Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №     1050              /12.06.2015г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и първи май, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

          ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Г.М. изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАД № 663/2015г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК вр. §19, ал.1 от ЗИД на АПК (ДВ, бр.39 от 2011г.).

Касаторите Г.Е.П. и П.Г.П.,***, чрез представител по пълномощие адвокат В.,*** са оспорили решение №269/18.02.2015г. постановено по гр.д.№6396/2014 г. на Районен съд - Бургас, с което е отхвърлена жалбата им против заповед № РД-09030/04.07.2014г. на областен управител на Област Бургас, с която на основание §4, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. с чл. 28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за м.”Старо селище” в землището на гр. Черноморец, община Созопол, в частта относно имот №63015.506.242.

Касаторите считат, че решението на съда е неправилно и искат да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменена обжалваната от тях заповед на областния управител, в частта относно посочения имот.

В съдебно заседание касаторът Г.П. не се явява, касаторката П.П. се явява лично. За двамата представителя по пълномощие адвокат В. поддържа касационната жалба и пледира за отмяна на решението на районния съд и отмяна на заповедта на областния управител в атакуваната част.

Ответникът по касационната жалба, чрез представители по пълномощие, оспорва жалбата и иска да бъде отхвърлена като неоснователна. Претендира разноски.

Заинтересованите страни Е.Г.П., З.И. Д. и С.Д. Д., редовно призовани не се явяват и не се представляват.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

Възраженията на касатора са неоснователни.

Правилно районния съд е приел, че касаторите са надлежно легитимирани да оспорят плана за новообразуваните имоти, в частта относно имот №63015.506.242, макар да не са негови собственици и да не притежават ограничени вещни права по отношение на този имот. Касаторите са собственици на два съседни имота, така както е отбелязано от вещото лице на л.174 от гр.д. № 6396/2014г. Оспорват плана по отношение на съседния имот №63015.506.242 с твърдението, че имотът прегражда достъпът им до път. В хода на съдебното производство пред районния съд са събрани достатъчно относими доказателства, от които се установява, че от една страна имот №63015.506.242 е обособен и се съдържа не само в процесния план, но и в множество предходни планове, като началото е неодобрен кадастрален план от 1987 година. От друга страна е установено, че въпреки ситуирането на имот №63015.506.242, достъпът до път за имотите собственост на двамата касатори не е препятстван. Всеки от двата имота има лице към път в размер на 10 м, съответно 14 метра. И в двата случая това разстояние е напълно достатъчно за да бъдат обслужвани имотите, в т.ч. и до тях да може да достига земеделска техника, ако се използват за такива цели. Тези установени по делото факти са обосновали правилния извод направен от районния съд, че оспорената заповед в частта относно имот №63015.506.242 е законосъобразно, а жалбата на настоящите касатори – неоснователна.

Неоснователно е възражението направено в съдебно заседание от касаторката П., с твърдението, че в имот 63015.506.242 има обособено сметище и стремежът по този начин да бъде обоснована незаконосъобразност на атакувания административен акт. Спазването на санитарно-хигиенните изисквания от собствениците на различни имоти няма отношение към законосъобразността на заповед, с която се одобрява план за новообразуваните имоти. В случай, че в съседния имот действително има обособено сметище и то без съмнение пречи на двамата касатори те следва да сезират Регионалната инспекция по околната среда и водите или кмета на общината – чл.157 и чл.133 от Закона за управление на отпадъците.

Неоснователни са и възраженията изложени от П. в съдебно заседание относно неиндивидуализиран документ послужил за основание собствениците на имот 63015.506.242 да го придобият. Законосъобразността на производството, по реда на което е било трансформирано правото на ползване в право на собственост върху този имот не може да се разглежда при оспорване на план на новообразуваните имоти. Трансформацията е отделно административно правоотношение, завършващо с административен акт – в случая заповед № Z - 165/18.01.2010г. на кмета на община Созопол, която подлежи на самостоятелен контрол за законосъобразност.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК вр. §19, ал.1 от ЗИД на АПК (ДВ, бр.39 от 2011г.), Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение №269/18.02.2015г. постановено по гр.д.№6396/2014г. на Районен съд – Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: