РЕШЕНИЕ

 

                               968                           дата  02 юни 2015 г.                       град Бургас

 

                                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVI-ти състав,

в публично заседание на 21 май 2015 год.,  в следния състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 662 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на “Българска телекомуникационна компания” АД, гр.София, р-н ”Младост”, бул.”Цариградско шосе” № 115, представлявано от изпълнителния директор А.И. Д. против Решение № 233/27.02.2015г., постановено по НАХ дело № 129/2015г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е изменено Наказателно постановление № 034544/ 17.07.2014г. издадено от Директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД “Контрол на пазара” при КЗП, с което, на касатора, за нарушение и на основание чл.230 от Закона за защита на потребителите, е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв., която съдът е намалил до размер от 350лв. 

Конкретни касационни отменителни основания не се сочат. Излага доводи за незаконосъобразност на наказателното постановление, като издадено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Взема становище относно характера на задължителните предписания, възразява, че не е  посочена дата на нарушението, както и че не е посочена нарушената материалноправна норма. Исках се отмяна на решението и на измененото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация също не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане, но по същество е неоснователна.

Районен съд – Бургас е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, водещи до ограничаване или нарушаване правото на защита на санкционираното дружество, като АУАН е съставен, а НП издадено от компетентните за това органи и съдържат всички изискуеми задължителни реквизити, предвидени в чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество съдът е обосновал извод за съставомерност на констатираното деяние по чл.230 от ЗЗП, а именно бездействие на търговеца да изпълни в указания срок дадените от контролния орган задължителни предписания, конкретно посочени  – разваляне на договора за продажба с връщане на цената или постигане на споразумение между страните по договора за продажба. Възраженията за незаконосъобразност на даденото задължително предписание и за неправилно приложение на материалния закон, досежно нарушените с деянието законни разпоредби, са обсъдени от решаващия съд и са намерени за неоснователни. Посочено е, че при наличие на влезли в сила задължителни предписания, дадени от компетентен контролен орган в изпълнение на правомощията му по закон, съдът в производството по чл.59-чл.63 от ЗАНН не е оправомощен да преценява, а още по-малко да ревизира стабилен административен акт, който е следвало да бъде надлежно изпълнен от жалбоподателя в указания му срок. За приложимия материален закон съдът е приел, че правилно в акта и в НП е посочена, като нарушена разпоредбата на чл.230 от ЗЗП, тъй като се касае за правна норма съдържаща едновременно описание на административното нарушение и предвидените за него наказания. По отношение на наложената имуществена санкция е преценено, че не е съобразена с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН и предвид липсата на данни за наличие на множество такива от същия вид, допуснати от същия субект или други факти и обстоятелства, годни да обосноват налагането на санкцията в максимален размер, същата е изменена в размер под средния предвиден от законодателя, а именно 350лв.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. При постановяването му съдът е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и не е необходимо нейното възпроизвеждане, като изводите на съда за съставомерност на констатираното деяние се споделят и от касационния състав на съда. Оплакванията на дружеството-касатор поддържани и пред настоящата инстанция, касаещи законосъобразността на дадените задължителни предписания, датата на извършване на нарушението и правната квалификация на установеното деяние са неоснователни. Подадената касационна жалба е идентична с депозираната пред районния съд и доколкото възраженията са обсъдени подробно в първоинстанционното съдебно решение, то не следва да бъдат преповтаряни, предвид обстоятелството, че напълно се споделят и от настоящия съдебен състав.

Разпоредбата на чл.193, т.2 от ЗЗП вменява задължение на длъжностните лица от контролните органи, посочени в чл.191 от с.з.  да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона. Правнозначимият факт е, че дружеството – касатор не е изпълнило в срок дадено от контролни длъжностни лица при РД – Бургас на КЗП предписание да бъде развален договор за продажба и възстановена заплатена за телефон сума или да бъде постигнато взаимно споразумение между търговеца и потребителя по повод потребителска жалба с вх.№Б-03-1670А/27.12.2013г. Правилно е ангажирана отговорността на търговеца  на основание чл.230 от ЗЗП, съгласно която разпоредба За неизпълнение на задължително предписание на контролен орган за защита на потребителите за отстраняване на несъответствия и нарушения на закона, извън случаите по чл. 215, на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 200 до 1000 лв.”. Ето защо не могат да бъдат споделени доводите на касатора за незаконосъобразност на дадените задължителни предписания, тъй като за състава на нарушението по чл.230 от ЗЗП правнозначимият факт е дали предписанието е изпълнено или не. Не могат да бъдат обсъждани в настоящия съдебен процес възражения за законосъобразност на дадените предписания. Измененият от първоинстанционния съд размер на наложената имуществена санкция касационната инстанция намира за правилно определен под средния предвиден от законодателя такъв, който се явява адекватен на допуснатото нарушение.

Жалбата е неоснователна, липсват отменителни основания за касиране на решението, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVI-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 233/27.02.2015г., постановено по НАХ дело № 129/2015г. по описа на Районен съд - Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: