ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 915                Година 24.04.2018             град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и четвърти април две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 660 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Рабик-77“ ЕООД с ЕИК 202990325, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителя Д.Д.П. срещу заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-45-02688623/06.03.2018г. издадена от изпълняващият правомощията директор на Дирекция „Контрол“ в Териториална дирекция на НАП гр.Бургас.

С разпореждане № 1220/13.03.2018г., на основание чл.158, ал.1 от АПК жалбата е оставена без движение и е указано на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да заплати държавна такса в размер на 50 лева по сметка на Административен съд Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ. В разпореждането изрично е отбелязване, че при неизпълнение на указанията в срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Жалбоподателят е редовно уведомен за указанията на съда на 11.04.2018г. и срока за отстраняване на нередовностите по жалбата изтича на 18.04.2018г.. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК, във вр. чл.186, ал.4 от ДОПК, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното Административен съд Бургас, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рабик-77“ ЕООД с ЕИК 202990325, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителя Д.Д.П. срещу заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-45-02688623/06.03.2018г. издадена от изпълняващият правомощията директор на Дирекция „Контрол“ в Териториална дирекция на НАП гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 660 по описа за 2018г. на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: