О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

            656/12.04.2017                                         град Бургас

 

 

Административен съд – Бургас, първи състав, на дванадесети април две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 660 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 от АПК.

Образувано е по жалба на „ГП 2311“ ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, бул.“Демокрация“ ****, представлявано от Р.К.П. чрез адвокат А. от БАК против заповед № РД-64/28.02.2017г. на ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, с която на основание чл.16, ал.2, вр. с чл.19, ал.1 от ЗДС и чл.13, вр. с чл.51 и сл. от ППЗДС е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ открит и закрит паркинг с 200 паркоместа, асфалтиран, снабден с ток и вода, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.602.485 по КККР на гр.Бургас, бул.“Проф. Якимов“ № 1. Иска се от съда да отмени процесната заповед. На 03.04.2017г. по делото е представено заявление от доц. Д-р М.М. – ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за прекратяване на производството по АХД № 660/2017г. поради оттегляне на административния акт. Като доказателство е приложена заповед № РД-105/31.03.2017г., издадена от заявителя, с която е отменена заповед № РД-64/28.02.2017г. и е наредено да се възстанови внесената от участниците сума за закупуване на тръжните книжа. Препис от искането е изпратено на жалбоподателя, който не се противопоставя на същото и настоява за присъждане на извършените по делото разноски.

Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 от АПК при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал. В настоящия случай е безспорно установено, че ректорът на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е издал заповед № РД-105/31.03.2017г., с която е отменил обжалваната заповед № РД-64/28.02.2017г. и е уредил последиците от нея. При това положение, не може да има съмнение, че са изпълнени предпоставките на чл.156, ал.1 от АПК и приложение следва да намери нормата на чл.159, т.3 от АПК, според която жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано производство, то се прекратява, когато оспореният административен акт е оттеглен.

Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.2 от АПК подателят на жалбата има право на разноски и при прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения от него административен акт. В настоящи случай установените по делото разходи за водене на делото до неговото прекратяване са 550 лева и същите трябва да се присъдят в полза на жалбоподателя.

Предвид гореизложеното, Бургаският административен съд, първи състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.04.2017г. от 13,40 часа.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на „ГП 2311“ ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, бул.“Демокрация“ ****, представлявано от Р.К.П. чрез адвокат А. от БАК против заповед № РД-64/28.02.2017г. на ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

            ОСЪЖДА Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ да заплати на „ГП 2311“ ООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, бул.“Демокрация“ ****, представлявано от Р.К.П. чрез адвокат А. от БАК съдебно-деловодни разноски в размер на 550 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 660/2017г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

            Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

            Препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:………………………