ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 14.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На четиринадесети април                                две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 664 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „ГЕВА – 91 – Г.П.”, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Р., редовно упълномощена от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по  искане за спиране на допуснатото по силата за закон предварително изпълнение на Заповед № 504/23.02.2010 година на Заместник-кмета на Община Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Представила съм писмено становище по искането за спиране, като считам същото за неоснователна.

Да се приемат представените с административната преписка доказателства.

Други доказателства няма да сочим.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. На второ място, намира искането за спиране изпълнението на заповедта за допустимо, но неоснователно по следните съображения:

 

Оспорената заповед е с правно основание чл. 157а, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Разпоредбата на чл. 217, ал. 1, т. 1 от ЗУТ разпорежда, че жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на актове, издадени на горепосоченото основание, освен ако съдът не разпореди друго. За да бъде разпоредено спиране на допуснато по силата на закон предварително изпълнение жалбоподателят следва да докаже противопоставим интерес на презюмирания защитен такъв със закон. В настоящото производство не са ангажирани никакви доказателства от жалбоподателя, които да обосноват извод за наличието на такъв противопоставим интерес. Ето защо искането за спиране на изпълнението на оспорения административен акт следва да бъде оставено без уважение.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на допуснатото  по силата на закон предварително изпълнение на Заповед № 504/23.02.2010 година, издадена от Заместник-кмета на Община Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за ответника и в същия срок от датата на получаване на съобщението за жалбоподателя.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: