ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 24.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и четвърти юни през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Йовка Банкова, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело № 664 по описа за 2015 година.                  

   

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

        

ОТВЕТНИКЪТ началник на Митница Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Лукойл Нефтохим Бургас”АД против Решение № 32-24965/11.02.2015 г. към ЕАД 13ВG001007Н0040172 с дата на приемане 19.12.2013 г., ЕАД М1007Н0040643 с дата на приемане 22.12.2013 г., ЕАД 14ВG001007Н0000017 с дата на приемане 01.01.2014 г., ЕАД 14ВG001007Н0000300 с дата на приемане 05.01.2014 г., , 14ВG001007Н0001517 с дата на приемане 11.01.2014 г., ЕАД 14ВG001007Н0002439 с на приемане 18.01.2014 г., ЕАД 14ВG001007Н0003607 с дата на приемане 26.01.2014 ЕАД 14ВG001007Н0005242  с дата на приемане 07.02.2014г., ЕАД Н007Н0005333 с дата на приемане 11.02.2014 г., ЕАД 14ВG001007Н0005839 с приемане 16.02.2014 г., ЕАД 14ВG001007Н0006362 с дата на приемане 19.02.2014 ЕАД 14ВG001007Н0008048 с дата на приемане 28.02.2014 г., ЕАД 14BG001Н007Н0010908 с дата на приемане 24.03.2014 г., ЕАД 14ВG001007Н0011250 с дата на приемане 26.03.2014 г.,  ЕАД 14ВG001007Н0011573 с дата на приемане 27.03.2014 г., ; 14ВG001007Н0013671 с дата на приемане 15.04.2014 г., ЕАД 14ВG001007Н0016020 с дата приемане 03.05.2014 г., ЕАД 14ВG001007Н0017273 с дата на приемане 12.05.2014 ЕАД 14ВG001007Н0021091 с дата на приемане 05.06.2014г., ЕАД Н007Н0024839 с дата на приемане 03.06.2014 г., с което е определен ДДС при внос на стоката по горецитираните ЕАД, с това едновременно е определен за досъбиране и взет по отчет допълнителен ДДС в размер на 16751.21 лева.

Постъпила молба от жалбоподателя от 04. 05. 2015 година, както  и  преписката по жалбата на агенции Митници ПМУ Бургас жалбоподателя против процесното решение

За постъпилите допълнителни документи страните са уведомени с нарочен акт на съда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Поддържам жалбата. Запознат съм с изпратената административна преписка.

Поддържам искането за спиране. Има решение на по- горестоящ административен орган, с който ни е отказано искането за спиране.

Правя искане за съдебно-икономическа експертиза с въпроси формулирани в нарочна писмена молба, която представям днес, с препис за ответната страна. Целта е с исканата  експертиза  да установим, че към датата на издаване на обжалвания административен акт ДДС, което сме задължени да внесем е било начислено и  платено. Ако не се спори от ответната страна, че ДДС е начислено и платено преди постановяване на процесното решение, ще се откажем от експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ: Т.: Оспорваме жалбата. Същата е неоснователна. Да се приеме приложената по делото административна преписка с писмо вх.№4427/13.05.2015година. Представям и моля да приемете решението, което е издадено след доклад и последващ контрол за извършена проверка на жалбоподателя, касаеща конкретни митнически декларации. В тази връзка началника на Митница Бургас е излязъл с определен брой решения, част от които са за досъбиране на публични държавни вземания и други за надвнесени суми.  В тази връзка представям Решения №32-25013 г. и № 32-2496815 година, с които началника на Митница Бургас е решил, че са налице надвесени суми и същите следва да бъдат възстановени на жалбоподателя. Тези решения не са обжалвани от жалбоподателя и са влезли в сила и подлежат на изпълнение.

Представям фактура № 675/2014 година, която се намира в административната преписка, но няма приложен опис, от който да е видна сумата по конкретната декларация. Представям и фактури №№ 665 и 656/2014година.

В административната преписка към жалбата на жалбоподателя не са представени приложенията, поради което представям същите в днешното съдебно заседание.

По искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза, считам същото за неоснователно, тъй като цели да се установят факти, които не са спорни. Следва да разясня, че в диспозитива на обжалваното решението на началника на Митница Бургас, в т.5 и т.7 ясно и точно е посочено, че ДДС-то е начислено, но е начислено от доставчика по фактурата, като този доставчик по фактура не е следвало да издава на жалбоподателя фактура с начислено ДДС, тъй като ставката е нулева. Действително в конкретния случай доставчика е начислил ДДС, то е платено от жалбоподателя и същото е включено в дневниците за ДДС и жалбоподателя е ползвал данъчен кредит. Считам, че тези факти не са спорни, но това, че жалбоподателят е заплатил на доставчика ДДС не означава, че го е платил към бюджета и по конкретно към митница Бургас.

Жалбоподателят е следвало да представи тази фактура пред Митница Бургас при представяне на митническата декларация и е следвало да бъде платено ДДС към Митницата.

Още веднъж заявявам не спорим, че е начислено и платено ДДС, но на доставчика, а не на Митница Бургас.

По отношение на другите точки от решението, не спорим че ДДС е начислено и платено на Митница Бургас, но същото е некоректно попълнено, защото не касае тази стока и тези декларации за които се отнася.

Не възразявам да се приеме за безспорно по делото, че по фактурите описани по т.1, т.2, т.3 и т.4 от процесното решение, не са включени в данъчната основа при вноса. Не спорим, че е начислено и заплатено ДДС за стоката, но е некоректно платено, защото е за друга стока, към друг момент и по друга декларация. Плащането на ДДС е извършено преди издаването на процесното решение.

По т.5 и т.7 поддържам заявеното до момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Предвид изразеното становище от юрисконсулт Т. моля съда да приеме за безспорни тези факти по делото. Не поддържам искането за съдебно-икономическа експертиза.  Запознат съм с представените в днешното съдебно заседание документи, да се приемат.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание документи като доказателства по делото.

 

С оглед заявеното от представителите на страните в днешното съдебно заседание, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПЪЛВА доклада по делото, като приема, че от страните се признава и не се нуждае от доказване, че жалбоподателят по процесното решение Решение № 32-24965/11.02.2015 г.  на началника на Митница Бургас по фактури описани по т.1- фактура № 665/30.06.20014година, т.2- 675/31.07.2014година, т.3-651/30.04.2014година, 657/31.05.2014година и т.4-618/31.12.2014година, не са включени в данъчната основа при вноса и е начислено и заплатено ДДС за стока, което плащане е към друг момент и по друга декларация;

Приема за безспорно също, че плащането на ДДС от жалбоподателя е извършено преди издаването на процесното решение.

Приема, че от страните се признава и не се нуждае от доказване, че по посочените в т.5 и т.7 от оспореното решение Решение № 32-24965/11.02.2015 г. на началника на Митница Бургас фактури № 630/31.01.2014 година, 638/28.02.2014година, 641/31.03.2014 година, 1390002055/30.12.2013година, 1390002056/30.12.2013година, 1390002073/13.01.2014година, 1390002074/13.01.2014година 1390002075/13.01.2014година, 1390002083/24.01.2014година, 1390002089/30.01.2014година, 1390002102/12.02.2014година, 1390002105/13.02.2014година, 1390002110/24.02.2014година, 1390002108/24.02.2014година, 1390002126/04.03.2014година, 1390002146/31.03.2014година, 1390002159/15.04.2014година, жалбоподателят е заплатил на доставчика ДДС.

Страните не спорят и относно верността на стойностите на документите отразени в процесното решение, включително и относно начисления като размер ДДС.

Признатите от страните факти не се нуждаят от доказване.

 

Съдът на основание чл. 170, ал.1 от АПК УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам възражение по допълнението на доклада на делото и разпределената доказателствена тежест. Поддържам искането за предварително спиране на изпълнението на процесното решение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам възражение по допълнението на доклад по делото и разпределената доказателствена тежест.

 

По направеното искане за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на оспореното решение № 32-24965/11.02.2015 на началника на Митница Бургас, съдът счита същото за основателно, по следните съображения:

С разпоредбата на чл.221 от ЗМ е дерогиран общия суспензивен ефект на жалбата, закрепен в нормата на чл.166, ал.1 от АПК, съгласно която обжалването спира изпълнението на оспорения административен акт. Съгласно разпоредбата на чл.221 от ЗМ когато обжалваното решение е свързано с облагане с вносни или износни митни сборове, при спиране на неговото изпълнение се изисква обезпечаване на техния размер.

В подкрепа на искането, като обезпечение е представена банкова гаранция №961DGI1150552201 от Уникредит Булбанк АД - лист 64 от делото, с които се обезпечават задълженията по процесното решение, поради което са налице предвидените от законодателя в нормата на чл.221 от ЗМ условия за спиране на предварителното изпълнение на оспореното решение и искането следва да бъде уважени, като изпълнението да бъде спряно до изтичане срока на банковата гаранция.

Така мотивиран и на основание чл.211 от ЗМ съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на решение № 32-24965/11.02.2015 на началника на Митница Бургас до изтичане срока на банковата гаранция № 961DGI1150552201 от Уникредит Булбанк АД.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес.

                                           

                                                     

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът с оглед изявленията на страните, че няма да ангажират други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Уважаеми г-н председател на състава, моля да постановите решение с което отмените обжалвания административен акт. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото, включително и юрисконсултско възнаграждение. Моля за по-дълъг срок за представяне на писменото ни становище по съществото на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Същата е неоснователна.

Считам, че решението на началника на Митница Бургас е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма, съгласно изискванията на ЗМ и ЗДДС.

Подробни съображения ще изложа в указан от съда срок в писмени бележки.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение и разноски по делото.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 03.07.2015година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: