ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,24.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 661 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателката В.К.В., редовно призована, не се явява и не се представлява

Ответникът директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклами” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице Т.Д..

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателката на 03.06.2013г., с която са представени седем броя съобщения от Община Бургас до жалбоподателката, касаещи дължимите от нея местен данък и такса за битови отпадъци за 2008г., 2009г., 2010г. и 2011г.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило по делото на 16.09.2013г. – в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушването му, като снема самоличността както следва:

Т.Ж.Д., 60г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорността която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. Поддържам представеното заключение.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам въпроси към вещото лице.

В залата се явява адвокат Д., процесуален представител на жалбоподателката.

АДВОКАТ Д. – Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на СЪДА – Установих, че е налице някаква разлика за всички периоди в данъчната оценка, която сте определила спрямо тази, която органа е определил?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Действително е налице разминаване с определените данъчни оценки от органа, по това което е посочил в решението. Но първоначално определените оценки, върху които са начислени, са именно тези посочени в експертизата.

Към периодите, когато са били дължими съответните задължения, са били определени именно тези данъчни оценки, посочени в експертизата. Сега това мога да кажа, че първоначално данъчни оценки са направени като за жилищен имот, а в действителност следващите данъчни оценки са изготвени като за нежилищен имот, какъвто е имота в действителност.

ВЪПРОС на СЪДА – В този период, от когато за първи път е деклариран имота до тези процесни периоди 2008г.-2011г. някаква променяща, коригираща декларация подавана ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Няма подавана декларация. С първоначалната декларация е декларира недвижим имот – магазин, т.е. в нея няма подвеждащи данни, че имота е жилищен. Няма коригираща декларация, имота е деклариран като магазин.

ВЪПРОС на СЪДА – В какъв размер са плащанията - по тези цени, които сте посочили в отговора на въпрос 2 ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Плащанията са според поканите от органа, каквото е в съобщенията до лицето, това е платено .

ВЪПРОС на СЪДА – Тези размери на таксата въз основа на данъчните оценки ли са определени?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Въз основа на първоначалните данъчни оценки, които са като за жилищен имот. 

ВЪПРОС на СЪДА – В таблицата към въпроса поставен от съда, тук виждам, че в графата данъчна оценка са същите данъчни оценки, но сумата за такса битови отпадъци е различна от първоначално платената. На какво се дължи разликата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Така се получи защото, придържайки се към въпроса изчислението е на база на данъчни оценки към момента на определяне на задължението. Това са старите оценки, които са в таблицата на стр.4, но вече установявайки, че имота е нежилищен, съм ползвала коефициенти на таксата и данъка като за нежилищен имот.

Таблицата, която е под отговора на въпроса на съда на л. 71 (л.4 от експертизата), там таксата за битови отпадъци е определена въз основа на първоначална данъчна оценки, но е ползван промила за нежилищен имот.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Новите, посочените в решението оценки, променени ли са в базата на дирекцията и кога е станала тази промяна?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Виждам я в оспорваният акт, но точен момент за промяна не съм изследвала.

АДВОКАТ Д. – Нямам други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение в размер равен на внесения депозит.

ДА се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Д. – Подготвила съм молба с въпроси за допускане на съдебно-техническа експертиза и допълнителни задачи към вещото лице по съдебно-икономическата експертиза.

Уважаема госпожо съдия, тъй като в жалбата сме направили оспорване на определената данъчна основа, която считаме, че е определена неправилно, както първоначално като за жилищен имот и впоследствие като нежилищен имот и тъй като неправилно са използвани коефициентите и площта на обекта, която участва в оценката. По конкретно имотът има складово помещение от 58 кв.м., а съгласно чл.11, ал.2 от ЗМДТ същата не следва да се включва в площта, която участва във формулата за определяне на данъчната оценка с пълния си размер. Съгласно тази разпоредба, площта се намаля съответно 30% и 60%. Към площта са включени и общите части, в размер на 16 кв.м., които също съгласно чл.11, ал.2 от ЗМДТ не следва да се включват. Освен това считам, че неправилно са определени коефициентите за височина на имота, както и коефициента за индивидуалните характеристики на имота, тъй като няма отоплителна и климатична инсталация, а същите са заложени във формулата. Поставила съм въпроси към вещото лица в молба, като наред с това съм поставила и допълнителни задачи към вещото лице по съдебно-икономическа експертиза, която въз основа на заключението на съдебно-техническата експертиза да определи коефициента в приложение 2, както и да даде вариант на данъчната оценка и да преизчисли по формулата и определеното от съдебно-техническа експертиза.

Предоставям въпросите на вас, с препис за ответната страна. Други искания нямам.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам искания по доказателствата.

Считам, че по делото не се обосновава нужда да бъде назначавана съдебно-техническа експертиза поради изложените от ответника страна възражения, тъй като в декларацията, съответното поле или по-точно табл.3, не е посочено помещението да има прилежащо мазе или склад, което също допълнително се потвърждава от описанието на обекта, което се съдържа в приложения по делото нотариален акт, т.е. иска се преизчисляванията на база съществуващо мазе. В действителност няма нито едно доказателство, не се съдържат данни, че търговското помещение има прилежащ склад или мазе.

Относно коефициента за височина. Принципно изразявам становище, че той е незначителен за стойността на данъчната оценка и освен това е собственоръчно изписан в декларация от задълженото лице, т.е. височина 2,8 см. Което на практика обезсмисля назначаването на експертизата.

Относно общите части да, добре че уважаемия съд напомня.

Въпроса за общите части всъщност е решен, тъй като отново видно от нотариалния акт, застроената площ, т.е. тази площ, която трябва да участва във формирането на данъчна оценка е 166 кв., като няма данни да са включени общи части, което е правилно съгласно ЗМДТ.

Искам да взема становище и относно съобщенията по повод представените от жалбоподателката такива, за правният им характер изразено и в предходно съдебно заседание. Искам да кажа, че изразеното становище се споделя напълно от ВАС, дело №2194/2013г., с което решение ВАС специално е изразил мнение за въпросните съобщения и е приел, че те първо нямат стабилитет на административен акт и с последващ данъчен акт може да бъде установен размера на задълженията по-голям от този посочен в съобщенията, дори когато е допусната техническа грешка от страна на администрацията при въвеждане на данните от декларацията. Делото е почти аналогично, говорим за ревизионен акт и акт по декларация. По цитираното по-горе дело на ВАС става въпрос за автомобил, декларациите са от новия вид.

Други доказателства няма да соча.

АДВОКАТ Д. – По отношение на складовото помещение в нотариалния акт е записано, че обекта се състои от две нива, част е на партер, друга на сутерена. Това което е описано в нотариалния акт не означава съгласно разпоредбите на ЗУТ, че следва да бъде отделен от самия обект, той може да се съвместява в самия обект, но за функционалното предназначение може да се съди, сутеренния етаж е с височина до 2,20м. и не може да бъде търговска площ съгласно чл.18 от ЗМДТ. Служителят на общинската администрация проверява декларациите, като може да иска допълнителни данни, а при нужда и измерване на обекта. Дали правилно е посочена площта в декларацията, не следва, че общината следва да се обогатява от този акт и считам, че е релевантно за делото да бъде установено фактическото положение в имота.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Ответната страна говори за архитектурни планове, описанието в нотариалния акт се взема именно от архитектурните планове, след като отсъства помещението мазе или склад в нотариалния акт, то следователно отсъства и в архитектурните планове.

 

По направеното доказателствено искане, съдът счита искането за допускане на съдебно-техническа експертиза и допълнителна съдебно-икономическа експертиза за относимо към делото, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка при ответника и като се запознае с техническата документация на имота, както и като извърши оглед на място, да даде заключение по формулираните от жалбоподателката въпроси, представени по делото в нарочна молба.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лв. вносими в 7дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице К.М., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, като УКАЗВА на съответното вещо лице, че тази експертиза е обусловена от заключението по съдебно-техническата експертиза. Вещото лице по съдебно-икономическата експертиза да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна молба, както и да отговори на същите въпроси, като вземе предвид данните, декларирани от жалбоподателя в декларацията, намираща се на л. 34-41 по делото, която е подал и попълнил собственоръчно,.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозити в размер на 250 лв. вносими в 7-дневен срок от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., като УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.12.2013г. от 11.30ч.,  за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на вещите лица.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: