Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 800

 

гр. Бургас, 2 май  2017 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесети април, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

      АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Б.Ч. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 661/2017 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от ТД на НАП – гр. Бургас, чрез директора Т.П.К., против Решение №219/09.02.2017 година, постановено по н.а.х.д. № 6018 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление № 176481-О-F184884/17.12.2015 г., издадена от директор на дирекция „Обслужване” в ТД на НАП – гр. Бургас, с което на основание чл. 178 от ЗДДС, за нарушение на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС на „МЕГА ТУР” ООД, е наложена имуществена санкция в размер на 600 лева и ТД на НАП – гр. Бургас е осъдена за даплати по сметка на Районен съд – гр. Бургас сумата от 300 лева, представляваща разноски по делото и 5 лева за издаване на изпълнителен лист.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление. Счита, че първоинстанционният съд е възприел неправилна фактическа обстановка, което е предпоставило неправилно приложение на материалния закон. Отделно сочи, че незаконосъобразно е осъден за разноски, като се позовава на разпоредбата на чл.190 от НПК, приложима на основание чл. 84 от ЗАНН.

В съдебно заседание касаторът не се явява, не изпраща представител. Не се явява и ответникът по касационната жалба, като същият представя по делото писмено становище, в което застъпва тезата за неоснователност на касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас счита, че решението на Районен съд – гр. Бургас е правилно и законосъобразно, и следва да бъде оставено в сила. Счита, че неоснователността на обжалването се дължи на факта, че с него по същество се оспорва приетата пред първоинстанционния съд експертиза, като възражения в хода на първоинстанционното съдебно дирене по експертизата не са били правени.

Касационната жалба са допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна.

С отмененото от първоинстанционния съд наказателно постановление, „МЕГА ТУР” ООД е било санкционирано за това, че не е подало в законоустановения срок (01.08.2015г.-14.08.2015 г.) заявление за регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС в ТД на НАП – гр. Бургас, след като за последните дванадесет последователни месеци, преди текущия, е реализирало облагаем оборот в размер на 56 448,64 лева за периода 01.08.2014г.-31.07.2015г. от дейност като туроператор.

За проверка на фактите, въз основа на които наказващият орган е приел съставомерност на извършеното деяние, първоинстанционният съд е допуснал извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да даде отговор на въпроса какъв оборот е достигнат от дружеството за периода, посочен в наказателното постановление.

Вещото лице е дало заключение, че оборотът за периода 01.08.2014г.-31.07.2014 г. е в размер на 48 089,99 лева, като извода си е формирало въз основа на данни от хронологичните ведомости на счетоводни сметки 411 – Клиенти и 703 – Приходи от услуги. В съдебно заседание вещото лице е уточнило, че не е включило в оборота постъпил по сметка на дружеството аванс на 31.07.2015 г. в размер на 5 000 евро, тъй като фактурата за получаването на аванса е издадена извън процесния период, на 03.08.2015 г. Въз основа на заключението на вещото лице съдът е формирал и извода си за липса на доказателства за извършено нарушение, тъй като към датата, сочена от наказващия орган за начало на възникване на задължението за данъчна регистрация санкционираното лице не е имало оборот над 50 000 лева, следователно не е било и длъжно да се регистрира по реда на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.

Съдът намира, че този извод е направен при неправилно приложение на материалния закон. Тук отбелязва, че не споделя тезата, застъпена от прокуратурата, тъй като заключението на вещото лице, дори да е прието от съда, без възражения от страна на страните, няма обвързваща сила. Същото следва да се цени от съда заедно с всички останали доказателства, събрани по делото.

Настоящият състав на съда намира възражението на касатора за неправилно установена фактическа обстановка за основателно.

По делото няма спор, че на 31.07.2015 г. санкционираното лице е получило авансово плащане от 5 000 евро. Тази сума, според разпоредбата на чл. 96, ал. 4 ЗДДС (съответна редакция), следва да бъде включена в облагаемия оборот. Цитираната разпоредба изрично предвижда, че в облагаемия оборот се включват и получените авансови доставки по ал. 2, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по чл. 51, ал. 1. Законът не обвързва отчитането на полученото авансово плащане с момента на издаване на фактура, както е приело вещото лице, чието заключение изцяло и безкритично е било възприето от първоинстанционния съд.

Затова настоящият състав на съда приема, че правилно наказващият орган при определяне на облагаемия оборот е отчел и фактическото получаване на сумата от 5 000 евро, платена като аванс по облагаема доставка. При това положение без съмнение за санкционираното лице към 01.08.2015 г. е възникнало задължение за регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.

Съдът намира за основателно и оплакването на касатора, досежно частта на съдебното решение, с която същият е осъден да плати разноски за изготвената експертиза. В хода на първоинстанционното производство по силата на чл. 84от ЗАНН приложение намира разпоредбата на чл. 190 от НПК, според която разноските, с оглед изхода на делото в конкретния случай следва да останат за сметка на държавата. Правилно касаторът възразява по отношение на присъдените му разноски и с аргумента, че експертизата е била назначена служебно от съда, а не по негово искане.

По изложените съображения съдът намира, че съдебното решение следва да бъде изцяло отменено, а вместо него по същество да бъде потвърдено наказателното постановление.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №219/09.02.2017 година, постановено по н.а.х.д. № 6018 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас изцяло и вместо него ПОСАТНОВИ:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 176481-О-F184884/17.12.2015 г., издадена от директор на дирекция „Обслужване” в ТД на НАП – гр. Бургас, с което на основание чл. 178 от ЗДДС, за нарушение на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС на „МЕГА ТУР” ООД, е наложена имуществена санкция в размер на 600 лева. 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: