ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 24.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и четвърти септември              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ПЕТЯ КРАЛЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 662 по описа за 2012 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „СТРОЙ БУЛ” ЕООД, представлявано от З.В., редовно призован, представлява се от адв. Н., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас, редовно призовани, се явява прокурор Кралева.

         В съдебна зала се явява вещото лице С.И..

 

         По хода на делото:

         АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 12.06.2013 г. – т.е., в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         АДВ. Н.: Да се изслуша вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становищата на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице С.И. със снета по делото самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: На стр. 7 от заключението в т. 5.3.1, където сте определили пазарната стойност може ли да кажете методиката по която сте определили сравнителна цена в размер на 520 евро на квадратен метър?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: От средната цена от 860 евро съм приспаднал 15% намаление и 20% ДДС. След извършване на изчислението в съдебно заседание установявам, че действително съм допуснал техническа грешка при изчислението, но това е само един от методите по които аз съм изчислявал и този метод съм го дал с 30% тежест, като най-вече считам, че следва да се даде предимство на вписаните сделки. Спазил съм условието да бъдат различни от данъчната оценка, като съм отчел факта, че голяма част от сделките са вписани на посочената данъчна оценка. Не считам, че техническата грешка, която действително е допусната би дала голямо отражение предвид обстоятелството, че освен тези сравними неконтролируеми цени има и още един метод на увеличената или на вещната стойност. Процентът е съвсем минимализиран от тази техническа грешка.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Не съм съгласна с вещото лице. Искам той да изготви коригиране на заключението. Считам, че една разлика в размер на 100 000 лв. не би следвало да се приеме като малка и ще моля вещото лице да коригира експертизата си съгласно така установената техническа грешка.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

По отношение на искането за извършване на корекция на заключението считам, че същото е основателно и следва да бъде уважено.

         АДВ. Н.: Мисля, че има допусната техническа грешка при изчисляването на цена различна от данъчната оценка – т. 5.3.2 по последния нотариален акт. Там би трябвало да се раздели квадратурата на цената. Установих, че сумата не следва да бъде 888 лева както е посочено от вещото лице, а следва да бъде 740 лв. така, както аз съм я изчислила. Ако се допусне искането на колегата, моля да бъде допуснато коригиране на заключението и в тази му част.

         В приложените към експертизата нотариални актове има два, които не са описани в т.5.3.2. Това техническа грешка ли е, или съзнателно не са включени? Ако съзнателно не са включени, защо въобще са в делото?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приложените нотариални актове касаят имоти, които са в степен на завършеност „груб строеж”. Считам, че същите са били неотносими към задачата, поради което не съм ги включил към обсъждането.

         ВЪПРОС НА АДВ. Н.: Тези имоти, които сте взели като сравнителни, дали са в същата степен на завършеност с оценяваните имоти?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имотите ползвани като аналози считам, че са относими към извършената оценка. Аз приемам, че тези имоти, които съм използвал като аналози са със степен на завършеност 100%. В предната експертиза цитирах, че оценяваните имоти са завършени на „груб строеж” – 63% предвид обстоятелствата, че към датата на сделките нямаше удостоверение за въвеждането им в експлоатация, но в това допълнително заключение ми беше поискано да бъде извършена оценка на 100 % и аз теоретично съм определил стойността им при степен на завършеност 100 %.

         ВЪПРОС НА АДВ. Н.: На пазара принципно различават ли се цените на обектите, които са изцяло завършени с цените на незавършените в груб строеж?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, цените са различни.

         АДВ. Н.: Нямам други въпроси. Имам доказателствено искане. В предходно съдебно заседание формулирах искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроси след приемане на съдебно-техническата експертиза. Считам, че днес представената съдебно-техническа експертиза е неотносима към въпроса на който следва да отговори вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза, поради което ще Ви моля да допуснете поисканата от мен съдебно-счетоводна експертиза преди окончателното приемане на допълнителната съдебно-техническа експертиза. Представям в нарочна молба въпроса, който поставям към вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Предоставям на съда. Ще взема становище по същество.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. По отношение на направеното искане считам, че същото е основателно. Следва да бъде уважено след изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

         ВЪПРОС НА СЪДА: Тези технически грешки биха ли променили изчисленията?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря в момента. Трябва да извърша допълнителни изчисления.

 

         Съдът като взе предвид констатираните от страните и потвърдени от вещото лице допуснати в хода на изчисленията по изготвената допълнителна съдебно-техническа експертиза грешки, както и предвид становището на вещото лице, че следва да бъдат извършени допълнителни изчисления за тяхното отстраняване

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИЕМА заключението на вещото лице.

         УКАЗВА на същото, в срок до следващо съдебно заседание да извърши преизчисляване на определените от него пазарни цени на оценяваните недвижими имоти, в хода на което преизчисляване следва да бъдат отстранени констатираните от страните технически грешки, като бъде представено ново допълнително заключение, даващо отговор на въпросите допуснати от съда.

         С оглед формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствено искане, а именно допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроса формулиран в нарочна писмена молба, съдът намира така формулираното доказателствено искане за допустимо и относимо към предмета на спора, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроса формулиран от адв. Н. в нарочно депозирана писмена молба.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок следва да бъде представено доказателство за внесения депозит.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А., която следва да бъде уведомена за експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

        

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.01.2014 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: