ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 28.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и осми януари                     две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 662 по описа за 2012 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „СТРОЙ БУЛ” ЕООД, представлявано от З.В., редовно призован, представлява се от адв. Н., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас, редовно призовани, представител не се явява.

            В съдебна зала присъства вещото лице С.И..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда допълнителна съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 20.01.2014 г. – т.е., в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         АДВ. Н.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         Съдът с оглед становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.(със снета самоличност): Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме така представеното писмено заключение.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на формулирани въпроси към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице И., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 600 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. Н.: Поддържам искането за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза. Уведомила съм моя доверител за внасянето на депозита. До момента не ми е предоставил необходимите средства, поради което моля съдът да укаже на жалбоподателя да внесе депозита.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза следва да отговори на поставените въпроси след като вземе предвид заключението по представената и приета от съда в днешно съдебно заседание съдебно-техническа експертиза.

         Считам, че е необходимо изготвянето на допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза.

 

         С оглед становището на страните и като взе предвид, че определеният от съда депозит не е внесен, съдът УКАЗВА на жалбоподателя – „СТРОЙ БУЛ” ЕООД с адрес: гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър” № 22 с представляващ З.В.В., че следва в 7-дневен срок считано от датата на получаване на съобщението, да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 350 лв., представляваща предварителен депозит за допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза. При неизпълнение на горното в указания срок, по отношение на жалбоподателката следва да бъде наложена санкция за неоснователно отлагане на делото, а също така следва да бъде отменено определението, с което е допусната съдебно-счетоводната експертиза, а делото решено в съответствие със събрания до момента доказателствен материал.

 

         С оглед горното и предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.04.2014 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: