ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,28.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 661 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката В.К.В., редовно призована, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно на л.16 от делото.

Ответникът директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклами” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против Акт за установяване на задължения по декларация № АУ009549/04.12.2012г. издаден от орган по приходите в дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама”, община Бургас, потвърден изцяло с Решение № 94-01-1327/14.02.2013г. на директора на директора на съответната дирекция.

 

АДВОКАТ Д. – Уважаема госпожо съдия, поддържам подадената жалба, като бих искала да направя и следното допълнение.

Считам, че в административното производство всъщност е установена нова данъчна основа, въз основа на която са начислени и допълнителни данъци за процесния период.

Изчислението на новата данъчна основа е станало автоматично, чрез ползване на софтуер, за което доверителката ми не е била уведомена и́ до настоящия момент. Същата не е имала възможност да оспорва констатациите и начина на определяне на тази данъчна основа. Със самия АУЗД никъде не се посочва новата данъчна основа. Едва в решението на Директора на дирекция „МПДТР” за първи път в мотивите е посочена новата данъчна основа, която представлява нова данъчна оценка на имота, посочени са коефициенти, въз основа на които е изчислена тази нова данъчна основа, които за първи път са станали известни на доверителката ми с това решение.

В този смисъл за нас е налице правен интерес да оспорваме констатациите, съдържащи се в мотивите на решението, с което е оставен в сила акта, касаещи определянето на новата данъчна основа.

До настоящия момент нито от мотивите в решението, нито по друг начин за нас не става ясно кое е наложило определянето на тази данъчна основа, тъй като безспорно е, че нито в подадената данъчна декларация се съдържат несъответствия, нито тези задължения, които се установяват с акта, са били начислени в по-ранен момент. Ето защо считаме, че не е налице хипотезата на чл.107, ал.3 от ДОПК.

Поради това поддържаме доказателственото искане, формулирано в жалбата, а именно Общината, т.е. дирекция „МПДТР” при Община Бургас, да представят като доказателства по делото съобщенията по чл.23 от ЗМДТ и да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените въпроси. Към поставените въпроси, освен поставените два въпроса, бихме искали да поставим допълнителни въпроси.

В тези съобщения по чл.23 от ЗМДТ е посочена данъчната основа. Това са били начислените задължения. Освен това, ако тези съобщения не могат да се представят и ако отделно от това самата експертиза може да установи чрез проверка, каква е била данъчната основа, бихме изяснили част от спора.

Въпросите към съдебно-счетоводна експертиза са:

-В какъв размер са били начислените задължения за данък недвижими имоти и такси битови отпадъци за периода 2007 – 2012г. (за процесния период),

-Какви плащания за погасяване на задълженията са направени и до издаване на процесния акт имало ли е начислени задължения и неплатени суми от страна на доверителката ми за процесния период.

Тъй като тези съобщения не могат да бъдат намерени и

-вещото лице да посочи, каква е била данъчната основа за всяка една година от процесния период върху която са начислявани съответния данък и такса битови отпадъци (ТБО).

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорвам жалбата.

По повод на искането за назначаване на експертиза се противопоставям, тъй като назначаване на експертиза ще бъде в грубо противоречие с принципа за бързина и процесуална икономия и не е обосновано, ще затлачим хода на това административно дело, защото въпросните съобщения, с които ответната страна претендира, че са начислени определени задължения, не са данъчен акт. С тях не се установяват задължения и затова, каква е ползата за изхода на делото, те да бъдат обект на анализ. И освен това, защо след като жалбоподателя счита, че има грешка при изчисленията, не е оспорил този размер или съобщенията през годините. И по така поставените въпроси считам, че не е нужно да се изчислява размера на внесените през годините суми за данъци и такси. Внесените суми са отразени в акта и нашата страна не ги оспорва.

Само да допълня, по точно данъчната основа, тя не е нито нова, нито стара. Това е данъчната оценка получена като краен резултат от коефициентите и които коефициенти, както е отбелязано в решението на решаващия орган, са изчислени на база данните, собственоръчно попълнени от подписаното задълженото лице декларация, която е приложена по делото.

Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.2 от делото.

        

Съдът намира искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с формулираните от жалбоподателя въпроси за допустимо и основателно, касаещо събирането на годни и относими доказателства. Счита възражението на ответника в тази насока за неоснователно, защото какво задължение е следвало да плати към един предишен момент и какво задължение се определя с процесния акт за същия период за един последващ период в случай, че двете задължения са различни по размер, има значение за процедурата, по която трябва да се постанови, тъй като тя влияе за законосъобразността на оспорения акт. Това означава, че фактите, които ще се изследват с експертизата са относими, касаят спорни по делото въпроси и следва да се установят с надлежни доказателства.

Към така формулираните въпроси от страна на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът намира за необходимо да добави още един въпрос, а именно:

 вещото лице да посочи каква е била данъчната оценка на имота към момента, към който за всеки от периодите е настъпил падежа за плащане на задължението и въз основа на нея да определи, какво е било задължението за такса битови отпадъци за всеки от периодите, когато са били дължими ТБО и ДНИ.

 

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и извърши справка при ответника, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси, посочени в изявлението на неговия процесуален представител в днешното съдебно заседание, както и да отговори на формулирания въпрос на съда.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300лв., вносим в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр.Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

         Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.09.2013г. от 10.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

ДАВА възможност на двете страни, в 14 –дневен срок от днес, с писмена молба да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становищата си по спора.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: