ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 20.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесети януари                                           две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: В. Ч.                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  662  по описа за  2008 година.                     

На именното повикване в  14,15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – „ПС ТУР” ООД – гр. Бургас, се представлява от адв. Н.

Ответникът - Директорът на Дирекция „ОУИ” – Бургас – се представлява от гл. юк. Д.

Прокуратурата на Република България се представлява от прокурор   Ч. от Бургаска окръжна прокуратура.

В залата се явява  вещото лице П.Н..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение от вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

 П.Н.Н. 52 години, българка, българска гражданка, без родство със страните, с висше образование, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ. Н. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

ВЪПРОС: На последна страница, приложение 1, сравнителна таблица на предпоследния ред „индекс на потребителски стоки за 2008 г. при база 2005 г,”, бихте ли ми казали как сте установили този индекс?

ОТГОВОР: Това е индекса на изменението на  потребителските стоки за 2008 г. спрямо 2005 г., извлечен от публикациите на НСИ.

ВЪПРОС:  Този верижен индекс за тези 4 години е около 24 % . За различните години има ли индекс, който да се различава от едната година до другата с 50-100 %, тоест  съществено?

ОТГОВОР: Не съм открила такава съществена разлика, тоест  индексът плавно се е повишавал.

ВЪПРОС:  В процентно отношение в днешното съдебно заседание, какво е отклонението в цената на договора между доверителя ми „ПС ТУР” и „ПС ГРУП”?

ОТГОВОР: Мога да отговоря на този въпрос: Цената на договора на „ПС ГРУП” и „ПС ТУР” се различава с приблизително 10 % от пазарната цена на наема, която аз съм изчислила и се различава с 16 % от пазарната цена на договора за управление, който аз съм изчислила. Отклонението в двата случая е в посока по-ниска от договорената.

 

АДВ. Н: Нямам други въпроси.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА ЮК. Д КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Вие не посочвате договорите, които сте ползвали като база за сравнение. Как може да сме сигурни, че не става въпрос за свързани лица?

ОТГОВОР: Информацията която съм получила, ме помолиха да я запазя. Мога само да посоча хотелските комплекси, които са били обект на договарянето, но не и фирмите, иначе нямаше да има експертиза.

ВЪПРОС: Използвахте ли наличните в счетоводството на жалбоподателя   договори за отдаване под наем на обособени части от търговския комплекс на трети лица?

ОТГОВОР: Не.

ЮК. Д: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит.

 

АДВ. Н: Имам искане за допълнителна съдебно-икономическа експертиза. Въпросите съм формулирали в писмен вид, в нарочна молба, с копия за страните.

ЮК. Д: Предоставям на съда по отношение на искането за допълнителна съдебно-икономическа експертиза.

ПРОКУРОРЪТ:  С оглед изясняване на фактите по делото, въпроса трябва да бъде изяснен и моля да уважите искането за допълнителна съдебно-икономическа експертиза.

 

С оглед становището на страните съдът счита, че следва да допусне експертиза със задачите, формулирани от адв. Н. в молбата, представена в днешното съдебно заседание.

Съдът счита, че следва да даде възможност на процесуалния представител на жалбоподателя и на процесуалния представител на ответника да посочат по едно вещо лице, което да бъде включено в състав на тричленна съдебна експертиза.

Съдът намира, че 7-дневен срок от днес, е разумен срок, който следва да бъде предоставен на процесуалните представители на жалбоподателя   и ответника, за да посочат съответните вещи лица.

По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА извършването на тричленна съдебна експертиза, със двете задачи, формулирани от адв. Г. Н. в молбата, представена в днешното съдебно заседание.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалните представители на жалбоподателя и ответника, в 7-дневен срок от днес, да посочат по едно вещо лице.

ТРЕТОТО ВЕЩОТО лице ще бъде определено от съда.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за експертизата, вносим от жалбоподателя в 7- дневен срок от днес, по сметка на Административен съд – гр. Бургас, в размер на 960 лева.

 

АДВ. Н: Имам и допълнителни процесуални искания. Представям ревизионен акт, ведно с доклад и заключение на експерт по чл. 61 от ДОПК на „ПС   АРТ”, което дружество е наемател на същия хотелски комплекс за периода 2006 г. Ще доказвам пазарна цена на имот, приета от същия орган по приходите за същия имот за година следваща процесната с уточнението на вещото лице, че индекса плавно е нараствал и няма сътресения в потребителските цени.

ПРОКУРОРЪТ:  Да се приемат представените доказателства.

ЮК. Д: Този ревизионен акт касае приложенията на ЗДДС по отношение приложението на ЗКПО и това е отделно производство. Допълнително ще се запозная с тези доказателства и евентуално ще предоставя писмено становище до следващото  съдебно заседание.

 

АДВ. Н: Аз съм подписала със заверка „Вярно с оригинала” тези доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените заверени от адв. Н. копия от Ревизионен акт № 02-00-1929/28.01.2008 г., Ревизионен доклад № 1929/02.01.2008 г. и заключение на вещото лице К. М. К.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника и на почитаемия прокурор в следващото съдебно заседание  да заявят  становище с оглед техния обем и правна сложност.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.03.2009 година от 14,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: