ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 04.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 662 по описа за 2012 година

На именното повикване в 14:23 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „СТРОЙ БУЛ” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Н., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

            В съдебна зала присъства и вещото лице С.А..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

         О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:


         По делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         АДВ. Н.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша вещото лице.

 

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, изготвена от вещото лице С.В.А. (със снета по делото самоличност).

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм допълнително писмено заключение, с което съм направила изчисления съобразени със съдебно-техническата експертиза по първия й вариант – т.е., обектите са със степен на завършеност „груб строеж”.

 

         АДВ. Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата във варианта, който е представен в допълнителното заключение, тъй като това е именно смисъла на зададения от мен въпрос.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: На стр. 2, в таблицата, където сте посочили за 2009 г. цените по експертна оценка и по нотариален акт означава, че общата стойност по нотариални актове е по-висока отколкото тази на експерта?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, общата цена по нотариални актове е по-висока от общата цена, която е определена от експерта.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението в първата му част там, където са определени данъчните задължения при степен на завършеност на процесните имоти 100%, тъй като считаме, че въпросните имоти са продадени изцяло завършени. Това се установява и от настоящата експертиза, от която става ясно, че продажната цена посочена от жалбоподателя в нотариалните актове е по-висока от тази, определена от вещото лице.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         С оглед становището на страните и с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице А., на което определя възнаграждение в размер на 350 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. Н.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът, като взе предвид, че са изчерпани доказателствените искания на страните и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител. В хода на настоящото производство безспорно се установи, че не са налице основанията за прилагане на чл. 122 от ДОПК, както и увеличение на финансовия резултат.

Досежно състоянието на имотите към датите на продажбите са ангажирани писмени доказателства, а именно официални документи, издадени по приложимата наредба и това е установено от съдебно-техническата експертиза, поради което и следва да бъде кредитирана съдебно-техническата експертиза в този вариант, която съответства на официалните документи по делото.

Моля да бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски от моя доверител.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт като законосъобразен.

От събраните по делото доказателства се установи, че сключената от жалбоподателя сделка е с цел отклонение от данъчното законодателство и данъчното облагане. Както в техническата експертиза извършена в ревизионното производство, така и в съдебно-техническата експертиза извършена в съдебното производство се установява, че пазарната стойност на имотите е по-висока от тази, посочена от жалбоподателя. Това е довело до намаляване на финансовия резултат на дружеството и избягване на плащане на данъчни задължения, поради което и самата ревизия е извършена по реда на чл. 122 от ДОПК. Считаме, че насрещно доказване не е извършено от жалбоподателя. Напротив, установената от вещото лице пазарна стойност на имотите при степен на завършеност 100% се доближава до констатациите в ревизионния акт. Считаме за правилно да се приеме, че продадените апартаменти са на 100 % степен на завършеност, тъй като от всички 42 броя апартаменти и ателиета, за 35 от тях не е посочена никаква степен на завършеност, поради което считаме, че са изцяло завършени, а за останалите 7, за които пише, че са с 63 % степен на завършеност е договорено, че продавачът ще извърши довършителните работи – т.е., те са включени в тази цена, тъй като не е уговорено допълнително възнаграждение.

С оглед гореизложеното, моля да постановите Вашия съдебен акт, като изцяло потвърдите ревизионния акт като законосъобразен. Алтернативно, моля да постановите решение, като приемете стойността посочена от вещото лице при 100 % завършеност.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 3768 лв.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че констатациите на ревизиращия орган са правилни, поради което моля да бъде потвърден ревизионният акт като законосъобразен и правилен, а жалбата да оставите без уважение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: