ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 14.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четиринадесети май                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 663 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.П.П., редовно уведомена, не се явява;  представлява се от адв.К.К. с представено пълномощно на лист 228 от делото.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОД на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Л.т.с представено пълномощно на лист 224 от делото.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.К.: Поддържаме депозираната жалба. Нямаме искания за събиране на други доказателства.

 

Юрисконсулт Л.Т.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да бъде присъединена към материалите по делото представената административна преписка.

Представям и моля да бъдат присъединени към делото доказателства по опис, които представям с копие за жалбоподателя.

 

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания административен акт, както и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Л.т.допълнителни писмени доказателства конкретно посочени в придружаващата ги молба.

 

СЪДЪТ към адв.К.: Декларираните от Вашата доверителка доходи в процесната годишна данъчна декларация, това са само доходи от дейността като земеделски производител или и от други дейности и по-специално дали това са само доходи реализирани в резултат на продажбата на процесната стока, за която е отказано финансирането – зелен лук?

Адв.К.: Аз не съм виждал декларацията, но така ми е съобщено, че в приложението към декларацията е посочена сумата, която е получена от реализирането на тези продукти.

Само декларацията и само деклараторът може да отговори на този въпрос. Не ми е съобщено да се занимава с друга дейност.

 

Юрисконсулт Л.Т.: Да, считаме, че сумата, която е декларирана в ГДД е само сумата, която е получена от реализираната стока - производството на зелен лук за 2015г., т.е. би трябвало тази сума от 4125.20 лв. да е само от реализация на тази земеделска продукция. Така е декларирано от лицето.

Адв.К.: Предлагам да го възприемем именно така, защото така е възприето от административния орган, че това е сума реализирана само от стопанската дейност за производство на тази продукция - производството на зелен лук.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите така депозираната жалба като основателна и да отмените административния акт постановен от административния орган като неправилен и незаконосъобразен. Жалбата е подробна и няма нужда да развивам по-подробни съображения.

Представям доказателства за извършени разноски от моята доверителка, които моля да ни присъдите. Моля да ми се предостави срок да представя писмени бележки.

 

Юрисконсулт Л.Т.: Моля да постановите съдебен акт, по силата на който да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля за срок за писмени бележки, в които ще изложа подробни съображения.

Претендираме юрисконсултско възнаграждение и правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: