Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   313                  от 24.02.2017 г.           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова

        Членове: 1. Станимир Христов

                          2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 65 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на З.А.А., в качеството му на представляващ и управляващ „Омникар рент“ ООД, ЕИК ***, с адрес на управление с. Труд, общ. Пловдив, ул. „Карловско шосе“ *** против Решение № 1842/07.12.2016 г., постановено по НАХД № 5833/2016 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение серия К, № 1361102, издаден от ОД на МВР Бургас, установено с автоматизирано техническо средство, с който за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон, като отмени и процесния Електронен фиш. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява лично и не се представлява.

Ответникът по касация – Директор на ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на З.А.А., в качеството му на представляващ и управляващ „Омникар рент“ ООД, против Електронен фиш серия серия К, № 1361102, издаден от ОД на МВР Бургас за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство. С обжалвания Електронен фиш за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП на Ангелов е наложена глоба в размер на 100 лева.

За да потвърди Електронния фиш, първоинстанционния съд е приел, че при реализиране на административнонаказателната отговорност, административнонаказващият орган е издал електронен фиш, който отговаря на изискванията на закона, съдържа необходимите реквизити и е издаден срещу лице, за което по безспорен начин се установява, че е извършило административно нарушение.

 

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Електронният фиш съдържа всички изискуеми реквизити по чл.189, ал.4 от ЗДвП. В процесния фиш има данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й плащане. В него не са посочени конкретен издател, информация за реда на обжалване, дата на издаване, но такива реквизити не са предвидени в чл.189, ал.4 от ЗДвП, поради което това не може да бъде прието за пропуск, тъй като в случая нормата на чл.189, ал.4 от ЗДвП се явява специална по отношение на общото изискване на чл.57, ал.1 от ЗАНН за съдържанието на наказателното постановление. В този смисъл, касационният съдебен състав намира релевираните оплаквания за неоснователни. Възражението за липсата на дата на съставяне на електронния фиш е обсъдено от първата инстанция и тъй като този съд е съгласен с изложените мотиви, не намира за необходимо да излага отново същите. Както и първата инстанция е посочила, съгласно чл. 189, ал. 2 от ЗДвП , редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. Следователно, противно на това което се твърди в жалбата, тежестта на жалбоподателя е за нарушителя. Именно защото като нарушител в електронен фиш може да бъде записан единствено и само физическо лице,  като такъв е посочен жалбоподателят Ангелов, но тъй като МПС е собственост на дружество, Ангелов е идентифициран като управляващ и представляващ това дружество.

Без опора в нормативната уредба са и развитите доводи, съгласно които задължение на административнонаказващия орган е да установи лицето, което има качеството „водач“ съгласно § 6, т. 25 от ДР на ЗДвП и именно него да санкционира да извършеното административно нарушение. Нормата на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП е пределно ясна - електронният фиш по ал. 4 се връчва на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2, а съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗДвП, когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по този закон наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство. Анализът на цитираните правни норми обосновава извод, че задължение на административнонаказващия орган е да връчи електронния фиш на представляващия юридическото лице, което задължение в настоящия случай е изпълнено. Съгласно нормите, в тежест на представляващия дружеството е да посочи конкретното лице – водач на МПС и ако не стори това, то наказанието се налага на законния представител на юридическото лице, какъвто касатора безспорно се явява.

Неоснователни са и възраженията, относно вида на наложената санкция. Според касатора, наложеното административно наказание – глоба не е съобразено субекта на административното нарушение – юридическо лице. Така развитите доводи отново не кореспондират с приложимата нормативна уредба, цитирана по-горе, съгласно която, административното наказание се налага на представляващия търговското дружество, в качеството му на физическо лице или посочения от него водач. Липсва норма, която да указва, че административното наказание се налага на юридическото лице, поради което така развитите доводи се явяват неоснователни.

По изложените съображения, касационната инстанция намира, че оспореното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила, а жалбата да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1842/07.12.2016 г., постановено по НАХД № 5833/2016 г. на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

                                  

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            

 

 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                    2.