ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 04.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четвърти юни                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                     СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 662 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в  13.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Т.З., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.П.В., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Р.Т.П.- Началник група към ОДМВР-БУРГАС, Сектор „Пътна полиция“, редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

        

Адв.В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило по делото становище от административния орган с вх.№ 5768/23.05.2018г., видно от което уведомява съда, че оспорената заповед за налагане на принудителна административна мярка  е връчена на жалбоподателя на 06.11.2017г., за което прилага и екземпляр от връчената заповед с отбелязано на нея връчване с посочената дата 06.11.2017г., поради което счита, че към настоящия момент жалбата е била подадена извън законоустановения срок.

 

Адв.В.: Представям в оригинал обжалваната от нас ЗППАМ № 2454/21.08.2017г., видно от която същата е получена на 26.02.2018г. В тази връзка оспорваме това твърдение и оспорваме, че заповедта е връчена през месец ноември миналата година. Оспорваме връчването с дата 06.11.2017г.

Моля да задължите административния орган да представи заповедта в оригинал. В момента не мога да взема становище доколко е истински подписът на нея, а и тя е в два отделни листа, а не съобразно практиката заповедта да е написана гръб и лице в едно.

Моят доверител твърди, че не е получавал заповедта преди месец февруари тази година.

Представям писмо с рег. № 769000-8822 от 04.06.2018г., с което административният орган ни уведомява, че обжалваната от нас ЗППАМ от 21.08.2017г. е с отпаднало основание, тъй като въпросът за отговорността на З. е решен с постановление на Районна прокуратура гр.Бургас съобразно наказателното производство. Представям и оригинал за сверяване.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед за налагане на принудителна административна мярка, както и представеното в днешно съдебно заседание от адв.В. писмо с изх.№ 769000-8822 от 04.06.2018г.

 

Във връзка с твърдението на пълномощника на страната, че неговият доверител не е получил процесната заповед на сочената от административния орган дата 06.11.2017г. и направеното в тази връзка доказателствено искане да се изиска оригиналният екземпляр на процесната заповед, съдържащо отбелязване на връчването на тази дата, съдът намира това доказателствено искане за основателно. Необходимо е да бъде събран в оригинален екземпляр процесният административен акт, в случай че страната поиска събиране на допълнителни доказателства във връзка с направеното от нея оспорване на връчването, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок считано от уведомяването да представи по делото оригинален екземпляр на процесната ЗППАМ №  17-0769-002454 от 21.08.2017г. съдържаща отбелязване на връчване на дата 06.11.2017г.

 

 

 

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 22.10.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: