О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер 681          Година 18.04.2012          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на осемнадесети април две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 664 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по делото е образувано по жалба на ЕТ „Ж. Ж. 1 – П.И.”, със седалище и адрес на управление с.***, представлявано от П. М. И. против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 82/28.02.2012г. издадена от Началника на Митница Бургас.

С разпореждане № 549/21.03.2012г. подадената жалба е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да конкретизира петитума на жалбата, като посочи в какво се състои неговото искане и да заплати държавна такса в размер на 50 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. Съобщението с указанията на съда е получено на 04.04.2012г. и определения срок за отстраняване на нередовностите по жалбата изтича на 11.04.2012г.. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, Х състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Ж. Ж. 1 – П. И.”, със седалище и адрес на управление с.***, представлявано от П.М. И. против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 82/28.02.2012г. издадена от Началника на Митница Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 664 по описа за 2012г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: