ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 09.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети септември                             две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ТОНИ ПЕТРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 662 по описа за 2012 година

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „СТРОЙ БУЛ” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Н., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Тони Петрова.

            В съдебна зала присъства и вещото лице С.А..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

         О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         По делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като същото е депозирано на 01.09.2014 г. - т.е., в 7-дневния срок по чл. 199 от ГПК.

 

         АДВ. Н.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се изслуша заключението.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша вещото лице.

 

 

 

         С оглед становищата на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

         С.В.А. – 50 г., българка, българска  гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам, но от разговора пред съдебна зала разбрах, че съм изготвила заключението си по допълнително приетата съдебно-техническа експертиза, като очевидно не това е бил смисъла на така зададения въпрос, защото допълнителната съдебно-техническа експертиза е приела 100% завършеност на обектите, поради което и моите изводи са базирани на 100% завършеност на обектите, а жалбоподателя е имал предвид при изготвянето на съдебно-икономическата експертиза да се вземе предвид само първоначалната съдебно-техническа експертиза, като не се вземат предвид изводите на допълнителната такава. Моля да ми дадете срок да изготвя заключение.

         АДВ. Н.: Считам, че вещото лице не е отговорило на въпроса по начина, по който аз съм го поставила и допълнително уточнила, тъй като възникнаха дебати в залата от 24.09.2013 г. Моля да се даде възможност на вещото лице да отговори на въпросите така, както съм ги поставила и да вземе предвид при изготвяне на експертното си заключение отговора на вещото лице по първоначалната съдебно-техническа експертиза само.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Искам да направя едно уточнение. В предходно съдебно заседание действително процесуалния представител на жалбоподателя поиска изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставен въпрос, касаещ ценообразуването при 60% степен на завършеност. От наша страна обаче също беше поставен въпрос към вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза, което следваше да отговори на въпроса при степен на завършеност 100%. С оглед на така депозираното заключение намирам, че вещото лице е отговорило на нашия въпрос, поради което не възразявам да дадете възможност на вещото лице да отговори на въпроса, поставен от процесуалния представител на ответника.  

         ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да бъде допуснато изготвянето на допълнителна експертиза, където да се отговори на въпроса за 60% завършеност на сградата. Да се приеме представеното в днешно съдебно заседание заключение.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид, че вещото лице не е отговорило в пълнота на поставения от жалбоподателя въпрос

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДОСТАВЯ допълнителна възможност на вещото лице да отговори на въпроса поставен от процесуалния представител на жалбоподателя във вида, в който същия е бил формулиран. По приемане на представеното на 01.09.2014 г. заключение, съдът ще се произнесе след изслушване на заключението, което следва да бъде представено в пълнота.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението си.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.11.2014 г. от 14,10 ч., за която дата и час страните са редовно призовани.

            Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: