О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 761               30.03.2018г.           Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ІІІ състав, на тридесети март две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чавдар Димитров

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административен характер дело номер 661 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 145, ал.1 от АПК.

Образувано е по жалба на Е.П.П. ***, с посочен адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. Алеко Константинов №10, ет.4, офис 1 против Заповед №РД-28/19.02.2018г. на ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, с която е коригирано съдържанието на Допълнително споразумение №200/29.09.2017г. към трудов договор №РД-112-544/14.12.1998г., в частта, в която е посочено фактическото основание за сключване на това допълнително споразумение.

След констатация за липсата на внесена от страна на жалбоподателя държавна такса, със свое разпореждане от 13.03.2018г. настоящият съдебен състав, на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151, т.3 от АПК е дал указания до жалбоподателя да заплати държавна такса в размер на 00,00 лева в полза на АС Бургас в 7-дневен срок от уведомяването й. С допълнително разпореждане от същата дата съдебният състав е поискал от жалбоподателя да обоснове правният си интерес от оспорване на посочената заповед. Уведомлението е било надлежно връчено на посочения от жалбоподателката съдебен адрес, представляващ офис на адвокатска кантора на 19.03.2018г. В седмодневния срок от връчването му жалбоподателката е отстранила един от констатираните недостатъци, като е заплатила държавна такса и представила доказателства за това обстоятелство по делото. В така предоставения срок, не е било изпълнено другото разпореждане на съдебния състав. По делото не е постъпило уточнение касателно правния интерес на жалбоподателката от оспорване на посочената заповед. Срокът е изтекъл на 26.03.2018г., като в него не е постъпило и искане за продължаване на така предоставения на жалбоподателя срок.

Съдът в разпореждането си е предупредил жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците не са били отстранени в срок.

Отделно от горното, следва да бъде изложено и това, че с посочената заповед фактически бива изменен определен вид трудов договор. Т.е. касае се за трудовоправни отношения на равнопоставеност, регламентирани съобразно разпоредбите на Закона за висшето образование. В случай, че посочената заповед по някакъв начин засяга така установените двустранни трудовоправни отношения между работодателя и жалбоподателя, като негов работник, налице е гражданскоправен спор, който следва да бъде разрешен от общия съд.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда и липсата на правен интерес от оспорване на заповедта сама по себе си, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното, на основание чл.158, ал.1 АПК и чл.159, ал.1 АПК, Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.П.П. ***, с посочен адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. Алеко Константинов №10, ет.4, офис 1 против Заповед №РД-28/19.02.2018г. на ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, с която е коригирано съдържанието на Допълнително споразумение №200/29.09.2017г. към трудов договор №РД-112-544/14.12.1998г., в частта, в която е посочено фактическото основание за сключване на това допълнително споразумение.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 661 по описа за 2018 година на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ