РЕШЕНИЕ

 

         №1074               дата   31 май 2018г.                град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 14 май 2018 год., в следния състав:

 

                                                                                   Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор: ………………….…

 

разгледа адм. дело № 663 по описа за 2018 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.27, ал.4 от Наредба № 10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.(Наредбата) и чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на В.П.П. *** против Заповед № 03-020-РД/25 от 15.02.2018г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Бургас, с която е отказано финансиране по Заявление за подпомагане ИД № 02/06/3/0/01435 от 02.08.2016г.

Жалбоподателката счита оспорената заповед, като възразява, че преди регистрацията като земеделски производител за нея не е било налице задължение за отчитане на приходи/разходи по реда на чл.5, ал.12 от Наредба № 10. Счита, че представените данни за добив и цена на културата „зелен лук“ чрез посочване на стойностите, оповестени на интернет страницата на Националния статистически институт са достатъчно ясен ориентир. Възразява, че административният орган игнорира обстоятелствата, декларирани в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ на заявителя.  Възразява също така, че в процесната заповед не е посочено как и кога е одобрена Методика за определяне на обосновани /пазарни/ продажни цени на селскостопанска продукция и обосновани добиви от селскостопански култури/животни, нужни за оценка на реалистичността на предложените продажни цени/добиви в бизнес планове към заявленията за подпомагане по подмерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.. Иска се отмяна на заповедта.

В съдебно заседание жалбоподателката се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените основания, както и претендира присъждане на разноски.

Ответникът – Директорът на Областна дирекция на ДФ "Земеделие" - Бургас, чрез представляващия го юрисконсулт, оспорва основателността на жалбата с искане за нейното отхвърляне, както и претендира възнаграждение. Представя писмени бележки, в които подробно излага становище, че жалбоподателката, като кандидат за финансово подпомагане, не отговаря на част от нормативно установените изисквания, тъй като към датата на подаване на заявлението за подпомагане е получила от земеделска дейност по-малко от ЗЗ на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година – 2015г.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страна намира за установено следното:

Жалбоподателката П. е подала  заявление пред МЗХ РА за подпомагане по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. с уникален идентификационен № 02/06/3/0/01435 от 02.08.2016г., ведно с приложени под опис документи. Видно от представената регистрационна карта, на 18.12.2015г. лицето е регистрирано като земеделски стопанин. С договор за наем на земеделска земя от 01.10.2015г., жалбоподателката П. е наела за временно ползване недвижими имоти, находящи се в землището на с.Синьо Камене, а именно нива с площ 7.200 дка, находяща се в местността „Терзиман Кория”, за срок от шест години и дворно място УПИ IX,X, с площ 1.355 дка, находящ се в с.Синьо камене, за срок от една година.Приложена е и справка-декларация по Приложение № 2 към чл.5, ал.12, т.1 от Наредбата, видно от която е декларирала приходи в периода 01.01.2015г.-31.12.2015г. в размер на 4 125,20лв. от реализирана продукция – 5 893кг. зелен лук. Същото обстоятелство е декларирано и в подадената по чл.50 от ЗДДФЛ ГДД за 2015г., видно от нейното Приложение № 3, като приходите от тази земеделска дейност представляват близо 80 % от общите доходи на лицето.

По заявлението на П. е извършена документална проверка от административния орган, като резултатите от същата са обективирани в Контролен лист 1 (л.146-149). Видно от същия, всички изисквани документи са налице и съдържат необходимите реквизити и заверки. Извършена е и проверка на място на 30.09.2016 г. от експерти на Държавен фонд земеделие, за което също е съставен контролен лист (л.188-192), на който е отбелязано, че към датата на проверката кандидатът не е засял междинна/втора култура, както и че в трайните насаждения сливи има погинали незначителен брой дръвчета.

С уведомително писмо изх.№ 01-020-6500/165 от 06.03.2017г.  административният орган е изискал от заявителя да представи допълнителни документи и обяснения, а именно: писмено обяснение относно периода на производство и реализация на селскостопанска продукция от зелен лук и технологията на отглеждане, придружено със съотносими доказателствени документи; обосновка с данни за добиви и цени от култура „зелен лук”, придружено със съотносимите документи; писмено обяснение за съответствие на кандидата с изискванията на чл.5, ал.12 от Наредба № 10; справка от Общинска служба „Земеделие” на регистрираните правни основания за ползваните от кандидата имоти през стопанската 2015-2016г.; писмено обяснение за причините довели до неспазване на сроковете, посочени в бизнес плана на кандидата, за засяване на междинни култури; коректно попълнени таблица 8 и таблица 12 от бизнес плана към заявлението за кандидатстване.

В отговор вх.№ 01-020-6500/165#1 от 17.03.2016г. жалбоподателката П. е уточнила, че засаждането на културата „зелен лук” е извършено на 01.10.2015г., а реализацията на културата – до 20.12.2015г., като е посочила, че не разполага с документи за извършените агротехнически мероприятия, тъй като не е знаела, че такива ще ѝ бъдат необходими при кандидатстване по подмярка 6.3. По отношение на изисканата обосновка с данни за добиви и цени от култура „зелен лук”, П. е представила таблица от Националния статистически институт, съдържаща данни относно цените на едро и добива от декар на посочената култура. Уточнила е, че при проверката на място, междинните култури не са били засети, тъй като не разполага със собствена земеделска техника и използва външни услуги, поради което засаждането е извършено в началото на месец октомври 2015г. Представила е и останалите изискани документи.

Въз основа на горните данни е издадена процесната Заповед № 03-020-РД/25 от 15.02.2018г. на директора на Областна дирекция на държавен фонд „Земеделие“ – Бургас, с която, на основание чл.26, ал.1, т.1, т.2 и т.3, вр.  чл.24, ал.1, т.4, вр. чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10/10.06.2016г. е отказано финансиране по заявлението на жалбоподателката П.. В мотивите е посочено, че заявлението не отговаря на изискванията, заложени в чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10, а именно към датата на подаване на заявлението за подпомагане да е получила от земеделска дейност най-малко ЗЗ на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година, тъй като след извършена съпоставка на данните за цени на селскостопанска продукция, предоставени от НСИ и заявените от кандидата в подадената справка- декларация е констатирано, че посочените от П. цени са по-високи. С оглед установената разлика и въз основа на прилаганата от ДФ „Земеделие“ методика за определяне на обосновани /пазарни/ продажни цени на селскостопанска продукция и обосновани добиви от селскостопански култури/животни, нужни за оценка на реалистичността на предложените продажни цени/добиви в бизнес планове към заявленията за подпомагане по подмерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., административният орган е преизчислил приходите от земеделска дейност за 2015г. на кандидата, като е преценил, че след извършеното преизчисление, приходът от земеделска дейност на кандидата е 1 767,90лв. и представлява 17,43 % от общия приход на кандидата за 2015г.

Заповедта е незаконосъобразна.

Издадена е от компетентен орган, като съгласно чл. 20а, ал.4 от ЗПЗП, изпълнителният директор може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане, на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда съобразно териториалната им компетентност. В случая правомощията на изпълнителния директор за издаване на заповеди за одобрение или отказ са посочени в чл.27, ал.2 от Наредбата, в същата разпоредба е посочена и възможността за делегирането им на директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“. С приобщената по делото Заповед № 03-РД/2211/14.07.2016г. тези правомощия са делегирани на издалия заповедта директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ - Бургас, каквато възможност се дава и от Наредбата, като делегирането на тези правомощия е съгласно териториалната компетентност на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – Бургас. Административният акт е издаден и в изискуемата писмена форма, както и съдържа посочване на фактическите и правни основания за неговото издаване.

По същество материалният закон е неправилно приложен.

Съгласно чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10, за подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година, а съгласно чл. 5, ал.12 от наредбата условието по ал.2, т.2 се доказва с представянето на справка-декларация за приходи от земеделски дейности по образец съгласно приложение № 2, заверено копие от ТД на НАП на годишна данъчна декларация за предходната календарна година от годината на подаване на заявлението за подпомагане, документи, доказващи правно основание за ползване на имотите, на които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, за приходи, сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдство, се изисква удостоверение за регистрация на животновъден обект; приходни/разходни документи, в случай, че са издадени съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са сформирани приходите/доходите за предходната календарна година на годината на кандидатстване.

Всички така изискуеми документи са били представени от жалбоподателката и всички те се отнасят за предходната календарна година - 2015г., предхождаща годината на кандидатстване – 2016г.. Видно от представените доказателства заявителката е наела имота, върху който отглежда земеделската култура зелен лук, като по делото е представен нотариално заверен договор за наем  от 01.10.2015г.. Жалбоподателката е регистрирана като земеделски производител, като регистрацията е извършена до края на предходната календарна година – 2015г., предхождаща годината на кандидатстване. Представила е доказателства, че е декларирала по реда на ЗДДФЛ реализиран приход през 2015г. от продажба на зелен лук, който представлява доход от земеделска дейност по смисъла на т.23 от ДР на Наредба № 10, като приходите на земеделския производител от земеделска дейност представляват близо 80 % от общите приходи за 2015г., поради което е изпълнено и условието на чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата - заявителят да е получил от земеделска дейност най-малко ЗЗ на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година.

При наличието на горните данни, следва да се приеме, че изискванията по чл.5, ал.2 от Наредба № 10 са напълно изпълнени от жалбоподателката към момента на кандидатстването и не са налице основания за преизчисляване на приходите от земеделие на същата за 2015 г., в т.ч. и на основание приетата Методика за определяне на обосновани /пазарни/ продажни цени на селскостопанска продукция и обосновани добиви от селскостопански култури/животни, нужни за оценка на реалистичността на предложените продажни цени/добиви в бизнес планове към заявленията за подпомагане по подмерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.. Видно от приложените по делото доказателства, а именно докладна записка вх.№ 03-0416/5470, посочената методика е утвърдена след 28.11.2016г., респ. не може да бъде приложена за затворената на 12.08.2016 г. процедура за кандидатстване по мярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства", съгласно Заповед № РД-09-434 от 20.06.2016г. на министъра на земеделието и храните за определяне периода на прием по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства". На следващо място, методиката на която се позовава органа е приета без нормативно овластяване на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ да определи обосновани /пазарни/ продажни цени на селскостопанска продукция и обосновани добиви от селскостопански култури/животни, доколкото Наредба № 10 от 10.06.2016 г. не налага издаването на указания по приложението ѝ, като същата не би могла да се разглежда и като инструкция по смисъла на чл.7, ал. 3 от Закона за нормативните актове. Същевременно методиката не съдържа позоваване на акт на Европейския съюз или на международни договори, сключени от Европейските общности, за да бъде разглеждана като мярка на национално ниво за изпълнение и прилагане на актове на ЕС относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, респ. подпомагането на развитието на селските райони от ЕЗФРСР, за да бъде определена като нормативен акт по чл. 7а ЗНА. Отделно не може да се разглежда и като насока и/или друг документ по смисъла на чл.5, ал.1 от ПМС № 162/05.07.2016г. /обн., ДВ, бр. 53 от 12.07.2016г./, определяща условия за кандидатстване, доколкото последните са регламентирани в Наредба № 10 от 10.06.2016г.. Методиката не е приета на основание чл.26, ал.1, 3, и 5 от ЗУСЕСИФ и до изтичането на срока за кандидатстване по мярката, за да е приложима за подаденото от жалбоподателката на 02.08.2016 г. заявление. Последната не съставлява подзаконов нормативен акт, но въвежда правила за определяне на пазарни цени на земеделски култури в отклонение от въведения с Наредбата режим на доказването им за целите на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" – чл. 5, ал. 12 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. Представеното заверено копие на годишната данъчна декларация за 2015г. не е оценено от органа като неистински документ, съдържащ невярно деклариране на доходите за 2015г. и такива съображения не се съдържат в оспорената заповед, поради което е следвало да бъде зачетено като доказателство за изпълнението на изискването по чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г., по силата на чл. 5, ал. 12, т. 2 от същата.

По делото е представена Докладна записка № 03-0416/5520 от 30.11.2016г., с която, с резолюция на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ са утвърдени Приложение 119з- Контролен лист 2 “Проверка за съответствие с критериите за допустимост“, Приложение 119к- контролен лист за оценка на бизнес план и Приложение 119ф 1- Контролен лист “Контролна проверка ЦУ“, които са част от Приложение 119 - Процедура за обработка на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020. Съдът намира същите за неприложими за процесния спор доколкото посочената докладна записка е одобрена с положителна резолюция на 30.11.2016г., т.е. след като кандидата е декларирал своите доходи пред ТД на НАП, подал е заявлението си за кандидатстване и процедурата по подаване на заявления е приключила. Въвеждането на нови, допълнителни изисквания към кандидатите, след като процедурата по кандидатстване е оповестена, а и след като са подадени заявленията за кандидатстване по съответната мярка/програма противоречи на чл.13 от АПК, съгласно който административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му. Принципът на последователност и предвидимост в действията на административните органи, прокламиран в чл.13 от АПК е един от важните и основаполагащи в административния процес и гарантира равенството на страните в процеса, достъпност, публичност и прозрачност на провежданите процедури. В случая кандидатствайки по посочената подмярка, подавайки заявлението си с изискуемите по Наредба № 10 от 10.06.2016г. документи за кандидата не са били известни въведените допълнително с цитираната Докладна записка допълнителни условия, респ. не е имал възможност да съобрази поведението си в административния процес с така зададените нови изисквания от административния орган, тъй като вече е декларирал по надлежния ред доходите си пред ТД на НАП, както такива от друга дейност, така и и изискуемите по Наредбата доходи от селскостопанска продукция. 

На основание изложените мотиви обжалваната заповед следва да бъде отменена, като в случая, естеството на спора не позволява разрешаването на му по същество, поради което и на основание чл.173, ал.2 от АПК, делото като преписка следва да бъде върнато на административния орган за ново произнасяне, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона. При този изход на процеса следва да бъдат присъдени и разноските по делото в полза на жалбоподателя в размер на 310лв. 

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 и чл.173, ал.2 от АПК, Административен съд Бургас, девети състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Заповед № 03-020-РД/25 от 15.02.2018г. на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр.Бургас, с която е отказано финансиране по заявление за подпомагане ИД № 02/06/3/0/01435 от 02.08.2016г.

ИЗПРАЩА административната преписка на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр.Бургас за ново разглеждане и произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение.

ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр.Бургас, гр.Бургас, ул.“Фердинандова“ № 5 да заплати на В.П.П. ***, с ЕГН **********, сумата от 310лв. разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

    СЪДИЯ: