Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

        833                             09.05.2017 година                                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесети април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Б.Ч., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело №664 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Сърбови“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: с. Равда, общ. Несебър, ул. „Пейо Яворов“ **, представлявано от управителя В.Л.Я., против решение **8 от 03.02.2017 г., постановено по НАХ дело № 2385/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съществени нарушения на процесуални правила и явна несправедливост на наказанието, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на наказателното постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С обжалваното решение Несебърският районен съд е изменил наказателно постановление № 23-001041/12.09.2016 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда”- Софийска област, с което на основание чл. 414, ал.3 от КТ е наложено на касатораСърбови“ ООД административно наказание имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, като е намалил размера на наказанието на 1500 лева.

За да постанови този резултат, НРС е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Приел е, че деянието е доказано несъмнен начин и е съставомерно по чл. 414, ал.3 от КТ, но наложеното наказание не е съобразено с изискванията на чл. 27 от ЗАНН.

Решението е правилно.

С разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда е въведена забрана за работодателя да допуска до работа работник, преди да му предостави копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В случая тази забрана е била нарушена от касатораСърбови“ ООД. От събраните доказателства по делото е установено, че на 30.05.2016 г. в 08.00 часа В.К.Н. с ЕГН ********** е полагала труд в обекта на касатора- бистро „Братя Сърбови“, находящо се в с. Равда, ул. „Македония“ № 1. Установено е също така, че трудовият договор между тях е бил регистриран по-късно- уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ е било депозирано в НАП на същата дата- 30.05.2016 г., но в 13.19 часа. С неизпълнение на задължението да връчи на работника копие от справката, преди постъпването му на работа, работодателят е осъществил състава на административното нарушение по чл. 414, ал.3 от КТ, поради което правилно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Касаторът счита, че съдържанието на приобщените доказателствени източници налага други фактически изводи. Според настоящия касационен състав оплакването е неоснователно. Правилно НРС не е кредитирал с доверие показанията на свид. М., досежно функционирането на обекта преди 14.15 часа на 30.05.2016 г., предвид несъответствието на тези показания с приложените по делото писмени доказателства, както и с оглед възможната заинтересованост на свидетеля, ангажиран да обслужва счетоводно санкционираното дружество, респ. да подготви необходимите съгласно трудовото законодателство документи при постъпване на Н. на работа. Според данните от приложения по делото график за работа, последната е полагала труд в обекта от 08.00 до 16.30 часа на 30.05.2016 г. и на 31.05.2016 г.- първа смяна. Те кореспондират с данните от приложената отчетна форма и от разчетно-платежната ведомост, а и корекции в графика не са извършени от работодателя (според показанията на свид. М. такива се извършват при необходимост и се отбелязват в него). Ето защо съдът приема, че нарушението е установено по изискуемия от процесуалния закон несъмнен начин.

Неоснователни са и наведените в касационната жалба доводи за явна несправедливост на наказанието. Според нормата на чл. 348, ал. 5 от НПК, наказанието е явно несправедливо, когато очевидно не съответства на обществената опасност на деянието и дееца. В случая, такова несъответствие липсва. Размерът на наказанието е определен от съда при превес на смекчаващите обстоятелства, в предвидения от закона минимален размер, който напълно съответства на тежестта на нарушението.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата основание за отмяна първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение **8 от 03.02.2017 г., постановено по НАХ дело № 2385/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.