О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 823/09.04.2013 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на десети април две хиляди и тринадесета година в  следния състав:

Съдия: Веселин Енчев

 разгледа адм.д. № 663/2012 година

           

Производството е по глава Х раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Интерцитрус” ООД - София с ЕИК 130213585, представлявано от адвокат Г.Г. от АК - Хасково, против отказ, съдържащ се в писмо № 4402-2102/11/16.02.2012 година (лист 12) на началника на Митница Бургас.

С писмото е отказано преразглеждане на установения размер на дължими лихви по публични държавни вземания, описани в решение № 6600-0585-Б/26.05.2009 година на заместник - началника на Митница Бургас – и връщане на сума, която е надвзета, според жалбоподателя.

В жалбата се твърди, че администрацията неправомерно е определила началния момент, а оттам и размера на дължимите лихви, по решение № 6600-0585-Б/26.05.2009 година на заместник - началника на Митница Бургас. Вместо да определи лихви от 12.06.2009 година, съобразно чл. 232 §1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и съответните разпоредби на ЗМ, издателят на решението е определял лихви върху задълженията на “Интерцитрус” ООД - за всеки отделен ЕАД, описан в административния акт, от момента на поставяне на стоките под съответния митнически режим.

Иска се отмяна на отказа и връщане на преписката на административния орган с указания по приложението на закона.

            След като се запозна с преписката по делото и съдържанието на оспорения административен акт, съдът приема, че жалбата е недопустима.

            С т.1-2 от решение № 6600-0585-Б/26.05.2009 година на заместник - началника на Митница Бургас (лист 37-41) на “Интерцитрус” ООД, като длъжник, са определени задължения по ДДС – общо 85 827,67 лева и за мито – общо 67 169,77 лева, по ЕАД № 08BG001001Н0029615/28.05.2008 година; ЕАД № 08BG001001H0031300/04.06.2008 година; ЕАД № 08BG001001H0039259/07.07.2008 година; ЕАД № 08BG001001H0039366/08.07.2008 година; ЕАД № 08BG001001H0044930/30.07.2008 година; ЕАД № 08BG001001H0039680/09.07.2008 година; ЕАД № 08BG001001H0039762/09.07.2008 година; ЕАД № 08BG001001H0039720/09.07.2008 година; ЕАД № 08BG001001H0040247/10.07.2008 година; ЕАД № 08BG001001H0044949/30.07.2008 година; ЕАД № 08BG001001H0045215/31.07.2008 година; ЕАД № 08BG001001H0045274/31.07.2008 година; ЕАД № 08BG001001H0045207/31.07.2008 година; ЕАД № 08BG001001H0045191/31.07.2008 година; ЕАД № 08BG001001H0053561/10.09.2008 година; ЕАД № 08BG001001H0055212/18.09.2008 година и по ЕАД № 08BG001001H0055239/18.09.2008 година. С т. 3 от решението е постановено, че датата на възникване на митническото задължение за всяка отделна митническа декларация е съответната дата на поставяне на стоките (описани в нея) под режим. В т.4 е определен двудневен срок от издаване на решението – за вземане под отчет на определеното митническо задължение. В т.5 е определен 10-дневен срок за заплащане на сумите, посочени по т.1 от решението. С т.6 от решението е определен началния момент на дължимост на лихвите върху задължението – “от датата на възникване на митническото задължение по всеки един ЕАД, до датата на плащане на митническото задължение”.

            Решението на заместник – началника на Митница Бургас е оспорено по съдебен ред, като с решение от 15.12.2010 година по адм.д. № 1064/2009 година (лист 24-33) Административен съд – Бургас (АдмСБ) е отменил административния акт.

            С решение № 14 322/07.11.2011 година по адм.д. № 4114/2011 година на І отделение на ВАС (лист 16-22), решението на АдмСБ е отменено, като вместо него е постановен диспозитив, с който е отхвърлена жалбата на “Интерцитрус” ООД срещу решение № 6600-0585-Б/26.05.2009 година на заместник - началника на Митница Бургас.

            С искане за възстановяване на надвзети суми вх. № 4402-2102/11/18.01.2012 година (лист 14) дружеството е поискало възстановяване на 2 454,57 лева лихви върху определеното мито и 8 291,55 лева лихви върху определения ДДС, които, според него, са усвоени неправомерно от обезпеченията, предоставени от “Интерцитрус” ООД в полза на администрацията, предвид незаконосъобразното определяне в решението на началния момент на дължимост на лихвите.

            В отговор на искането е издадено и писмото - отказ, предмет на настоящото оспорване.

            След като съпостави съдържанието на писмото и приложимите правни норми, съдът приема, че писмото е административен акт. Издадено е от административен орган в кръга на неговите изпълнително – разпоредителни правомощия, въз основа на искане от юридическо лице за издаване на благоприятен административен акт. В писмото не е формулиран изрично отказ, но съдържанието му недвусмислено сочи, волята на органа за отказ на поисканото възстановяване.

            Едновременно с това, съдът констатира, че с искането за възстановяване на надвзети суми дружеството, на практика, извършва ново оспорване на решение № 6600-0585-Б/26.05.2009 година на заместник - началника на Митница Бургас, след като, в съответствие с чл. 168 ал.1 от АПК, то е било контролирано по съдебен ред, на всички основания по чл. 146 от АПК. Началният момент, от който е определена лихвата (а оттам и размера й), дължима от “Интерцитрус” ООД във връзка с допълнителните задължения по ЗДДС и за мито, е посочен в т. 6 от решението на заместник - началника на Митница Бургас. Тази част от волеизявлението на административния орган е контролирана по съдебен ред, като ВАС е приел, че е законосъобразна, отхвърляйки изцяло жалбата на дружеството. Решаването на спора, в тази част, със сила на пресъдено нещо възпрепятства повторното му разглеждане в рамките на настоящото съдебно производство.

            С оглед на изложеното, на основание чл. 159 т.6 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Интерцитрус” ООД - София с ЕИК 130213585, представлявано от адвокат Г.Г. от АК - Хасково, против отказ, съдържащ се в писмо № 4402-2102/11/16.02.2012 година на началника на Митница Бургас.

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 663/2012 година.

 

Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването му - пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: