за 2015 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас”ЕАД, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване на ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО  ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Лукойл Нефтохим Бургас”ЕАД против решение №32-24983/11.02.2015година на началника на Митница Бургас към ЕАД 14ВG001013Н0000026 с дата на приемане 04.07.2014г., ЕАД 14ВG001013Н0000077 с дата на приемане 16.07.2014г., ЕАД 14ВG001013Н0000085 с дата на приемане 17.07.2014г., ЕАД 14ВG001013Н0000117 с дата на приемане 22.07.2014г., ЕАД 14ВG001013Н0000125 с дата на приемане 27.07.2014г. и ЕАД 14ВG001013Н0000141 с дата на приемане 01.08.2014г., с което е определен дължимият ДДС при внос на стоката по горепосочените ЕАД и едновременно е определен за досъбиране и взет по отчет допълнителен ДДС в размер на 10 242,42 лева.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Поддържам жалбата. В жалбата е направено искане да бъде допусната експертиза, но тъй като в заседание по друго сходно дело, между същите страни приехме, че е безспорен факта и не се нуждае от доказване, че е начислено ДДС и същото е платено, то ако ответната страна заяви това, ще се откажем от искането за експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Считам жалбата за неоснователна. По отношение на доказателствата, при направена проверка установихме, че липсва жалбата с приложените към нея доказателства, поради което  представям същите. Представям също така и моля да приемете решение № 32-25013/11.02.2015 година  и решение № 32-24968/11.02.2015година на началника на Митница Бургас. Представям тези решения във връзка с доклад и осъществена повторна проверка на жалбоподателя на базата на която е издадено процесното решение, с което се досъбират публични държавни вземания. Двете представени решения са от същата проверка, но за надвенесени суми. Представям и моля да приемете към делото фактури № 665 от 30.06.2014г. и 675/31.07.2014г., ведно с описи към тях, от които е видно коя фактура по коя декларация е относима. Представям тези две фактури, тъй като са приложени по делото без описите. Фактура № 423/2014г. е приложена по делото с опис.

По отношение искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-икономическа експертиза,  считам същото за неоснователно, тъй като не са оспорва фактът, че ДДС е начислен и заплатен, но видно от доклада и процесното решение, става ясно че посочените и приспаднати фактури са некоректно обявени и декларирани пред митническите органи, поради което е издадено решението.

            

ЮРИСКОНСУЛТ С.: С оглед изявлението на процесуалния представител на ответника не поддържаме искането за допускане на експертиза, тъй като с нея щяхме да искаме да установим, че ДДС е начислено и заплатено преди датата на решението.

Да се приемат представените доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: С оглед на така представените днес решения, с които е  установено,  че сумите са надвенесени, искам да уточня, че същите решения са връчени, не са обжалвани  и  са влезли в сила. Обжалваните решенията, са тези, с които се досъбират държавни вземания, а решенията с които се възстановяват суми не се обжалват. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямаме правен интерес да обжалваме решенията, с които се възстановяват суми и затова не са обжалвани. Няма да соча други доказателства.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.:  Уважаема г-жо председател, моля да постановите съдебен акт, с който да отмените обжалваното от на решение на началника на Митница Бургас. Моля да ни присъдите разноските по делото, включително и юрисконсултско  възнаграждение.

Моля да ми бъде предоставен по дълъг срок, предвид сложността на делото, в който да представя писмени бележки  по същество.

 

ЮРИКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Същата е неоснователна. Считам, че по безспорен начин се доказа и в решението  предмет на настоящия спор безспорно е установено, че при  вноса на стоки поставени под митнически режим „Допускане за свободно обращение”, жалбоподателят не е декларирал коректно фактурите № 665, № 675 и № 423 от 2014година. Считам, че решението на началника на Митница Бургас е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма, съгласно изискванията на ЗМ и ЗДДС.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, в указан от съда срок.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение и разноски по делото.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок на жалбоподателя и 16-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: